Januari-december 2016

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester van Almere voorbereidt

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2015 vastgesteld de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester van Almere voorbereidt.Burgemeester Jorritsma heeft recent te kennen gegeven niet in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming. Dit betekent dat een vacature voor de burgemeester van Almere ontstaat. Om te voorzien in die vacature is een vertrouwenscommissie noodzakelijk die het proces gaat begeleiden. Deze is nu vastgesteld.


Inspraakperiode Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening

2015

Het college van burgemeester en wethouders is bij besluit van 3 februari 2015 voornemens om de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Almere gewijzigd vast te stellen.Inspraak volgens Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de InspraakverordeningOp het voornemen is de inspraakprocedure volgens Afdeling 3.4 van de Awb en de Inspraakverordening opengesteld. Voordat de gemeente de regeling vaststelt, horen wij graag uw mening over de regeling. De regeling ligt ook ter inzage in het stadhuis. Om de regeling in te zien meld u zich bij de gastvrouw/heer in de hal. U kunt uw zienswijze indienen gedurende zes weken na deze bekendmaking.Reactie en vragenStuur uw reactie en/of vragen schriftelijk met uw naam en adresgegevens aan Gemeente Almere, Stadsreiniging, Postbus 200, 1300 AE Almere, onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening’ of per e-mail naar info@almere.nl. Of u belt met de receptie van Stadsreiniging, telefoonnummer 036-5471847 en maak uw reactie kenbaar onder vermelding van uw naam en adres.Wij verzoeken u om zowel in de brief, de e-mail of bij de telefonische melding uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij bij vragen ook contact met u kunnen opnemen.

Ontheffing overige geluidhinder bij viaduct A6-Hogering

2015

Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het verrichten van handelingen, te weten frees- en asfalteerwerkzaamheden.

Verruiming verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Verruiming ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen en naheien van heipalen ten behoeve van het verbindingsviaduct Hogering –› A6 te Almere.

Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecopassage onder de A6

2015

Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecopassage onder de A6, tussen de Hollandse Brug en de afslag Havendreef te Almere (dossiernummer SBA 142589), behorende bij de uitvoering van het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.

Verwijderen vaartuigwrakken uit openbaar water 2015, artikel 5:19 APV

2015

Gemeente Almere gaat bootwrakken verwijderen in de openbare ruimte waarbij de eigenaren de mogelijkheid krijgen hun boot wat als wrak word beschouwd weg te halen voordat de gemeente Almere dit gaat doen.

Damoclesbeleid gemeente Almere 2015

2015

In het Damoclesbeleid zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De grote beleidswijziging betreft de handel van harddrugs in of vanuit bewoonde woningen. Net als in het beleid van 2010 blijft sluiting van drugspanden het uitgangspunt, behalve bij handel in drugs in bewoonde woningen.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.

Kansenkaart Vrijetijdseconomie

2015

Het college van B&W heeft de Kansenkaart Vrijetijdseconomie vastgesteld. Deze kansenkaart is opgesteld in samenwerking met de Stichting Leisurebelang Almere (SLBA) en Almere City Marketing (ACM). In de kansenkaart zijn 16 locaties in de stad aangewezen waar kansen liggen voor de ontwikkeling van vrijetijdsvoorzieningen.

Afwijkende openingstijden stembureaus

2015

Tijdens de verkiezingen op 18 maart a.s. zullen voor enkele stembureaus afwijkende openingstijden gelden

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Mandaatbesluit Stadsbeheer

2015

Uitvoeren bevoegdheden SB5, SB8 en SB16 gemandateerd aan senior handhavers team Stadstoezicht

Vaststelling standplaatsenbeleid

2015

Op 24 februari jl. heeft het college van B en W ingestemd met het Standplaatsenbeleid gemeente Almere 2015.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).

Wijziging verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het plaatsen van liggers over de A6. Periode: In de avond- en nachtperiode 17 op 18 april 2015 en 24 op 25 april 2015, tussen 19:00 – 07:00 uur.

Ontwerpbegroting 2016” van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2015

Kennisgeving in verband met de terinzagelegging van de “Ontwerpbegroting 2016” van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op grond van artikel 23, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De Ontwerpbegroting is te vinden op www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/3947916-Ontwerpbegroting-2016-OFGV.pdf

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

Bekendmaking Welstandsnota Almere 2014

2015

De gemeenteraad van Almere heeft op 8 januari 2015 ingestemd met de het nieuwe Welstandsbeleid. Op 15 januari 2015 is het beleid formeel vastgesteld. Het beleid treed in werking nadat het is bekendgemaakt.

Geslotenverklaring Achillesstraat in Almere Poort.

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een geslotenverklaring in te stellen voor de Achillesstraat. De geslotenverklaring zal alleen gelden tijdens de ochtendspits en zal ondersteund worden door het plaatsen van een beweegbare fysieke afsluiter. De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Oosterwold en voornemen PlanMER voor Oosterwold, Almere

2015

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een nieuw bestemmingsplan – Chw omgevingsplan – wordt voorbereid voor het plangebied van de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold. Tevens maken zij bekend dat overeenkomstig artikel 7.9 Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapport, een zgn. PlanMER (Plan Milieueffectrapportage), moet worden opgesteld. Het PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie dat de basis is voor het PlanMER voor het bestemmingsplan, ligt met ingang van maandag 23 maart 2015 gedurende drie weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 13 april).

