Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

679 publicaties

Monumentenverordening Almere 2016 (240 kB)

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2017 de Monumentenverordening Almere 2016 vastgesteld. De Monumentenverordening is het instrument dat het mogelijk maakt om waardevolle gebouwen en plekken wettelijk te beschermen. Hiermee wil de gemeente de identiteit van Almere benadrukken en de geschiedenis van de stad zichtbaar en herkenbaar maken. Omdat we nog een relatief jonge stad zijn wil de gemeente regelgeving en belemmeringen rond monumenten wel zoveel mogelijk beperken en bij vergunningverlening het belang van de monumentenzorg afwegen tegen andere belangen. De verordening treedt in werking op acht dagen na deze bekendmaking. De feitelijke aanwijzing van monumenten op basis van de monumentenverordening vereist een apart besluit en zal naar verwachting in 2017 of 2018 plaatsvinden.

22-03-2017 | Verordeningen

Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk (125 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).

22-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Omgevingsvisie (80 kB)

De gemeente Almere stelt een nieuwe Omgevingsvisie op ter vervanging van haar geldende structuurvisie.

21-03-2017 | Overig

Besluit wijziging van de nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015 (80 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 28 februari 2017 de Nadere regels tot wijziging (achtste wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld. Met deze wijziging van de Nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015 is bepaald dat voor de omschrijving van “gebruikelijke hulp” in relatie tot onder meer het verlenen van een PGB voor mantelverzorgers het CIZ-protocol gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Tevens is met deze wijziging de bepaling geschrapt dat de eerste 14 uur per week huishouden van informele ondersteuning wordt beschouwd als inzet van de eigen kracht waarvoor geen PGB zal worden toegekend. Het besluit tot wijziging van de nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

21-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving Hout en Poort (525 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Hout, de naam Ubuntulaan vast te stellen. - In Almere Poort, de namen Duinbeekstraat en Duinmeerstraat vast te stellen.

21-03-2017 | Overig

Besluit geheel intrekking omgevingsvergunning (75 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 81598 voor het bouwen van een woning aan Radar 20 te Almere ingetrokken.

20-03-2017 | Overig

Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (86 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om: - Bestemmingsplan Hanny Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark; - Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark; - Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark.

15-03-2017 | Ruimtelijke plannen

Bekendmaking indieningskanalen WOB-verzoeken (116 kB)

Bekendmaking indieningskanalen WOB-verzoeken Het presidium maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 maart 2017 heeft besloten de procedure voor indiening van WOB verzoeken vast te stellen, zijnde: (zie link)

10-03-2017 | Overig

Bekendmaking mandatering griffier van behandeling WOB-verzoeken (63 kB)

De gemeenteraad maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 maart 2017 heeft besloten de instructie voor de griffier van de gemeente Almere vast te stellen en de instructie voor de griffier van de gemeente Almere, als vastgesteld in de raadsvergadering van 18 februari 2010, in te trekken. In de instructie voor de griffier van de gemeente Almere is opgenomen dat de griffier is gemandateerd voor de inhoudelijke afdoening van verzoeken die zijn gericht op de openbaarmaking van informatie en/of documenten en die zijn gericht aan (dan wel bestemd voor) de raad als bevoegd bestuursorgaan.

10-03-2017 | Overig

Inrichten Gehandicaptenparkeerplaats IPA Kweldergrasveld 15 (143 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Kweldergrasveld 15; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 418889_418889.

09-03-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)