Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Inwerkingtreding Huisvestingsverordening Almere 2015 (220 kB)

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 de Huisvestingsverordening Almere 2015 heeft vastgesteld.

13-07-2015 |

Verleende ontheffing Bouwbesluit 2012 (148 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanbrengen van palen op de kruising Hogering - Audioweg (Kunstwerk 66) te Almere.

13-07-2015 | Overig

Ontwerpbesluit wet geluidhinder bouw 40 appartementen Hoekmanstraat 1-3 (265 kB)

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 40 appartementen. Het gaat om het perceel gelegen aan de Hoekmanstraat 1-3. Ten gevolge van het verkeer op de Spoordreef zullen 30 appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

10-07-2015 | Overig

Besluit Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 (224 kB)

Dit is een besluit op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011. De aanvraag heeft betrekking op het verbreden van het spoorviaduct (KW227) over het Landvoogdpad, de Stadsgracht en de Waddendreef te Almere Stad. Het uitvoeren van dit werk, in het kader van het project OV SAAL Almere Centrum, is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011.

09-07-2015 | Overig

Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015, eerste wijziging (219 kB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juli 2015 de eerste wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld.

07-07-2015 | Overig

Uitschrijven uit basisregistratie personen (239 kB)

Staat uw naam genoemd in de lijst (voornemen tot) uitschrijven basisregistratie personen of weet u waar deze personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

06-07-2015 | Overig

Uitschrijving basisregistratie personen (278 kB)

Staat uw naam genoemd in de lijst (voornemen tot) uitschrijven basisregistratie personen of weet u waar deze personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

06-07-2015 | Ruimtelijke plannen

Nadere regels Peuterwerk aug-dec 2015 (221 kB)

Besluit Nadere regels Peuterwerk aug-dec 2015

06-07-2015 | Overig

Nadere regels uitvoering Treasurystatuut (418 kB)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering van 7 april 2015 besloten de Nadere regels uitvoering treasurystatuut vast te stellen.

06-07-2015 | Overig

Besluit intrekking omgevingsvergunning Rataplanstraat 29 (144 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 101785 voor de activiteit bouwen voor het veranderen van een garagedeur naar vast raam op het perceel Rataplanstraat 29 in Almere ingetrokken.

03-07-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...