Ter inzage legging Horeca exploitatievergunning

2015

De Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen en daaraan – ter voorkoming van oneerlijke mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende drank - voorschriften te verbinden als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet.

Verslag inspraak Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Almere

2015

Op 3 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Almere vastgesteld. Op de regeling is inspraak open gesteld volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening.

Vaststelling nota Evenementen in Almere 2015

2015

Almere is een evenementenstad. Voorop staat dat evenementen goed en veilig georganiseerd worden. Daarnaast kunnen ook sociale, economische en promotionele belangen een rol spelen en moet rekening gehouden worden met de belangen van bedrijven en omwonenden die hinder kunnen ervaren van een evenement.

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en voornemen MER voor Almere Centrum Weerwater, Almere Stad

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de Floriade en omgeving. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsplan Almere Centrum Weerwater’ ligt met ingang van maandag 30 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 mei 2015).

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening

2015

Vaststelling regeling afvalstoffenverordening.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dit document is origineel op 9 april 2015 gepubliceerd.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling OFGV

2015

Voorgesteld is de in 2013 opgestelde Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), op een aantal punten, te wijzigen. Alle 17 deelnemers moeten met deze wijzigingen instemmen voordat deze van kracht wordt. Op 31 maart 2015 is de laatste deelnemende partij akkoord gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

Het geheel intrekken van een omgevingsvergunning

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat zij op 26 maart 2015 de aanvraag voor het geheel intrekken van een omgevingsvergunning voor een kinderdagverblijf op het perceel Zonnebloemweg 78 in Almere, met kenmerk 112106, hebben ontvangen.

Gedoogbesluit werkzaamheden Almere Duin

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben besloten onder voorwaarden niet op te treden tegen het uitvoeren van de in het besluit in het bijzonder genoemde werkzaamheden.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Aanvraag intrekken omgevingsvergunning Engelse Mijl 22

2015

Ontvangen aanvraag intrekken omgevingsvergunning onderwijsgebouw Engelse Mijl 22

Intrekken omgevingsvergunning

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een onderwijsgebouw op het perceel Engelse Mijl 22 in Almere met kenmerk GV20080021, verleend op 17 juni 2008, geheel ingetrokken op 24 april 2015.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Publicatie Vooruitakkoord Renovatie Polderburen Schietwilgsingel

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben besloten onder voorwaarden niet op te treden tegen het uitvoeren van de in het besluit in het bijzonder genoemde werkzaamheden.

Verleende ontheffing reguliere werktijden Striptekenaar 2

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monolithisch afwerken van een vloer in een bedrijfshal aan industrieterrein De Striptekenaar 2 te Almere.

Tijdelijk cameratoezicht

2015

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 28 april 2015 besloten heeft om ter handhaving van de openbare tijdelijk cameratoezichtin te voeren in de omgeving van het Walt Disneyplantsoen voor de periode van 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015. In de omgeving van het Haarlemplein en Raaltepad cameeratoezicht te verlengen van 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015. Het cameratoezicht in de Vanillestraat niet te verlengen.

Vastgesteld bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2015 het bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost heeft vastgesteld. Bij de vaststelling is een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 4 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 15 juni 2015).

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Ontwerp bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Buitenhout en Buitenveld (gebied tussen de A6, Tussenring, Buitenring en Lage Vaart) een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 11 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 22 juni). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 18 mei een inloopavond gehouden in het bowlingcentrum aan de Trekweg 31. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de avond kunt u ook informatie krijgen over de inrichting van het sportpark Buitenhout dat overigens buiten het bestemmingsplangebied valt.

Vertrokken onbekend waarheen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van de personen in de lijst 'Vertrokken onbekend waarheen' te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Staat uw naam hierin genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

Verleende ontheffing reguliere werktijden

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het trekken van damwanden aan de Noordzijde van de A6 (Kunstwerk 62/63) te Almere.

Publicatie anterieure overeenkomst inzake herontwikkeling Centrum Almere Haven

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 29 april 2015 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met Hoorne B.V. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de herontwikkeling van een deel van het centrum van Almere Haven

Participatieverordening gemeente Almere 2015

2015

De raad heeft op 19 februari 2015 de Participatieverordening gemeente Almere 2015 vastgesteld.Deze verordening bevat de re-integratievoorzieningen, de loonkostensubsidie Participatiewet en de individuele studietoeslag. Bovengenoemde verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Naamgevingsbesluiten maart-april 2015

2015

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om de volgende namen vast te stellen:

Evenementen

2015

Almeerderstrand 22 september. Nederlands Muziekfestival Zand

Intrekken omgevingsvergunning Giek 45

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Giek 45 in Almere met kenmerk 133656 ingetrokken.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Nadere regels subsidies Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 28 april 2015 de Nadere regels subsidies Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015 vastgesteld, met inbegrip van de daarbij behorende bijlage Aanjaaggelden 2015.Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat het onderwijs in Almere en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd. Daarom stelt het college middelen ter beschikking voor activiteiten die betrekking hebben op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen (actielijn 1), uitbreiden stageplaatsen MBO (actielijn 2) en het stimuleren en uitbreiden van innovatieve werk- en leermogelijkheden (actielijn 3). Een schoolbestuur van een onderwijsinstelling met één of meerdere vestigingen in Almere en bedrijven en/of instellingen werkzaam in Almere kunnen tot 1 juli 2015 een subsidieaanvraag indienen. In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, te weten een bedrag van maximaal € 550.000,-, zijnde de hoogte van de som van de drie actielijnen. Aanvragen, mits compleet, worden integraal afgewogen en beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking op gemeenteblad.almere.nl.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Gemeente Almere is op 1 mei 2015 gestopt met verstrekken Starterslening

