Home

Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

488 publicaties

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (78 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanbrengen van 8 stalen buispalen ter hoogte van kunstwerk 228; onderdoorgang Spoordreef, ter hoogte van station Almere Centrum te Almere.

22-09-2016 | Overig

Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 (93 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 september 2016 heeft besloten de Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 vast te stellen. Uit het Woonlastenfonds worden bijdragen verstrekt aan minima voor wie een kwaliteitskorting op de huurtoeslag geldt. De Verordening Woonlastenfonds Almere 2016 treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

22-09-2016 | Verordeningen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (86 kB)

Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP), over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven.

22-09-2016 | Overig

Stopverbod De Polygoon (176 kB)

Instellen stopverbod ter hoogte van basisschool De Polygoon en gebiedskantoor Filmwijk, Hollywoodlaan 107-109 Almere Stad

22-09-2016 | Overig

Piranesistraat (161 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Piranesistraat ter hoogte van huisnummer 10

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats (75 kB)

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Jadeplantsoen (134 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Jadeplantsoen ter hoogte van huisnummer 35

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Wipmolenstraat (100 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Wipmolenstraat ter hoogte van huisnummer 377

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Middenhof (118 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Middenhof ter hoogte van huisnummer 268

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

Keiwierde (124 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Keiwierde ter hoogte van huisnummer 17 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Keiwierde ter hoogte van huisnummer 17 Steller: AE Workel Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2016/ 4811662hk Datum: 14 september 2016 Burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: De dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere heeft vanuit Servicepunt Z een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag voor de gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en getoetst bij servicepunt Z. Na het toetsen van het recht op een gehandicaptenparkeerplaats heeft de desbetreffende wijkregisseur een plek aangewezen. Besluitverplichting: Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap. Uit het oogpunt van: • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • vrijheid van het verkeer Is het gewenst om: een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren. De aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats zal bewerkstelligd worden door het plaatsen van het verkeersbord E6 en onderbord OB309. Het plaatsten van dit bord zal ervoor zorgen dat de parkeerplaats gereserveerd is voor het voertuig met het desbetreffende kenteken. Motivering: De aanvraag voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats is op kenteken is getoetst door Servicepunt Z en goed bevonden. Het beleid van de gemeente Almere is mede gericht om de gemeente voor minder validen goed en makkelijk bereikbaar te houden. Aangenomen moet worden dat mate van bewegingsvrijheid van de aanvrager onvoldoende is om in de nabijheid van het woonadres een vrije zelfstadig bereikbare parkeerplaats te vinden. Het gebruik van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is alleen voorbehouden voor het voertuig met het desbetreffende kenteken. Het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats zal ten koste gaan van een openbare parkeerplaats. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de regiopolitie, korpsdeel Almere. Financiën De maatregel wordt uitgevoerd door de dienst Stadsbeheer en zal betaald worden uit budgetten van de dienst Stadsbeheer. Communicatie Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant en op gemeenteblad.almere.nl.   BESLUITEN Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Keiwierde ter hoogte van huisnummer 17; 2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 404125_404125. Almere, burgemeester en wethouders, namens hen, afdelingsmanager Advies- en Ingenieursbureau van Stadsbeheer J. Lubbers   Bezwaar- of beroepsclausule Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 1300 AE Almere. In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden: • Naam en adres van de indiener; • Datum; • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht; • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit een is; • Handtekening van de indiener Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt. Indien belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechten: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of wijst het verzoek af.     BIJLAGE: Situatietekening 4

22-09-2016 | Gehandicaptenparkeerplaats

RSS Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)