Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Verwijderen vaartuigwrakken uit openbaar water 2015, artikel 5:19 APV (293 kB)

Gemeente Almere gaat bootwrakken verwijderen in de openbare ruimte waarbij de eigenaren de mogelijkheid krijgen hun boot wat als wrak word beschouwd weg te halen voordat de gemeente Almere dit gaat doen.

18-02-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (300 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.

13-02-2015 | Overig

Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecopassage onder de A6 (142 kB)

Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecopassage onder de A6, tussen de Hollandse Brug en de afslag Havendreef te Almere (dossiernummer SBA 142589), behorende bij de uitvoering van het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

11-02-2015 | Overig

Verruiming verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (168 kB)

Verruiming ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen en naheien van heipalen ten behoeve van het verbindingsviaduct Hogering –› A6 te Almere.

10-02-2015 | Overig

Ontheffing overige geluidhinder bij viaduct A6-Hogering (146 kB)

Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het verrichten van handelingen, te weten frees- en asfalteerwerkzaamheden.

10-02-2015 | Overig

Inspraakperiode Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening (428 kB)

Het college van burgemeester en wethouders is bij besluit van 3 februari 2015 voornemens om de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Almere gewijzigd vast te stellen. Inspraak volgens Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening Op het voornemen is de inspraakprocedure volgens Afdeling 3.4 van de Awb en de Inspraakverordening opengesteld. Voordat de gemeente de regeling vaststelt, horen wij graag uw mening over de regeling. De regeling ligt ook ter inzage in het stadhuis. Om de regeling in te zien meld u zich bij de gastvrouw/heer in de hal. U kunt uw zienswijze indienen gedurende zes weken na deze bekendmaking. Reactie en vragen Stuur uw reactie en/of vragen schriftelijk met uw naam en adresgegevens aan Gemeente Almere, Stadsreiniging, Postbus 200, 1300 AE Almere, onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening’ of per e-mail naar info@almere.nl. Of u belt met de receptie van Stadsreiniging, telefoonnummer 036-5471847 en maak uw reactie kenbaar onder vermelding van uw naam en adres. Wij verzoeken u om zowel in de brief, de e-mail of bij de telefonische melding uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij bij vragen ook contact met u kunnen opnemen.

06-02-2015 | Overig

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester van Almere voorbereidt (233 kB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2015 vastgesteld de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester van Almere voorbereidt. Burgemeester Jorritsma heeft recent te kennen gegeven niet in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming. Dit betekent dat een vacature voor de burgemeester van Almere ontstaat. Om te voorzien in die vacature is een vertrouwenscommissie noodzakelijk die het proces gaat begeleiden. Deze is nu vastgesteld.

05-02-2015 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...