2015

De gemeente Almere stopt met ingang van 1 mei 2015 met het verstrekken van Startersleningen. Dit heeft de gemeenteraad besloten. De gelden die vanuit het Rijk in het fonds voor de Starterslening zijn gestort, zijn uitgeput. De gemeenteraad heeft bij het begin van de regeling vastgelegd dat Almere alleen meedoet zolang er een verdubbeling vanuit het Rijk is. Per 1 mei hebben ongeveer 470 starters een lening, of een offerte, of een nog lopende aanvraag. Inclusief deze pijplijn met ruim 100 goedgekeurde aanvragen en offertes, gaat het om een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro. Hiermee heeft de huizenmarkt in de afgelopen twee jaar een forse impuls gehad. Juist in de prijsklassen tot twee ton, is de markt merkbaar opgeveerd. Dit is ook het marktsegment waar de starters actief zijn. Verdere stimulering in de huidige vorm is niet meer noodzakelijk.Alle aanvragen die voor of op 1 mei 2015 bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten zijn ingediend, worden nog volledig afgehandeld. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het team Wonen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, telefoon: 14 036Het complete raadsvoorstel en –besluit vindt u in de bijlage

Aanvraag vergunning mini-triatlon

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:

Ophogen grond bij archeologisch monument

2015

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend, dat het ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het verwijderen van wortels van wilgen en het ophogen met aarde op het perceel met kadastrale aanduiding: AMR04 W 00108 (Rijksmonumentnummer 528008 / de Slagzij Europakwartier te Almere ter inzage gelegd wordt

Ontwerp bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet', Almere Stad en Haven

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied 'Onderliggend Wegennet' een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juli 2015). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 23 juni 2015 een inloopavond gehouden in Het Eksternest aan de Muiderweg 10 in Almere Haven. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om u een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Ontwerp bestemmingsplan Vogelhorst, Almere Hout

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Vogelhorst een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juli 2015).InloopavondOm kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 17 juni 2015 een inloopavond gehouden in het Pannenkoekenrestaurant Dubbel-op “De Kemphaan” aan het Kemphaanpad 8. U kunt vrij inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monteren van liggers nabij de Pampuspoort/ Poortdreef (Kunstwerk 46a) te Almere.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het trekken van damwanden op de kruising Hogering - Audioweg (Kunstwerk 66) te Almere.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanleggen van de onderdoorgang Guilmetpad (kunstwerk 60) en ecopassage 10 te Almere.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monteren van liggers over de A6 en afrit 3.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het vervangen van liggers nabij de Hollandse Brug (Kunstwerk 59A) te Almere.

Ontwerp bestemmingsplan Staatsliedenwijk, Almere Stad

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Staatsliedenwijk een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 29 juni een inloopavond gehouden in buurtcentrum ’t Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om u een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, Almere Hout

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli).

Voorbereidingsbesluit Almere Centrum Weerwater, Almere

2015

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft verklaard dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor het gebied Almere Centrum Weerwater. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 15 juni 2015 voor een ieder ter inzage.

Treasurystatuut 2015

2015

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 april 2015 besloten het Treasurystatuut2015 vast te stellen.

Beveiligingsbeheerder BRP

2015

Het college heeft op 10 juni 2015 besloten om de dienstcontroller van Publiekszaken te benoemen tot Beveiligingsbeheerder BRP.

Intrekking collegebesluit tot vaststelling uitwerkingsplan Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase, Almere Poort

2015

Burgemeester en wethouders van Almere maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 10 juni 2015 het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase’ van 21 oktober 2014 hebben ingetrokken.

Uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Omgevingsvergunning bouw telecommast

2015

Omgevingsvergunning voor de bouw van een telecommast met hekwerk, ter vervanging van de telecommast Meerveldstraat 50, gelegen aan de Havendreef kadastraal bekend sectie H, onder nummer2481 te Almere.Dossiernummer SBA 143515.

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van woning E.C. nabij de Tureluurweg in Oosterwold

2015

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van woning E.C. nabij de Tureluurweg in Oosterwold, kadastraal bekend sectie C, onder nummer 791 te Almere.Dossiernummer SBA 150442.

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een fysiotherapiecentrum

2015

Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een fysiotherapiecentrum, op de locatie “De Voortuin” in Almere Poort.Dossiernummer SBA 144879.

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod

2015

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 24 juni 2015 besloten heeft om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikje en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben.

Aanwijzingsbesluit messenverbod

2015

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 24 juni 2015 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2017 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

Verlening vergunning natuurbeschermingswet Kluutweg

2015

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunningingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor het wijzigen van eenmelkrundveebedrijf aan Kluutweg 6 te ALMERE: www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/150702_Verlenen_vergunning_Natuurbeschermingswet.pdf .Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Invoned aanstelling belastingambtenaren en deurwaarders

2015

Burgemeester en Wethouders van Almere (gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 2.1 lid 2, hoofdstuk 2 van de C.A.R.) besluiten met ingang van 1 juli 2015 medewerkers van Invoned BV aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarders voor één jaar, eindigend op 1 juli 2016.

