Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Invoned aanstelling belastingambtenaren en deurwaarders (303 kB)

Burgemeester en Wethouders van Almere (gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 2.1 lid 2, hoofdstuk 2 van de C.A.R.) besluiten met ingang van 1 juli 2015 medewerkers van Invoned BV aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarders voor één jaar, eindigend op 1 juli 2016.

02-07-2015 | Overig

Verlening vergunning natuurbeschermingswet Kluutweg (223 kB)

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor het wijzigen van een melkrundveebedrijf aan Kluutweg 6 te ALMERE: http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/150702_Verlenen_vergunning_Natuurbeschermingswet.pdf . Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

02-07-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit messenverbod (223 kB)

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 24 juni 2015 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2017 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

29-06-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod (224 kB)

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 24 juni 2015 besloten heeft om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikje en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben.

29-06-2015 | Overig

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een fysiotherapiecentrum (145 kB)

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een fysiotherapiecentrum, op de locatie “De Voortuin” in Almere Poort. Dossiernummer SBA 144879.

26-06-2015 | Overig

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van woning E.C. nabij de Tureluurweg in Oosterwold (143 kB)

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van woning E.C. nabij de Tureluurweg in Oosterwold, kadastraal bekend sectie C, onder nummer 791 te Almere. Dossiernummer SBA 150442.

26-06-2015 | Overig

Omgevingsvergunning bouw telecommast (145 kB)

Omgevingsvergunning voor de bouw van een telecommast met hekwerk, ter vervanging van de telecommast Meerveldstraat 50, gelegen aan de Havendreef kadastraal bekend sectie H, onder nummer2481 te Almere. Dossiernummer SBA 143515.

22-06-2015 | Overig

Uitschrijving uit basisregistratie personen (230 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

19-06-2015 | Overig

Intrekking collegebesluit tot vaststelling uitwerkingsplan Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase, Almere Poort (169 kB)

Burgemeester en wethouders van Almere maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 10 juni 2015 het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase’ van 21 oktober 2014 hebben ingetrokken.

19-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Beveiligingsbeheerder BRP (217 kB)

Het college heeft op 10 juni 2015 besloten om de dienstcontroller van Publiekszaken te benoemen tot Beveiligingsbeheerder BRP.

19-06-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: