Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 (78 kB)

Het college van B en W maakt bekend dat de gemeenteraad op 7 december 2017 heeft besloten om de Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 vast te stellen en de oude verordening van 2013 in te trekken. De gemeente gaat een landelijke voorziening gebruiken voor het officieel bekendmaken van regelingen en andere besluiten. Deze vindt u op: https://officielebekendmakingen.nl De Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 treedt, met uitzondering van artikel 2, lid 5 en 6, in werking op de dag na plaatsing in dit gemeenteblad. Laatstgenoemde artikelen treden in werking bij nader besluit van het college van burgemeester en wethouders.

12-12-2017 |

Zesde wijzigingsverordening APV Almere (75 kB)

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 de zesde wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn nodig voor de juridische borging van het strategisch evenementenbeleid. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u hier. De aangepaste versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.

11-12-2017 |

Glenn Millerweg (68 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 107

08-12-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Hogere waarden omgevingsvergunning (65 kB)

Ontwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ᵒ Wabo voor appartementengebouw “Aanmere” op het terrein gelegen op hoek Filipijnenstraat en Guamstraat in de Eilandenbuurt te Almere-Buiten.

08-12-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Neerhof 18 (130 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Neerhof 18.

05-12-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Almere Poort Oost en Duin, ter inzage (66 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Almere Poort Oost en Duin een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met donderdag 18 januari 2018).

04-12-2017 | Ruimtelijke plannen

Uitschrijving uit basisregistratie personen (69 kB)

Beschikking ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen. Staat uw naam hier genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

01-12-2017 | Overig

Instellen parkeerverbod Betjakstraat (177 kB)

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Betjakstraat Almere Buiten

01-12-2017 | Overig

Veranderen voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en Leeghwatersluis (190 kB)

Verkeersbesluit veranderen van een voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en de Leeghwatersluis te Almere Stad.

01-12-2017 | Overig

Naamgeving openbare ruimte (269 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Hout tracé Kathedralenpad in te korten en tracé Reimslaan te wijzigen en te verlengen. - In Almere Hout tracé Zeebodemkolonistenweg te verlengen.

01-12-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...