Januari-december 2017

Uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen.Staat uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Naamgevingsbesluiten Almere Poort en Almere Hout

2017

"Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:- In Almere Poort, Olympiakwartier Oost, de naam Jasper Warnerstraat vast te stellen- In Almere Hout, Nobelhorst, de namen Robert Millikanstraat, William Braggstraat, William Bragghof en Erwin Schrödingerstraat vast te stellen onder gelijktijdige verlenging van Kamerlingh Onnesstraat en Nobelstraat. "


Ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Floriade en omgeving een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 15 februari 2017).


Maatregelenlijsten duurzaamheidslening en stimuleringsregeling - Energiefonds

2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft in zijn vergadering van 1 november 2016 de lijsten met duurzaamheidsmaatregelen behorende bij de verordening Duurzaamheidsleningen SVn – Almere en de verordening Stimuleringsleningen SVn – Almere vastgesteld.


Verordeningen duurzaamheidslening en stimuleringslening

2017

De gemeenteraad van Almere heeft op 15 december 2016 de verordening Duurzaamheidsleningen SVn – Almere en de verordening Stimuleringsleningen SVn – Almere vastgesteld. Deze leningen vormen samen het Energiefonds Almere en zijn bedoeld voor bewoners (duurzaamheidslening) en bedrijven en maatschappelijke organisaties (stimuleringslening) om investeringen in energiebesparing en duurzame energie te doen zoals dubbel glas, zonnepanelen en isolatie van vloer & dak. De leningfaciliteiten zijn vastgesteld in het kader van het programma Energie Werkt!, waarmee gemeente Almere toewerkt naar een energieneutraal Almere in 2022.


Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Cinemadreef 245


Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Sidderaalpad 19


Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Frans Duwaerstraat 19.


Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Mozartplantsoen 95.


Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Vivaldipad 9.


Vastgesteld bestemmingsplan Waterwijk 2016

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 het bestemmingsplan Waterwijk 2016 heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).


Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).


Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).


Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).


Princenhofplein

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Princenhofplein 18.


Steurstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Steurstraat 2.


Jacques Brelweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Jacques Brelweg 48.


Naamgeving

2017

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:In Almere Hout, de namen Titus Brandsmalaan, David Humeweg, Baron van Keverbergweg en Platoweg vast te stellen.


Vastgesteld bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 maart 2017).


Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2017

2017

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 15 november 2016 de Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2017 vastgesteld.Deze nadere regels hebben als doelstelling het mogelijk maken van de uitvoering van gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk, inclusief VVE, voor het jaar 2017.In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, te weten een bedrag van maximaal € 3.400.000,-. Alleen tijdig ingediende en complete subsidieaanvragen, inclusief alle gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en blijven gelden voor zover dat voor de uitvoering van deze nadere regels nodig is.


Jan Wiegersstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Jan Wiegersstraat ter hoogte van huisnummer 61.


Mimosastraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Mimosastraat ten behoeve van huisnummer 8


Vosplantsoen

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Vosplantsoen ten behoeve van huisnummer 52.


Vrijmark

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Vrijmark ten behoeve van huisnummer 123


Achterwerf

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Achterwerf 38


Hofmark

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Hofmark 179


Lucky Lukestraat

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Lucky Lukestraat 19


Gemeentelijke Visie Werklocaties Almere vastgesteld

2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Almere in de vergadering van 15 december 2016 heeft besloten tot vaststelling van de de Gemeentelijke Visie Werklocaties Almere.


Tasmaniëstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Tasmaniëstraat ten behoeve van huisnummer 89


Atheneplantsoen

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Atheneplantsoen ten behoeve van huisnummer 141.


Bosgouw

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Bosgouw ten behoeve van huisnummer 83.


Havenzicht

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Havenzicht ten behoeve van huisnummer 32.


Runmolenstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Runmolenstraat ten behoeve van huisnummer 26.


Staakmolenstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Staakmolenstraat ten behoeve van huisnummer 32.


Zandwierde

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Zandwierde ten behoeve van huisnummer 129.


