Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Vijfde wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) (97 kB)

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 de vijfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) vastgesteld. Met deze wijziging wordt beoogd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit, zonder daarbij de noodzaak van regelgeving en het waar mogelijk dereguleren uit het oog te verliezen. Door hierbij de modelverordening van de VNG te volgen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar uniforme regels zodat het voor alle partijen, zoals team Stadstoezicht, de politie en het Openbaar Ministerie goed werkbaar blijft. De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht om waar nodig maatwerk te leveren voor de situatie in Almere. De APV wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Een aantal artikelen is inhoudelijk gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn de invoering van de Wet aanpak woonoverlast en de verduidelijking van de hondenregels. In tegenstelling tot hetgeen onder inwerkingtreding is vermeld treedt de wijziging in werking de eerste dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u door op de titel van de bekendmaking te klikken. De herziene versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.

25-09-2017 |

Helena Kuipers-Rietbergstraat (214 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Helena Kuipers-Rietbergstraat 61

25-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aagje Dekenstraat (204 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Aagje Dekenstraat 64

25-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Danslaan 81 (123 kB)

Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de supermarkt aan de Danslaan 81

14-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats (58 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Wim Sonneveldstraat 31

14-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (74 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

14-09-2017 | Overig

Bekendmaking wet geluidhinder (53 kB)

Er is een aanvraag ingediend (kenmerk 171712) voor de transformatie van kantoorruimten naar woningen. Het gaat om vier te realiseren woningen op de 2e en 3e verdieping van Schoutstraat 53-55. Ten gevolge van het wegverkeer op de Schoutstraat en de Spoordreef zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.

14-09-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 (3 MB)

Het college heeft op 12 september het aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 vastgesteld. Met dit besluit regelt de gemeente dat fietsen in daarvoor bestemde rekken of stallingen moeten worden geplaatst, in de volgende gebieden: • Centrum Almere stad; • Stationsgebieden Almere. De gebieden zijn nader aangeduid in het aanwijzingsbesluit zelf. Met het besluit is ook geregeld dat fietsen in deze gebieden niet langer dan 21 dagen in een stalling of rek mogen staan. Dit besluit is nodig om het beleidskader fietsparkeren te handhaven, dat door het college op 8 september 2016 is vastgesteld. Dit kader is vastgesteld om toenemende problematiek rondom het fietsparkeren terug te dringen in de genoemde gebieden. Het aanwijzingsbesluit en de daarbij horende kaarten zijn binnenkort te raadplegen via de gemeentelijke website. De volledige tekst van het aanwijzingsbesluit is hierna in deze bekend making opgenomen.

14-09-2017 | Overig

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Jan Steenstraat 9 (67 kB)

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Jan Steenstraat 9.

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Seringstraat 21 (217 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Seringstraat 21

13-09-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: