Skip to content

Zoeken

Zoek in

Publicatiedatum

Resultaten

947 publicaties

Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 (78 kB)

Het college van B en W maakt bekend dat de gemeenteraad op 7 december 2017 heeft besloten om de Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 vast te stellen en de oude verordening van 2013 in te trekken. De gemeente gaat een landelijke voorziening gebruiken voor het officieel bekendmaken van regelingen en andere besluiten. Deze vindt u op: https://officielebekendmakingen.nl De Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 treedt, met uitzondering van artikel 2, lid 5 en 6, in werking op de dag na plaatsing in dit gemeenteblad. Laatstgenoemde artikelen treden in werking bij nader besluit van het college van burgemeester en wethouders.

12-12-2017 |

Zesde wijzigingsverordening APV Almere (75 kB)

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 de zesde wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn nodig voor de juridische borging van het strategisch evenementenbeleid. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u hier. De aangepaste versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.

11-12-2017 |

Glenn Millerweg (68 kB)

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 107

08-12-2017 |

Hogere waarden omgevingsvergunning (65 kB)

Ontwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ᵒ Wabo voor appartementengebouw “Aanmere” op het terrein gelegen op hoek Filipijnenstraat en Guamstraat in de Eilandenbuurt te Almere-Buiten.

08-12-2017 |

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Neerhof 18 (130 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Neerhof 18.

05-12-2017 |

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Almere Poort Oost en Duin, ter inzage (66 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Almere Poort Oost en Duin een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met donderdag 18 januari 2018).

04-12-2017 |

Uitschrijving uit basisregistratie personen (69 kB)

Beschikking ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen. Staat uw naam hier genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

01-12-2017 |

Instellen parkeerverbod Betjakstraat (177 kB)

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Betjakstraat Almere Buiten

01-12-2017 |

Veranderen voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en Leeghwatersluis (190 kB)

Verkeersbesluit veranderen van een voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en de Leeghwatersluis te Almere Stad.

01-12-2017 |

Naamgeving openbare ruimte (269 kB)

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Hout tracé Kathedralenpad in te korten en tracé Reimslaan te wijzigen en te verlengen. - In Almere Hout tracé Zeebodemkolonistenweg te verlengen.

01-12-2017 |