Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Ontwerpbegroting 2016” van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (207 kB)

Kennisgeving in verband met de terinzagelegging van de “Ontwerpbegroting 2016” van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op grond van artikel 23, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De Ontwerpbegroting is te vinden op https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/3947916-Ontwerpbegroting-2016-OFGV.pdf

13-03-2015 | Overig

Wijziging verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (149 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het plaatsen van liggers over de A6. Periode: In de avond- en nachtperiode 17 op 18 april 2015 en 24 op 25 april 2015, tussen 19:00 – 07:00 uur.

11-03-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (373 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).

11-03-2015 | Overig

Vaststelling standplaatsenbeleid (138 kB)

Op 24 februari jl. heeft het college van B en W ingestemd met het Standplaatsenbeleid gemeente Almere 2015.

11-03-2015 | Overig

Mandaatbesluit Stadsbeheer (216 kB)

Uitvoeren bevoegdheden SB5, SB8 en SB16 gemandateerd aan senior handhavers team Stadstoezicht

05-03-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (251 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

27-02-2015 | Overig

Afwijkende openingstijden stembureaus (217 kB)

Tijdens de verkiezingen op 18 maart a.s. zullen voor enkele stembureaus afwijkende openingstijden gelden

24-02-2015 | Overig

Kansenkaart Vrijetijdseconomie (286 kB)

Het college van B&W heeft de Kansenkaart Vrijetijdseconomie vastgesteld. Deze kansenkaart is opgesteld in samenwerking met de Stichting Leisurebelang Almere (SLBA) en Almere City Marketing (ACM). In de kansenkaart zijn 16 locaties in de stad aangewezen waar kansen liggen voor de ontwikkeling van vrijetijdsvoorzieningen.

24-02-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (229 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.

20-02-2015 | Overig

Damoclesbeleid gemeente Almere 2015 (219 kB)

In het Damoclesbeleid zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De grote beleidswijziging betreft de handel van harddrugs in of vanuit bewoonde woningen. Net als in het beleid van 2010 blijft sluiting van drugspanden het uitgangspunt, behalve bij handel in drugs in bewoonde woningen.

19-02-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...