Besluit intrekking omgevingsvergunning Rataplanstraat 29

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 101785 voor de activiteit bouwen voor het veranderen van een garagedeur naar vast raam op het perceel Rataplanstraat 29 in Almere ingetrokken.

Nadere regels uitvoering Treasurystatuut

2015

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering van 7 april 2015 besloten de Nadere regels uitvoering treasurystatuut vast te stellen.

Nadere regels uitvoering Treasurystatuut

2015

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering van 7 april 2015 besloten de Nadere regels uitvoering treasurystatuut vast te stellen.

Nadere regels Peuterwerk aug-dec 2015

2015

Besluit Nadere regels Peuterwerk aug-dec 2015

Uitschrijving basisregistratie personen

2015

Staat uw naam genoemd in de lijst (voornemen tot) uitschrijven basisregistratie personen of weet u waar deze personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

Uitschrijven uit basisregistratie personen

2015

Staat uw naam genoemd in de lijst (voornemen tot) uitschrijven basisregistratie personen of weet u waar deze personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015, eerste wijziging

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juli 2015 de eerste wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld.

Besluit Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011

2015

Dit is een besluit op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011. De aanvraag heeft betrekking op het verbreden van het spoorviaduct (KW227) over het Landvoogdpad, de Stadsgracht en de Waddendreef te Almere Stad. Het uitvoeren van dit werk, in het kader van het project OV SAAL Almere Centrum, is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011.

Ontwerpbesluit wet geluidhinder bouw 40 appartementen Hoekmanstraat 1-3

2015

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 40 appartementen. Het gaat om het perceel gelegen aan de Hoekmanstraat 1-3. Ten gevolge van het verkeer op de Spoordreef zullen 30 appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

Verleende ontheffing Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het aanbrengen van palen op de kruising Hogering - Audioweg (Kunstwerk 66) te Almere.

Inwerkingtreding Huisvestingsverordening Almere 2015

2015

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 de Huisvestingsverordening Almere 2015 heeft vastgesteld.

Naamgevingsbesluiten juli 2015

2015

"Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:• In Almere Buiten de naam Lombokstraat vast te stellen.• In Almere Hout de begrenzing van Vogelhorst te wijzigen."

Evenementen aanvraag Festival 2 Turven Hoog

2015

Aanvraag voor een vergunning volgens artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor het organiseren van een evenement: Festival 2 Turven Hoog, van 30 september tot en met 5 oktober, Voetnoot en Stadhuisplein.

Wet Geluidhinder hogere waarden Spoordreef

2015

Vaststellen hogere waarden volgens de Wet Geluidhinder voor het herbestemmen van Spoordreef 40-46, kenmerk 144355.

Vastgesteld bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand, Almere Haven

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 14 september 2015).

Intrekken omgevingsvergunning Hefbrugweg slopen

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 80200 voor de activiteit slopen voor de overdekte opslagruimte en loading dock op het perceel Hefbrugweg 77 te Almere ingetrokken.

Intrekken omgevingsvergunning Hefbrugweg bouwen

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 80427 voor de activiteit bouwen voor het vergroten van een bedrijfshal op het perceel Hefbrugweg 77 te Almere ingetrokken.

Vastgesteld bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 10 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 september 2015).

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het monolithisch afwerken van een vloer van een kelder aan Olivier van Noordstraat 32 te Almere.

Evenementenaanvraag hardloopevenement Almere Poort

2015

"Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:30 van Almere Recreatief hardloopevenement in Almere Poort tussen 27 en 30 september."

Bekendmaking naamgeving Almere Hout

2015

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:In Almere Hout de namen Auguste Comteweg, Emile Durkheimweg, Max Weberweg, Norbert Eliasweg en Hannah Arendtweg vast te stellen.

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen,volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3 fly-over over de A6 naar de Hogering

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor hei- en betonwerk en leggen liggers ter realisatie van steunpunten ten behoeve van de fly-over over de A6 naar de Hogering (Kunstwerk 62/63) te Almere.

Wijziging hondenkaart

2015

Om naturistenorganisaties de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een naturistenstrand in Almere heeft het college van B en W een gewijzigde hondenkaart vastgesteld. Per direct is een gedeelte van het Almeerderstrand niet langer aangemerkt als hondenstrand, zodat hier naaktrecreatie mogelijk is.

Bekendmaking sanctiebeleid sluiting van voor publiek openstaande gebouwen en sluiting openbare inrichtingen.

2015

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat zij op 18 augustus 2015 het sanctiebeleid “sluiting van voor publiek openstaande gebouwen en sluiting van openbare inrichtingen”, op grond van artikel 2:43a, eerste lid, en artikel 2:19, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), heeft vastgesteld.

Mandaatbesluit verlenging termijn nadere regels O&A

2015

De directeur van de Dienst Sociaal Domein heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Almere op 20 augustus 2015 de indieningstermijn voor subsidies Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015 verlengd van 1 juli 2015 tot 1 oktober 2015.

Omgevingsvergunning voor de bouw van een fysiotherapiecentrum, op de locatie “De Voortuin” in Almere Poort.

