Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt, Almere Buiten en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder (80 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 13 december 2017).

01-11-2017 | Ruimtelijke plannen

Naamgeving openbare ruimte (153 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Hout tracé Frederik van Eedenweg te verlengen. Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

31-10-2017 | Ruimtelijke plannen

Verruiming openingstijden (53 kB)

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):Palmpolstraat 59, Naam inrichting Activiteiten Centrum Almere

27-10-2017 | Overig

Concept kamerverhuurbeleid ter inzage (63 kB)

Het College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid. Hiermee worden eisen gesteld aan het “verkameren” van woningen. Het concept beleid ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor belanghebbenden en ingezetenen van Almere ter inzage

27-10-2017 | Overig

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Juan Grisstraat 62 (221 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Juan Grisstraat 62.

26-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Ina Boudier-Bakkerhof 16 (68 kB)

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Ina Boudier-Bakkerhof 16

25-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout, MER Almere Poort en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (70 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Poort West en Pampushout’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan, het MER Almere Poort en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december).

25-10-2017 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Rozenwerf 14 (139 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Rozenwerf 14.

25-10-2017 | Gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerp bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark (67 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december 2017).

25-10-2017 | Ruimtelijke plannen

Bekendmaking Evaluatie Jaarrapportage 2016 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (51 kB)

Het college heeft de evaluatie van de taakuitoefening over 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgesteld en aan de gemeenteraad gezonden. Het betreft het Evaluatieverslag 2016 en de Jaarrapportage 2016 OFGV.

24-10-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...