Havenzicht

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Havenzicht 32 (oude locatie)


Pinksterbloemweg

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Pinksterbloemweg 18


Kimwierde

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Kimwierde 184


Nieuwstraat

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Nieuwstraat 34


Verruiming openingstijden

2017

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):


Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Saffraanplein en Lavendelplantsoen

2017

"Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Saffraanplein en LavendelplantsoenDe burgemeester van Almere maakt bekend dat hij op 31 januari 2017 beslotenheeft om ter handhaving van de openbare orde het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van het Saffraanplein en het Lavendelplantsoen te verlengen. Het cameratoezicht is ingesteld voor de periode van 1 februari 2017 tot 1 september 2017 . Dit besluit is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011. Het besluit treedt in werking per 1 februari 2017.In de bijlage bij deze openbare bekendmaking treft u het aanwijzingsbesluit aan.Het cameratoezicht rondom het Walt Disneyplantsoen wordt niet verlengd en is per 1 februari 2017 beëindigd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend door de indiener ervan en bevat ten minste:a. De naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift.b. De dagtekening. c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.d. De gronden van het bezwaar.Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van Almere,t.a.v. Stafdienst Bestuurszaken en Control, afdeling Juridische Zaken, Postbus 200, 1300 AE te Almere."


Palembangweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Palembangweg ten behoeve van huisnummer 184.


Rozenwerf

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Rozenwerf 8


A. Vondelingstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de A. Vondelingstraat 46.


A. Vondelingstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de A. Vondelingstraat 46.


Bartokweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Bartokweg 44.


John Fordstraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van John Fordstraat 21


Mastgatpad

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Mastgatpad 23


Bolacaciahof

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Bolacaciahof 68


Laadpunt Rentmeesterstraat

2017

Voor elektrisch vervoer is een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk. Deze laadpalen worden op aanvraag van particulieren geplaatst. Aanvragers willen graag de mogelijkheid hebben hun elektrische auto op te laden in de buurt van de woning


Namenlijst ondermandaatbesluit

2017

Vanwege een interne doorstroming van mevrouw M.van der Plas is de functie Programmamanager Almere Buiten per 1-9-2016 vacant gekomen. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is mevrouw W.I. Eijgendaal als meest geschikte kandidaat voor deze functie bevonden.Mevrouw W.I. Eijgendaal is per 1-1-2017 begonnen bij Programmabureau Stad (PBS). Naar aanleiding van deze wijziging is de namenlijst van de budgethouders van PBS aangepast.Het ondermandaatsbesluit is ongewijzigd gebleven, deze is reeds eerder gepubliceerd.


Machtiging collegeleden

2017

Machtiging aan de tijdens de voorjaarsvakantie 2017 aanwezige leden van het college om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen (ondertekening conform volgorde van de vervangingsregeling)


Uitsluitend recht houtafval

2017

HVC een uitsluitend recht te verlenen als bedoeld in artikel 1.1 en 2.24 sub a Aanbestedingswet voor de op- en overslag, het transport en de verdere be- en verwerking van houtafval;


Naamgevingsbesluit Almere Hout

2017

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Hout, de namen Emmanuel Levinaslaan, Rumilaan, John Lockeweg, Spinozalaan, Karl Marxweg en Vrije Vogellaan vast te stellen.


Lotusbloemweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Lotusbloemweg ten behoeve van huisnummer 116.


Poldermolenweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Poldermolenweg ten behoeve van huisnummer 1


Globeplein

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Globeplein ten behoeve van huisnummer 43 (nieuwe situatie).


Globeplein

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Globeplein 43 (oude situatie)


Eekhoornstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Eekhoornstraat ten behoeve van huisnummer 115.


Havenzicht

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Havenzicht 36


Vastgesteld bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 23 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 5 april 2017).


Hypericumstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Hypericumstraat 28.


Paulus Potterstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Paulus Potterstraat 97.


Jan Wiegersstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Jan Wiegersstraat 97.


Adrienne Solserstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Adrienne Solserstraat 20.


Borodinstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Borodinstraat 33.


Oscarlaan

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Oscarlaan 116


James Stewartstraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de James Stewartstraat 82


IJsselmeerweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de IJsselmeerweg 23.


Messiaenplantsoen

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Messiaenplantsoen 52.


Prozastraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Prozastraat 156.


Afwijkende openingstijden stembureaus

2017

De burgemeester van Almere maakt bekend, dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 voor onderstaande stembureaus afwijkende openingstijden gelden:


Aanstelling belastingdeurwaarder

2017

met ingang van 1 maart 2017 aan te wijzen als belastingdeurwaarder voor de periode van tien maanden...


Aanstelling belastingdeurwaarder

2017

met ingang van 1 maart 2017 aan te wijzen als belastingdeurwaarder voor de periode van tien maanden...


Beleidsregel Sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen

2017

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 28 februari 2017 de beleidsregel ‘sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen’, op grond van artikel 2:43a, eerste lid, en artikel 2:19, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), heeft vastgesteld.De beleidsregel is bedoeld voor de aanpak van zeer ernstige en acute verstoringen van de openbare orde en voor de aanpak van ernstige overtredingen en overlast in de hiervoor genoemde inrichtingen. De beleidsregel betreft een actualisering van het sanctiebeleid ‘sluiting van voor publiek openstaande gebouwen en sluiting openbare inrichtingen’, dat bij voornoemd besluit van 28 februari 2017 is ingetrokken.Het beleid treedt met directe ingang in werking.


IJsselmeerweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de IJsselmeerweg 23.


Messiaenplantsoen

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Messiaenplantsoen 52.


Prozastraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Prozastraat 156.


Afvalstoffenverordening Almere 2017

2017

De huidige Afvalstoffenverordening dateert uit 2010. Eind 2015 is er vanuit de VNG een nieuw model voor de Afvalstoffenverordening beschikbaar gesteld waarin onder andere wetstechnische ontwikkelingen zijn verwerkt en het college meer ruimte krijgt om vorm te geven aan de regeling van gescheiden afvalinzameling (zoals omgekeerd inzamelen). Door dit model aan de basis van de nieuwe afvalstoffenverordening 2017 te leggen, beschikt Almere weer over een geactualiseerde versie. De nadere regeling is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening 2017.Deel 1: Afvalstoffenverordening


Afvalstoffenverordening Almere 2017

2017

De huidige Afvalstoffenverordening dateert uit 2010. Eind 2015 is er vanuit de VNG een nieuw model voor de Afvalstoffenverordening beschikbaar gesteld waarin onder andere wetstechnische ontwikkelingen zijn verwerkt en het college meer ruimte krijgt om vorm te geven aan de regeling van gescheiden afvalinzameling (zoals omgekeerd inzamelen). Door dit model aan de basis van de nieuwe afvalstoffenverordening 2017 te leggen, beschikt Almere weer over een geactualiseerde versie. De nadere regeling is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening 2017.Deel 1: Afvalstoffenverordening


Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening

2017

De huidige Afvalstoffenverordening dateert uit 2010. Eind 2015 is er vanuit de VNG een nieuw model voor de Afvalstoffenverordening beschikbaar gesteld waarin onder andere wetstechnische ontwikkelingen zijn verwerkt en het college meer ruimte krijgt om vorm te geven aan de regeling van gescheiden afvalinzameling (zoals omgekeerd inzamelen). Door dit model aan de basis van de nieuwe afvalstoffenverordening 2017 te leggen, beschikt Almere weer over een geactualiseerde versie. De nadere regeling is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening 2017.Deel 2: Uitvoeringsregeling


Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere

2017

Het college heeft op 24 januari 2017 besloten de in het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) gemaakte afspraken op te nemen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (CAR-UWO).