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij d.d 26 augustus 2015 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor bovengenoemde aanvraag met de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (afwijking van het bestemmingsplan) en “Overig bouwwerk bouwen”.

Verlenging cameratoezicht omgeving Walt Disneyplantsoen en omgeving Raaltepad/Enschedepad

2015

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 3 september 2015 beslotenheeft om ter handhaving van de openbare orde het cameratoezicht in de omgeving van het Walt Disneyplantsoen en de omgeving Raaltepad/Enschedepad te Almere te verlengen van 1 oktober 2015 tot 1 maart 2016.

Aanpassing Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en Brandweer

2015

Het college heeft besloten het "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en Brandweer Flevoland 2013" aan te passen. In het aanwijzingsbesluit is toegevoegd dat - naast medewerkers van de gemeente Almere - ook inhuurkrachten en politieambtenaren toezichthoudende taken voor de gemeente Almere mogen uitvoeren.Door deze aanpassing beschikken inhuurkrachten die werkzaam zijn als inspecteur bouwwerken of handhaver brandveiligheid en politieambtenaren over de benodigde bevoegdheden. Het gaat hierbij om toezichthoudende taken op het gebied van onder meer bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, het gebruik van de openbare ruimte, brandveiligheid en de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011.

Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015, tweede wijziging

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 september 2015 de tweede wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld.Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Almere 2015 en de Verordening jeugdhulp gemeente Almere en zijn een uitwerking van beide verordeningen. De wijziging van de nadere regels ziet op het wijzigen van artikel 9, waarin bepalingen over het PGB is opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:Voorwaarden om een PGB te kunnen krijgen;Stapeling van PGB’s in een huishouden (1 huishouden = 1 PGB ondersteuningsplan);De gebruikelijke zorg en een PGB voor informele zorg;Behandeling (Jeugdwet);Dagbesteding (Wmo);Reiskosten/vervoer;Beschermd wonen (Wmo).Deze tweede wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking in het gemeenteblad. U kunt de wijziging hier nalezen. Voor informatie over deze wijziging kunt u contact opnemen met mevrouw Guzelien Hermans via het telefoonnummer 14036.

Ontwerp bestemmingsplan Tussen de Vaarten, Almere Stad

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Tussen de Vaarten een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 21 september 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 2 november 2015). Op 30 september 2015 wordt voor belangstellenden een inloopavond gehouden in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8.

Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om:1. Muziekwijk, Almere Stad2. Stedenwijk en Weerwater-Noord, Almere Stad3. Indische Buurt, Almere Buiten"

Aanvraag organiseren kickboxwedstrijden

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:

Ontheffing reguliere werktijden

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het plaatsen van liggers op de kruising Hogering - Audioweg (Kunstwerk 66) te Almere.

Vooruitakkoord bouwen 9 woningen

2015

"Emile Durkheimweg 163 t/m 187 (oneven) Onder voorwaarden niet optreden tegen het uitvoeren van de in het besluit in het bijzonder genoemde werkzaamheden."

Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015, derde wijziging

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2015 de derde wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld. Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Almere 2015 en de Verordening jeugdhulp gemeente Almere en zijn een uitwerking van beide verordeningen. De wijziging van de nadere regels ziet op het wijzigen van artikel 11, waarin bepalingen over het aanvragen van de mantelzorgwaardering is opgenomen. De wijziging ziet op de hoogte van het maximale bedrag aan waardering dat kan worden toegekend. Deze derde wijziging van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking in het gemeenteblad.

Ontwerp bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ten noorden van Almere Stad en Almere Buiten tussen Noorderplassen Oost en West en de Oostvaardersplassen een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 12 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 23 november).

Ontwerp bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ten noorden van Almere Stad en Almere Buiten tussen Noorderplassen Oost en West en de Oostvaardersplassen een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 12 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 23 november).

Naamgevingsbesluiten september 2015

2015

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Poort de namen Menelaosstraat, Diomedesstraat, Sinonstraat en Thoasstraat vast te stellen en daarnaast de naam Pegasusstraat in te trekken. In Almere Hout de wijknaam Magisterhorst vast te stellen. In Almere Hout de naam Robert Fruinweg vast te stellen.

Besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 101604 voor de activiteit bouwen van 38 eengezinswoningen, type 2-onder-1-kap (exclusief de opties), op het perceel 2X7e/ 2X7b Noorderplassen (Schootsteek en Timmersteek) te Almere, gedeeltelijk ingetrokken voor wat betreft de bouw van de eengezinswoningen aan de Timmersteek 2 t/m 21 (doorlopend).

Opschorten beslistermijn

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de behandeltermijn van een tweetal handhavingsverzoeken met 6 weken opgeschort

Verleende ontheffing overige geluidhinder artikel 4:5 Algemene plaatselijke verordening

2015

Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het verrichten van handelingen,ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor op het baanvak Weesp-Lelystad, als onderdeel van het Tracébesluit, tussen de Olstgracht en Stadswetering te Almere.

Uitstallingen, reclameborden en speeltoestellen in de openbare ruimte

2015

Het college van B en W heeft op 13 oktober besloten de regels omtrent uitstallingen, reclameborden en speeltoestellen in de openbare ruimte te versoepelen. Er is besloten om één set met stedelijke regels vast te stellen en de huidige lokale regels hierin op te nemen.

