Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

923 publicaties

Commissie Van werk naar werk (66 kB)

Het college heeft 14 november 2017 op grond van artikel 10d:24 van de rechtspositieregeling van de gemeente (de CAR-UWO) het reglement voor de “commissie Van werk naar werk” vastgesteld. Op basis van dit reglement is een paritaire commissie ingesteld die zich uitsluitend richt op eventuele geschillen tussen werkgever gemeente Almere en ambtenaren van gemeente Almere die vanuit boventalligheid van werk naar werk begeleid worden. De commissie brengt in voorkomende gevallen desgevraagd advies uit aan het college over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract. De commissie verricht haar werkzaamheden op basis van het door college vastgestelde reglement.

16-11-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden (63 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

16-11-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Groenhof 121 (144 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Groenhof 121.

15-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Naamgeving (339 kB)

In Almere Poort, Olympiakwartier West, hernoeming van de naam Abebe Bekilastraat in Abebe Bikilastraat.

14-11-2017 | Overig

Bekendmaking beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing (1 MB)

Op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad de vijfde wijziging van de APV 2011 vastgesteld. Hierin heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om een gedragsaanwijzing op te leggen bij ernstige en langdurige woonoverlast. Op 7 november 2017 heeft de burgemeester de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing vastgesteld. Deze beleidsregel is opgesteld om toe te lichten hoe de bevoegdheid van de burgemeester wordt uitgevoerd in Almere. In de beleidsregel wordt de huidige ketenaanpak van woonoverlast beschreven. De gedragsaanwijzing is een laatste redmiddel en is van toepassing op personen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geluidsoverlast, overlast van huisdieren, pestgedrag of overlast van vervuilde woningen. De beleidsregel treedt op de dag na bekendmaking in werking.

14-11-2017 | Overig

Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie (48 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

14-11-2017 | Verordeningen

Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen (Wet brp) (65 kB)

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat hij in zijn vergadering van 7 november 2017 de allround medewerkers persoonsregistratie en gegevensbewerking en de medewerkers gegevensbewerking werkzaam bij het team Beheer & Uitvoering van afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP. Deze medewerkers zijn alleen aangewezen om de zogenaamde administratieve toezichthoudende bevoegdheden zoals genoemd in de artikelen 5:16, 5:16a en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht uit te oefenen. Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij alsnog bekend dat hij in zijn vergadering van 24 februari 2015 de specialisten werkzaam bij het team Basisregistratie personen, de specialisten werkzaam bij het team Burgerlijke stand Naturalisatie & Optie en de medewerkers handhaving werkzaam bij het team Gegevensbeheer & Handhaving van de afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP.

14-11-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Waalstraat 38 (300 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Waalstraat 38.

09-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Salsastraat 234 (252 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Salsastraat 234.

09-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Goyastraat 6 (207 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Goyastraat 6.

09-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)