Verkeersbesluit oplaadlocatie Chet Bakerstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Chet Bakerstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Mahlerstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Mahlerstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Diadeemstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Diadeemstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Gran Canariastraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Gran Canariastraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Laan der Voc

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Laan der VOC; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Rentmeesterstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Rentmeesterstraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Wipmolenweg

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Wipmolenweg; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie sambastraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Sambastraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Mercuriusstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Mercuriusstraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Gehandicaptenparkeerplaats IPA Kleien Wielenpad 7

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van het Kleine Wielenpad 7;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 418990_418990."


Opheffen Gehandicaptenparkeerplaats IPA Tartinistraat 2

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen aan de Tartinistraat 2, kenteken 93-DL-KJ.


Opheffen Gehandicaptenparkeerplaats IPA Goyastraat 3

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen aan de:Goyastraat 3, kenteken 8-KLX-33.


Inrichten Gehandicaptenparkeerplaats IPA Kweldergrasveld 15

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Kweldergrasveld 15;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 418889_418889."


Bekendmaking mandatering griffier van behandeling WOB-verzoeken

2017

De gemeenteraad maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 maart 2017 heeft besloten de instructie voor de griffier van de gemeente Almere vast te stellen en de instructie voor de griffier van de gemeente Almere, als vastgesteld in de raadsvergadering van 18 februari 2010, in te trekken. In de instructie voor de griffier van de gemeente Almere is opgenomen dat de griffier is gemandateerd voor de inhoudelijke afdoening van verzoeken die zijn gericht op de openbaarmaking van informatie en/of documenten en die zijn gericht aan (dan wel bestemd voor) de raad als bevoegd bestuursorgaan.


Bekendmaking indieningskanalen WOB-verzoeken

2017

Bekendmaking indieningskanalen WOB-verzoekenHet presidium maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 maart 2017 heeft besloten de procedure voor indiening van WOB verzoeken vast te stellen, zijnde:(zie link)


Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om:- Bestemmingsplan Hanny Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark;- Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark;- Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark.


Besluit geheel intrekking omgevingsvergunning

2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning met kenmerk 81598 voor het bouwen van een woning aan Radar 20 te Almere ingetrokken.


Naamgeving Hout en Poort

2017

"Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:- In Almere Hout, de naam Ubuntulaan vast te stellen.- In Almere Poort, de namen Duinbeekstraat en Duinmeerstraat vast te stellen. "


Besluit wijziging van de nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015

2017

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 28 februari 2017 de Nadere regels tot wijziging (achtste wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld. Met deze wijziging van de Nadere regels Jeugdwet en Wmo 2015 is bepaald dat voor de omschrijving van “gebruikelijke hulp” in relatie tot onder meer het verlenen van een PGB voor mantelverzorgers het CIZ-protocol gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Tevens is met deze wijziging de bepaling geschrapt dat de eerste 14 uur per week huishouden van informele ondersteuning wordt beschouwd als inzet van de eigen kracht waarvoor geen PGB zal worden toegekend. Het besluit tot wijziging van de nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treedt in werking op de dag na bekendmaking.


Omgevingsvisie

2017

De gemeente Almere stelt een nieuwe Omgevingsvisie op ter vervanging van haar geldende structuurvisie.


Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).


Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).


Monumentenverordening Almere 2016

2017

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2017 de Monumentenverordening Almere 2016 vastgesteld. De Monumentenverordening is het instrument dat het mogelijk maakt om waardevolle gebouwen en plekken wettelijk te beschermen. Hiermee wil de gemeente de identiteit van Almere benadrukken en de geschiedenis van de stad zichtbaar en herkenbaar maken. Omdat we nog een relatief jonge stad zijn wil de gemeente regelgeving en belemmeringen rond monumenten wel zoveel mogelijk beperken en bij vergunningverlening het belang van de monumentenzorg afwegen tegen andere belangen. De verordening treedt in werking op acht dagen na deze bekendmaking.De feitelijke aanwijzing van monumenten op basis van de monumentenverordening vereist een apart besluit en zal naar verwachting in 2017 of 2018 plaatsvinden.


Ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark, Almere Stad

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Kruidenwijk en Beatrixpark een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 10 mei 2017).


Ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2017

Kennisgeving in verband met de ter inzagelegging van de Ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Almere 2017

2017

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 21 maart 2017 de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet IOAW en IOAZ Almere 2017 vastgesteld. In 2013 werd met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving de bestuurlijke boete voor overtreding van de inlichtingenplicht door een uitkeringsgerechtigde geïntroduceerd. Op 1 januari 2017 is de herziene Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (de Fraudewet) in werking getreden. Met deze beleidsregels is onder meer vastgesteld onder welke een omstandigheden een waarschuwing wordt opgelegd in plaats van een boete en op welke wijze rekening wordt gehouden met het vermogen en de financiële draagkracht van betrokkene.Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.


Het afsluiten van het Fontanapad in Almere Stad t.b.v. het aanbrengen van een voorbelasting

2017

In het kader van de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de ‘Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere’ wordt op korte termijn begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden op het deeltraject op de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten Oost. Deze plannen zijn eerder door het Rijk uitgewerkt in een tracébesluit.De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater verlagen we de A6 naar maaiveldniveau en leggen we 2 nieuwe op- en afritten aan. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere in dat gebied. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het Fontanapad tussen de Mc Donalds en sauna La Mer vanaf eind maart 2017 tijdelijk uit het verkeer te nemen. Het Fontanapad is het fietspad dat een doorgaande verbinding vormt tussen Almere Haven en Almere Stad en de huidige A6 via een onderdoorgang kruist en onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute door Almere.


Vosplantsoen

2017

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere heeft vanuit de Dienst Sociaal Domein een verzoek ontvangen voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en getoetst bij de Dienst Sociaal Domein. Uit het verzoek blijkt dat de gehandicaptenparkeerplaats niet langer in gebruik is.


Lofotenweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Lofotenweg 4.


Tuinderswerf

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Tuinderswerf 52.


Monteverdistraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Monteverdistraat 52


Verfmolenstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Verfmolenstraat 71


Boomgaardweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicapten-parkeerplaats verslavingskliniek Amethist t.h.v. Boomgaardweg 2


Rietmeent

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Rietmeent 160


Naamgeving Odeonpad en Zeebodemkolonistenweg

2017

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Stad de namen Odeonpad en Odeonbrug vast te stellen, onder gelijktijdige verlenging van Beeldhouwerpad, gedeeltelijke intrekking van Slapstickpad en intrekking van Slapstickbrug. En in Almere Hout, de naam Zeebodemkolonistenweg vast te stellen.


Naamgeving Pim Mulierstraat

2017

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Poort de naam Pim Mulierstraat vast te stellen, onder gelijktijdig gedeeltelijke intrekking van Pierre de Coubertinplein.


IPA Rimsky-Korssakovweg 105

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Rimsky-Korssakovweg 105;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 420341_420341."


Opheffen IPA Viscontistraat 96

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Viscontistraat 96, kenteken TG-JJ-49.


Opheffen IPA Mozartweg 39

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Mozartweg 39, kenteken 43-HP-ZK.


Opheffen IPA A. Vondelingstraat 4

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de A. Vondelingstraat 4, kenteken 5-XRJ-31.


IPA poëziestraat 274

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Poëziestraat 274;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 420328_420328."


Participatieverordening Almere 2017

2017

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 maart 2017 de Participatieverordening Almere 2017 heeft vastgesteld. Daarin wordt geregeld met welke instrumenten en voorzieningen de gemeente inwoners kan ondersteunen in de toeleiding naar werk.De Participatieverordening 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking. De Participatieverordening 2015 blijft gelden voor zover er sprake is van eerder ingezette voorzieningen zoals beschreven in artikel 22, Intrekken verordening en overgangsrecht.


Getekende Namenlijst PBS

2017

 


Getekende Namenlijst PBS

2017

 


Naamgeving openbare ruimte

2017

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:In Almere Haven en Almere Stad de namen Ouroboros Noord, Ouroboros Oost, Ouroboros Zuid, Ouroboros West en Gulden Middenweg vast te stellen.