Mandaatbesluit en namenlijst PBS

2015

Om helder te maken welke bevoegdheid aan een functionaris is toegekend, is een aantal mandaatbesluiten genomen. Het hoogste orgaan binnen de gemeente is de gemeenteraad. Voor de uitvoering van beleid en de begroting zijn bevoegdheden toegekend aan het college van B en W. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Verordening op de bedrijfsvoering 2006, de Budgethoudersregeling 2005 en in de jaarlijkse vaststelling van de begroting. Daarnaast is aan het college van B en W of aan de burgemeester in bepaalde wetgeving direct een aantal taken toegekend. Het college van B en W heeft het grootste deel van deze bevoegdheden via het Mandaatbesluit 2005 doorgemandateerd aan de gemeentesecretaris. Op zijn beurt heeft de gemeentesecretaris via het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005 deze bevoegdheden weer doorgemandateerd aan de directeuren van de diensten, waaronder aan de directeur PBS.Ondermandaatbesluit PBSDe toewijzing van de bevoegdheden binnen PBS is vastgelegd in het ondermandaatbesluit PBS 2015. In het Overzicht mandatarissen is te zien welke persoon welk mandaat heeft. Beide overzichten zijn te raadplegen.

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van een damwand over een lengte van maximaal 150 meter ter plaatse van Randstad 20 en gerekend vanaf de Stadswetering (KW229) te Almere. Periode: vrijdag 23 oktober 2015 vanaf 07:00 uur tot maandag 26 oktober 2015 tot 05:00 uur.

Nadere regels voor vrijstelling mantelzorgers van tegenprestatie

2015

Het college van B en W heeft nadere regels vastgesteld bij de verordening Tegenprestatie 2015. Deze zijn bedoeld om te bepalen of iemand die mantelzorg verleent, vrijstelling kan krijgen. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht voor Almeerders met een bijstandsuitkering. Het gaat om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Het werk duurt minimaal 24 uur over een periode van maximaal twaalf weken. Mantelzorg kan een reden zijn om vrijstelling te verlenen van de tegenprestatie. In de nadere regels staat beschreven hoe de gemeente beoordeelt of er sprake is van mantelzorg.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld, Almere Buiten

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2015 het bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 26 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 7 december 2015).

Voorbereidingsbesluit Oosterwold

2015

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 heeft verklaard dat een omgevingsplan wordt voorbereid voor het gebied Oosterwold. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 26 oktober 2015 voor een ieder ter inzage.

Voorbereidingsbesluit ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant

2015

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 heeft verklaard dat twee bestemmingsplannen worden voorbereid voor het tracé van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsleiding tussen Stichtsekant en Veluwsekant. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 26 oktober 2015 voor een ieder ter inzage.

Aanvraag Sinterklaasintocht

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2015

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het slopen van het bestaande kunstwerk ‘Kromslootviaduct’ (oost viaduct), ter voorbereiding van de realisatie van kunstwerk K62-63 (verbindingsviaduct A6-Hogering).

Wijziging hondenkaart Lentehof-Chirurgijnhof en Schootsteek

2015

Gelet op artikel 2:54 en 2:55 van de Algemene Plaatselijke Verordening Almere 2011, besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere wijzigingen door te voeren in de hondenkaart van de Lentehof/Chirurgrijnhof en de Schootsteek.

Sinterklaasintocht Almere Stad

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:

Nadere regels voor vrijstelling mantelzorgers van tegenprestatie

2015

Het college van B en W heeft nadere regels vastgesteld bij de verordening Tegenprestatie 2015. Deze zijn bedoeld om te bepalen of iemand die mantelzorg verleent, vrijstelling kan krijgen. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht voor Almeerders met een bijstandsuitkering. Het gaat om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Het werk duurt minimaal 24 uur over een periode van maximaal twaalf weken. Mantelzorg kan een reden zijn om vrijstelling te verlenen van de tegenprestatie. In de nadere regels staat beschreven hoe de gemeente beoordeelt of er sprake is van mantelzorg.

Ter inzage legging: Ontwerp Archeologieverordening 2015

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten om de Archeologieverordening Almere 2015 inclusief Archeologische Beleidskaart in ontwerp ter inzage te leggen. Van 9 november tot en met 21 december 2015 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze op de ontwerp Archeologieverordening Almere 2015 en Archeologische Beleidskaart indienen.

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere 2015

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2015 de Beleidsregels Schulddienstverlening Almere 2015 vastgesteld. Deze Beleidsregels komen in de plaats van de Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. De nieuwe Beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober 2015 de coördinator, sociaal rechercheurs en bijzonder controleurs van het Team Handhaving van de Dienst Sociaal Domein aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Zij zijn in het bijzonder belast met het toezicht op misbruik en oneigenlijk gebruik van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015.Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 9 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 21 december 2015).

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven

2015

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & HavenBurgemeester en wethouders hebben in gemeenteblad147, 06 november 2015, bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zou met ingang van 9 november 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen.Rectificatie datum ter inzage leggingGebleken is dat het bestemmingsplan door technische problemen niet raadpleegbaar was op ruimtelijkeplannen.nl en op almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hierdoor is de gerectificeerde termijn van de ter inzage legging van het vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet als volgt: maandag 16 november 2015 tot en met maandag 28 december 2015.De juiste tekst van de bekendmaking luidt daarom:Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 16 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 28 december 2015).

