Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Naamgevingsbesluiten maart-april 2015 (210 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om de volgende namen vast te stellen:

12-05-2015 | Overig

Participatieverordening gemeente Almere 2015 (230 kB)

De raad heeft op 19 februari 2015 de Participatieverordening gemeente Almere 2015 vastgesteld. Deze verordening bevat de re-integratievoorzieningen, de loonkostensubsidie Participatiewet en de individuele studietoeslag. Bovengenoemde verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

12-05-2015 |

Publicatie anterieure overeenkomst inzake herontwikkeling Centrum Almere Haven (225 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 29 april 2015 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met Hoorne B.V. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de herontwikkeling van een deel van het centrum van Almere Haven

12-05-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden (146 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het trekken van damwanden aan de Noordzijde van de A6 (Kunstwerk 62/63) te Almere.

11-05-2015 | Overig

Vertrokken onbekend waarheen (332 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van de personen in de lijst 'Vertrokken onbekend waarheen' te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Staat uw naam hierin genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

08-05-2015 | Overig

Ontwerp bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld (169 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Buitenhout en Buitenveld (gebied tussen de A6, Tussenring, Buitenring en Lage Vaart) een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 11 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 22 juni). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 18 mei een inloopavond gehouden in het bowlingcentrum aan de Trekweg 31. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de avond kunt u ook informatie krijgen over de inrichting van het sportpark Buitenhout dat overigens buiten het bestemmingsplangebied valt.

08-05-2015 | Ruimtelijke plannen

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (242 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

01-05-2015 | Overig

Vastgesteld bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven (178 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2015 het bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost heeft vastgesteld. Bij de vaststelling is een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 4 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 15 juni 2015).

01-05-2015 | Ruimtelijke plannen

Tijdelijk cameratoezicht (220 kB)

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 28 april 2015 besloten heeft om ter handhaving van de openbare tijdelijk cameratoezichtin te voeren in de omgeving van het Walt Disneyplantsoen voor de periode van 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015. In de omgeving van het Haarlemplein en Raaltepad cameeratoezicht te verlengen van 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015. Het cameratoezicht in de Vanillestraat niet te verlengen.

30-04-2015 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden Striptekenaar 2 (146 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monolithisch afwerken van een vloer in een bedrijfshal aan industrieterrein De Striptekenaar 2 te Almere.

30-04-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...