Verkeersbesluit Waalstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Waalstraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit W Bruinstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de W. Bruinstraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit Pempastraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Pembastraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit Albert Helmanhof

2017

"BESLUITENOp grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Albert Helmanhof;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit Middachtenlaan

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Middachtenlaan;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Verkeersbesluit Middachtenlaan

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Middachtenlaan;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor de delen Almere Poort Oost en Duin

2017

Voor de delen Duin en Poort Oost in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant.Inloopbijeenkomst 9 mei 2017Het concept ontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op dinsdag 9 mei 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, tijdens een inloopbijeenkomst in het Groenhorst College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere Poort. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor nadere toelichting op het plan en voor het beantwoorden van uw vragen.


Opheffen IPA Scarlattistraat 8

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Scarlattistraat 8, kenteken XS-GX-03.


Opheffen IPA Scarlattistraat 8

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Scarlattistraat 8, kenteken XS-GX-03.


Opheffen IPA Prestostraat 1

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Prestostraat 1, kenteken 89-LN-NJ.


Opheffen IPA Prestostraat 1

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Prestostraat 1, kenteken 89-LN-NJ.


Opheffen IPA Markt 30

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Markt 30, kenteken 02-SKH-2.


Opheffen IPA Hofmark 14

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Hofmark 14, kenteken 05-LBG-3.


Opheffen IPA AD van Eckstraat 10

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de A.D. van Eckstraat 10, kenteken 63-HB-NK.


Aanwijzen en Inrichten IPA Pinksterbloemweg 91

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Pinksterbloemweg 91.;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 421503_421503."


Aanwijzen en inrichten IPA Midwaypad 10

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Midwaypad 10.;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 422906_422906."


Aanwijzen en inrichten IPA Impalastraat 46

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Impalastraat 46.;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 421504_421504."


Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Oost en Duin

2017

Voor de delen Poort Oost en Duin in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld.


Vastgesteld bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, gemeente Almere

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017 het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 11 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 juni 2017).


Aanwijzen en Inrichten IPA Hofmark 21

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 21;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423630_423630."


Aanwijzen en Inrichten IPA Hofmark 21

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 21;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423630_423630."


Inrichten en aanwijzen IPA Klimroospad 13

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Klimroospad 13;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 424130_424130."


Opheffen IPA Puerto Ricostraat 119

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de Puerto Ricostraat 119, kenteken 34-BH-ZH.


Opheffen IPA JA Brinkmanstraat 74

2017

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ten behoeve van de J.A. Brinkmanstraat 74, kenteken 36-NF-GD.


Aanwijzen en inrichten IPA Hofmark 180

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van Hofmark 180;2. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening; 423596_423596."


Naamgevingsbesluiten mei 2017

2017

"Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:- in Almere Poort, Duin, de naam Sterduinstraat vast te stellen en Muiderzandpad gedeeltelijk in te trekken.- In Almere Hout John Lockeweg, Frederik van Eedenweg, Rumilaan en Vrije Vogellaan te verlengen en tracé Hannah Arendtweg en Henri Bergsonweg te wijzigen.- In Almere Stad, Noorderplassen West, Bramzeil te verlengen.Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening."


Verkeersbesluit oplaadlocatie Max Planckstraat

2017

"Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Max Planckstraat;2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening."


Intrekken voorrangsregel evenementen

2017

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 8 mei 2017 heeft besloten om de voorrangsregel uit paragraaf 11 van de beleidsnota “Nota evenementen in Almere 2015” in te trekken.


Vertrokken Onbekend Waarheen week 22

2017

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen. Staat uw naam genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Vertrokken Onbekend Waarheen week 22

2017

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen. Staat uw naam genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Naamgevingsbesluit mei 2017 - 2

2017

"Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen."


Brief blauwe zone Bette Davisstraat

2017

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het voornemen om een verkeersbesluit te nemen in uw wijk voor een blauwe zone. Er is op 20 september 2016 een verkeersbesluit voor een stopverbod genomen om een veiligere verkeerssituatie te realiseren bij basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan.