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven

2015

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & HavenBurgemeester en wethouders hebben in gemeenteblad147, 06 november 2015, bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zou met ingang van 9 november 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen.Rectificatie datum ter inzage leggingGebleken is dat het bestemmingsplan door technische problemen niet raadpleegbaar was op ruimtelijkeplannen.nl en op almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hierdoor is de gerectificeerde termijn van de ter inzage legging van het vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet als volgt: maandag 16 november 2015 tot en met maandag 28 december 2015.De juiste tekst van de bekendmaking luidt daarom:Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 16 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 28 december 2015).

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).

Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning, gelegen nabij Nachtegaalpad

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij d.d 11 november 2015 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor bovengenoemde aanvraag met de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (afwijking van het bestemmingsplan) en “Bouwen”. Op grond van artikel 6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het college om de omgevingsvergunning terstond na bekendmaking in werking te doen treden.

Verkeersbesluit Cesar Franckweg

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten:• Cesar FranckwegDe besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere. "

Verkeersbesluit Albrecht Dürerweg

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten: • Albrecht Dürerweg"

Verkeersbesluit Geerten Gossaertweg

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten: • Geerten Gossaertpad"

Verkeersbesluit Max Ernststraat

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten: • Max Ernststraat"

Verkeersbesluit Schönbergstraat

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten: • Schönbergstraat"

Verkeersbesluit Watercipresstraat

2015

"Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlang is besloten om op de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten: • Watercipresstraat"

Verkeersbesluit Frans Halsweg

2015

Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto’s aan de Frans Halsweg

Nadere regels subsidie zonnepanelen particuliere woningeigenaren gemeente Almere 2015-2016

2015

Nadere regels subsidie zonnepanelen particuliere woningeigenaren gemeente Almere 2015-2016Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 17 november 2015 de Nadere regels subsidie zonnepanelen particuliere woningeigenaren gemeente Almere 2015-2016 vastgesteld. Het college wil de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen in Almere stimuleren. Daarom stelt de gemeente een subsidie van €250,- tot maximaal €500,- ter beschikking voor plaatsing van zonnepanelen op, aan of tegen woningen, objecten en locaties in Almere. Particuliere woningeigenaren kunnen tot 1 januari 2017 een subsidieaanvraag indienen. Het subsidieplafond bedraagt €100.000,-. Aanvragen worden, indien deze volledig zijn, in behandeling genomen op basis van volgorde van binnenkomst zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking op gemeenteblad.almere.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de wijken Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 23 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 4 januari 2016). Er is een inloopavond op 1 december.

Aanvraag Megabase Outdoor en Hardshock Festival

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement

Evenementenaanvraag

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

Programma Energie Werkt! vastgesteld

2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 24 september 2015 met de hoofdlijnen van het programma Energie Werkt! heeft ingestemd.

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2015 het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” vastgesteld. Via deze regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen.

Nieuwe Verordening Winkeltijden Almere

2015

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad in zijnvergadering van 3 december 2015 heeft besloten tot vaststelling van de nieuwe “VerordeningWinkeltijden Almere 2015”.De gewijzigde Verordening heeft te maken met de gewijzigde Winkeltijdenwet die per 1 juli 2013 van kracht is geworden. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de mogelijkheid te bieden tot verruiming van de openingstijden van winkels. Deze verordening treedt in werking na de dag van deze bekendmaking (Artikel 8 van de Verordening).Tegelijk wordt hiermee de “Verordening Winkeltijden Almere 2011” ingetrokken (Artikel 6 van de Verordening).

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen

2015

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).

Subsidieplafond 2016

2015

Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de directeur Dienst Sociaal Domein op 7 december 2015 de subsidieplafonds voor het jaar 2016 vastgesteld. De verdeelsleutel van de vermelde categorieën van subsidies is “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, met uitzondering van de categorie Jeugd en Vrije Tijd, onderdeel Scouting (€ 14.000,-), waarvoor “Pondsgewijze verdeling” naar evenredigheid van het aantal leden geldt, met peildatum 1 oktober 2015.Alle subsidieaanvragen die het subsidieplafond overschrijden, zullen worden geweigerd.

Verleende ontheffing overige geluidhinder artikel 4:5 Algemene plaatselijke verordening

2015

Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het verrichten van handelingen, te weten: Asfalteren, frezen van asfalt, aanbrengen belijning, verwijderen en plaatsen van geleiderail

Verleende ontheffing overige geluidhinder artikel 4:5 Algemene plaatselijke verordening

2015

Tussen Olstgracht en Stadswetering: Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het verrichten van handelingen, te weten: Asfalteren, frezen van asfalt, aanbrengen belijning, verwijderen en plaatsen van geleiderail

Aanvragen diverse evenementen

2015

"Almere-Haven: Almere City MarketingEsplanade Almere Stad: Najaarskermis Almere StadEsplanade Almere Stad: Pinksterkermis Almere StadAlmere Poort: Almere City MarketingEvenemententerrein aan de Evenaar: Almere City Marketing"

Ontwerp bestemmingsplan Stichtsekant Noord, Almere Haven

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Stichtsekant Noord een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 14 december 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 25 januari 2016).

Verordening Woonlastenfonds Almere 2015

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2015 heeft besloten de Verordening Woonlastenfonds Almere 2015 vast te stellen.Uit het Woonlastenfonds worden bijdragen verstrekt aan minima voor wie een kwaliteitskorting op de huurtoeslag geldt.De Verordening Woonlastenfonds Almere 2015 treedt in werking op 1 oktober 2015.

