Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening (595 kB)

Vaststelling regeling afvalstoffenverordening.

31-03-2015 |

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (330 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

27-03-2015 | Overig

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en voornemen MER voor Almere Centrum Weerwater, Almere Stad (160 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de Floriade en omgeving. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsplan Almere Centrum Weerwater’ ligt met ingang van maandag 30 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 mei 2015).

27-03-2015 | Ruimtelijke plannen

Vaststelling nota Evenementen in Almere 2015 (142 kB)

Almere is een evenementenstad. Voorop staat dat evenementen goed en veilig georganiseerd worden. Daarnaast kunnen ook sociale, economische en promotionele belangen een rol spelen en moet rekening gehouden worden met de belangen van bedrijven en omwonenden die hinder kunnen ervaren van een evenement.

27-03-2015 | Evenementenvergunning

Verslag inspraak Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Almere (140 kB)

Op 3 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Almere vastgesteld. Op de regeling is inspraak open gesteld volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening.

27-03-2015 | Overig

Ter inzage legging Horeca exploitatievergunning (147 kB)

De Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen en daaraan – ter voorkoming van oneerlijke mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende drank - voorschriften te verbinden als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet.

27-03-2015 | Horeca- en exploitatievergunning

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Oosterwold en voornemen PlanMER voor Oosterwold, Almere (156 kB)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een nieuw bestemmingsplan – Chw omgevingsplan – wordt voorbereid voor het plangebied van de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold. Tevens maken zij bekend dat overeenkomstig artikel 7.9 Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapport, een zgn. PlanMER (Plan Milieueffectrapportage), moet worden opgesteld. Het PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie dat de basis is voor het PlanMER voor het bestemmingsplan, ligt met ingang van maandag 23 maart 2015 gedurende drie weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 13 april).

20-03-2015 | Ruimtelijke plannen

Geslotenverklaring Achillesstraat in Almere Poort. (244 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een geslotenverklaring in te stellen voor de Achillesstraat. De geslotenverklaring zal alleen gelden tijdens de ochtendspits en zal ondersteund worden door het plaatsen van een beweegbare fysieke afsluiter. De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

18-03-2015 | Overig

Bekendmaking Welstandsnota Almere 2014 (290 kB)

De gemeenteraad van Almere heeft op 8 januari 2015 ingestemd met de het nieuwe Welstandsbeleid. Op 15 januari 2015 is het beleid formeel vastgesteld. Het beleid treed in werking nadat het is bekendgemaakt.

17-03-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (331 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

13-03-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...