Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 216 (128 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 216

28-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Fellinilaan (50 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 218

20-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Fellinilaan (443 kB)

Het verbreden van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 234

20-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Instelling bomencommissie (88 kB)

Het college heeft het besluit genomen om een Bomencommissie in te stellen. De Bomencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert op verzoek van het college als er sprake is van een geschil over het wel of niet verwijderen van bomen uit de openbare ruimte. Het uitgangspunt van het college is het advies van de Bomencommissie zo veel mogelijk te volgen. De leden van de Bomencommissie bezitten kennis over bomen en hebben ervaring met bewonersparticipatie. Twee van de drie commissieleden zijn woonachtig in Almere. Voor de werving wordt binnenkort een advertentie geplaatst op de Stadhuis-aan-huis-pagina.

20-11-2017 | Overig

Commissie Van werk naar werk (66 kB)

Het college heeft 14 november 2017 op grond van artikel 10d:24 van de rechtspositieregeling van de gemeente (de CAR-UWO) het reglement voor de “commissie Van werk naar werk” vastgesteld. Op basis van dit reglement is een paritaire commissie ingesteld die zich uitsluitend richt op eventuele geschillen tussen werkgever gemeente Almere en ambtenaren van gemeente Almere die vanuit boventalligheid van werk naar werk begeleid worden. De commissie brengt in voorkomende gevallen desgevraagd advies uit aan het college over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract. De commissie verricht haar werkzaamheden op basis van het door college vastgestelde reglement.

16-11-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden (63 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

16-11-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Groenhof 121 (144 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Groenhof 121.

15-11-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Naamgeving (339 kB)

In Almere Poort, Olympiakwartier West, hernoeming van de naam Abebe Bekilastraat in Abebe Bikilastraat.

14-11-2017 | Overig

Bekendmaking beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing (1 MB)

Op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad de vijfde wijziging van de APV 2011 vastgesteld. Hierin heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om een gedragsaanwijzing op te leggen bij ernstige en langdurige woonoverlast. Op 7 november 2017 heeft de burgemeester de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing vastgesteld. Deze beleidsregel is opgesteld om toe te lichten hoe de bevoegdheid van de burgemeester wordt uitgevoerd in Almere. In de beleidsregel wordt de huidige ketenaanpak van woonoverlast beschreven. De gedragsaanwijzing is een laatste redmiddel en is van toepassing op personen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geluidsoverlast, overlast van huisdieren, pestgedrag of overlast van vervuilde woningen. De beleidsregel treedt op de dag na bekendmaking in werking.

14-11-2017 | Overig

Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie (48 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

14-11-2017 |

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...