Nadere regels tegenprestatie mantelzorgers

2015

Het college van B en W heeft nadere regels vastgesteld bij de verordening Tegenprestatie 2015. Deze zijn bedoeld om te bepalen of iemand die mantelzorg verleent, vrijstelling kan krijgen. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht voor Almeerders met een bijstandsuitkering. Het gaat om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Het werk duurt minimaal 24 uur over een periode van maximaal twaalf weken. Mantelzorg kan een reden zijn om vrijstelling te verlenen van de tegenprestatie. In de nadere regels staat beschreven hoe de gemeente beoordeelt of er sprake is van mantelzorg.

Vertrokken met onbekende bestemming

2015

De gemeente gaat de personen op bijgaande lijst, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, ambtshalve uitschrijven uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Aanbesteding busvervoer Almere 2018-2027

2015

Op 15 december 2015 heeft het college van B&W het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van het busvervoer in Almere in de periode 2018-2027 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Evenementen

2015

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement.

CAR-UWO, bezoldigingsverordening en leidraad organisatieverandering vastgesteld

2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2015 vastgesteld:- de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (CARUWO);- het wijzigings/intrekkingsbesluit met betrekking tot de Bezoldigingsverordening 2009, het Beloningsreglement, Bezoldigingsverordening 2009, de Vergoedingsregeling wacht- en storingsdiensten en de Vergoedingsregeling paraatheidsdienst gemeentelijke rampenstaf;- het wijzigingsbesluit Leidraad bij organisatieveranderingen gemeente Almere 2008.

Ondermandaatbesltuiten verlenen huisvestingsvergunningen

2015

De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere heeft op 11 december 2015 aan de woningcorporaties De Alliantie, Goede Stede, Ymere en Woonzorg Nederland en aan Het Vierde Huis ondermandaat verleend om te beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning.

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

2015

"De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Flevoland te weten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben in november en december 2014 besloten de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland aan te gaan.Het belang van deze regeling is het vorm geven van de samenwerking tussen de gemeenten op het terrein van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de aan de centrumgemeente Almere opgedragen taken waarbij de samenwerking in ieder geval gericht zal zijn op de inkoop en of subsidiëring van:a. residentiële (24-uurs) zorg en crisisopvang;b. pleegzorg;c. gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus);d. jeugdreclasseringsmaatregelen;e. jeugdbeschermingsmaatregelen;f. zeer gespecialiseerde dagbehandeling, eng. jeugd GGZ: specialistische GGZ en de generalistische basis GGZ.Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop de laatste deelnemer deze regeling bekend heeft gemaakt.Bij vragen kunt u contact opnemen met Haije Bouwman, juridisch adviseur van de dienst sociaal domein, bereikbaar via telefoonnummer 14 036."

Eerste wijziging Huisvestingsverordening Almere 2015

2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 heeft besloten de Huisvestingsverordening Almere 2015 te wijzigen (eerste wijziging).

Verordening Retributie- en precariobelasting 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Retributie- en precariobelasting Almere 2016.

Verordening Hondenbelasting 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Hondenbelasting Almere 2016.

Legesverordening Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de Legesverordening Almere 2016.

Verordening Onroerende zaakbelasting Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Onroerende zaakbelasting Almere 2016.

Verordening Belasting Roerende woon- en bedrijfsruimten Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Belasting op Roerende Woon- en bedrijfsruimten Almere 2016.

Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. dit is de verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Almere 2016.

Verordening Rioolheffing Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Rioolheffing Almere 2016.

Verordening Marktgelden Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening Marktgelden Almere 2016.

Verordening heffing en invordering Parkeerbelasting Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelasting 2016.

Parkeerverordening Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Dit is de Parkeerverordening 2016.

Belastingverordeningen Almere 2016

2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat degemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2015 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit straatparkeren Almere Stad 2016

2015

Burgemeester en wethouders van Almere, gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2016, besluiten de plaatsen in Almere Stad die bestemd zijn voor het straatparkeren aan te wijzen.

Aanwijzingsbesluit straatparkeren Almere Buiten 2016

2015

Burgemeester en wethouders van Almere, gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2016, besluiten de plaatsen in Almere Buiten die bestemd zijn voor het straatparkeren aan te wijzen.

Aanwijzingsbesluit parkeren Almere Buiten abonnementen 2016

2015

Burgemeester en wethouders van Almere, gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2016, besluiten de plaatsen in Almere Buiten die bestemd zijn voor het parkeren door abonnementhouders aan te wijzen.

Wijziging Mandaatbesluit 2005 gemeentesecretaris

2015

Het college heeft besloten de tweede wijziging van het Mandaatbesluit 2005 en de vierentwintigste wijziging op de bij het Mandaatbesluit 2005 behorende mandateringslijst vast te stellen. Daarin staan de bevoegdheden die door het gemeentebestuur aan de gemeentesecretaris zijn opgedragen. De gemeentesecretaris kan deze bevoegdheden verder ondermandateren aan de directeuren van diensten. Vanwege onder meer gewijzigde wet- en regelgeving past de gemeente de mandateringslijst aan. Het Mandaatbesluit zelf is op enkele ondergeschikte punten gewijzigd.