Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

533 publicaties

Beleidsregel Gebiedsontzegging en mandatering politiefunctionarissen gebiedsontzegging. Mandaat (76 kB)

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 22 november 2016 op grond van afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht een mandaatbesluit genomen heeft waarbij politiefunctionarissen bevoegd zijn gemaakt om gebiedsontzeggingen te kunnen opleggen. Het mandaatbesluit treed met directe ingang in werking.

30-11-2016 | Overig

Beleidsregel Gebiedsontzegging en mandatering politiefunctionarissen gebiedsontzegging (251 kB)

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 22 november 2016 de beleidsregel gebiedsontzegging, op grond van artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), heeft vastgesteld. De beleidsregel geeft duidelijkheid over de wijze waarop wordt opgetreden tegen notoire overlastveroorzakers. Het beleid treed met directe ingang in werking.

30-11-2016 | Overig

Bekendmaking aanwijzing toezichthouder Drank- en Horecawet (51 kB)

De burgemeester van Almere maakt bekend dat hij op 28 november 2016 een toezichthouder heeft aangewezen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet.

30-11-2016 | Overig

Ontwerp bestemmingsplan Literatuurwijk en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder De Binderij (97 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Literatuurwijk een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Ten behoeve van dit bestemmingsplan wordt tevens een besluit Hogere Waarden op grond van de Wet Geluidhinder voor De Binderij voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp besluit hogere waarden, met ingang van donderdag 1 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 11 januari 2017).

30-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer (85 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 24 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 4 januari 2017). Op 1 december is er van 18:00 – 20:00 uur een inloopavond in het Gebiedskantoor Almere Poort van de gemeente, Najadenstraat 3 (in de Homerusmarkt).

23-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Naamgevingsbesluiten (57 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: In Almere Hout, de namen Rachel Carsonhof en Eugene Odumhof vast te stellen.

22-11-2016 | Overig

1e wijziging Bouwverordening Almere 2012 (87 kB)

De gemeenteraad heeft op 10 november 2016 de 1e wijziging Bouwverordening Almere 2012 vastgesteld. Met het wijzigen van de bouwverordening is deze in overeenstemming gebracht met de huidige geldende NEN-normen. Deze verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

21-11-2016 | Verordeningen

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (CARUWO) (75 kB)

Het college heeft de in het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) gemaakte afspraken van overeenkomstige toepassing verklaard op het personeel van de gemeente Almere. De arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (CAR-UWO). De arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten komen tot stand in het LOGA waarin de vakcentrales en het College van Arbeidszaken van de Vereniging Nederlands Gemeenten zitting hebben. Het afgelopen half jaar zijn er in het LOGA afspraken gemaakt over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. De gemeente (het college) is gehouden deze afspraken lokaal vast te stellen.

17-11-2016 | Overig

Nadere regels forfaitaire loonkostensubsidie Almere 2016 (81 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 8 november 2016 de Nadere regels subsidie forfaitaire loonkostensubsidie gemeente Almere 2016 vastgesteld. De loonwaardemeting is een complex en intensief proces, voor zowel de professional die de meting uitvoert, als voor kandidaat en de werkgever. Een forfaitaire loonkostensubsidie maakt de start van een dienstverband met iemand uit de doelgroep loonkostensubsidie gemakkelijker voor deze partijen. Bovendien kan in het eerste half jaar een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten en het ontwikkelperspectief van de werknemer. Het doel van de forfaitaire loonkostensubsidie is om het voor werkgevers en gemeenten in de praktijk eenvoudiger te maken iemand met een beperking in een dienstbetrekking te plaatsen en de loonwaardemeting op een later tijdstip nauwkeuriger te maken. De nadere regels bieden werkgevers en de gemeente de mogelijkheid om een forfaitaire loonkosten subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon overeen te komen tot maximaal 6 maanden na ingang van het dienstverband. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

16-11-2016 | Overig

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Almere 2016 (AVOI 2016) en regelingen college, Legesverordening 2016 en Telecommunicatieverordening 2008 (59 kB)

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Almere 2016 vastgesteld, de Legesverordening 2016 gewijzigd, en de Telecommunicatieverordening 2008 ingetrokken.

09-11-2016 | Verordeningen

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)