Wijziging mandaatbesluit Stadsbeheer

2017

De directeur Stadsbeheer van de gemeente Almere heeft op 23 mei 2017 de zestiende wijziging van het mandaatbesluit Stadsbeheer vastgesteld.


Vastgesteld bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).


Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Centrum Almere Buiten heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).


Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

2017

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering van de gemeente Almere heeft op 29 mei 2017 een nieuw ondermandaatbesluit voor zijn stafdienst vastgesteld. Dit ondermandaatbesluit regelt de bevoegdheden van medewerkers van genoemde dienst. Het ondermandaatbesluit treedt inwerking op de dag na deze bekendmaking.


Test

2017

 


Gehandicaptenparkeerplaats Middenhof 244

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Middenhof 244.


Gehandicaptenparkeerplaats Trombonestraat 14

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Trombonestraat 14.


Gehandicaptenparkeerplaats Holbeinstraat 149

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Holbeinstraat 149.


Gehandicaptenparkeerplaats Gitaarstraat 2

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Gitaarstraat 2.


Gehandicaptenparkeerplaats Glenn Millerweg 95 opheffen

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 95.


Gehandicaptenparkeerplaats Glenn Millerweg 95 toewijzen

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 95.


Gehandicaptenparkeerplaats Havenzicht 57

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Havenzicht 57.


Oplaadplaats elektrische auto's Fonteinkruidstraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Fonteinkruidstraat.


Oplaadplaats elektrische auto's Dagdastraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Dagdastraat.


VERORDENING tot wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2015

2017

"Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 juli 2017 de 2de wijziging van de huisvestigingsverordening heeft vastgesteld. De wijzigingen in de huisvestingsverordening hebben tot doel dat: • de voordeelregeling leidt tot ‘bouwen voor de buurt’;• woningen met een zorgbestemming terechtkomen bij de juiste doelgroep; • corporaties meer ruimte krijgen om calamiteiten en overlastsituaties op te lossen; • vergunninghouders gehuisvest kunnen worden; • het zoekprofiel met het aantal kamers voor urgenten flexibel kan worden ingezet bij een tekort aan specifieke woningen (bijvoorbeeld 2-kamerwoningen);• de kosten voor inschrijving voor sociale huurwoningen voor alle ingeschreven woningzoekenden gelijk worden getrokken, dus ook voor woningzoekenden die meeloten."


Programmaorganisatie Floriade wijziging mandaatbesluit

2017

Programmaorganisatie Floriade wijziging mandaatbesluit


VERORDENING tot wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2015

2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 juli 2017 de 2de wijziging van de huisvestigingsverordening heeft vastgesteld.


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Lubitschstraat 16

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Lubitschstraat 16.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Verfmolenstraat 59

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Verfmolenstraat 59.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Genevestraat 37

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Genevestraat 37


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Mozartplantsoen 13

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Mozartplantsoen 13


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Schapenmeent 200

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Schapenmeent 200


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Meesterstraat 30

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Meesterstraat 30


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Nieuw-Caledoniestraat 18

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Nieuw-Caledoniestraat 18


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Madridweg 98

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Madridweg 98


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats LC van der Vlugtstraat 78

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van L.C. van der Vlugtstraat 78


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Scharstraat 28

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Scharstraat 28.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Forelstraat 44

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Forelstraat 44.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Rumbastraat 94

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Rumbastraat 94.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Viscontistraat 96

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Viscontistraat 96.


Aanleg fietspad ter hoogte van De Binderij

2017

De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek ter hoogte van De Binderij met huisnummers 70-72 in Almere Stad


Ombouwen fietspad Rie Mastenbroek sportpark

2017

Verkeersbesluit ombouwen van een bestaande toegangsweg tot verplicht fietspad voor Rie Mastenbroeksportpark in Almere Stad.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Herman Kruyderstraat 140

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Herman Kruyderstraat 140.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Daniel Stalpaertstraat 69

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Daniel Stalpaertstraat 69


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Wim Sonneveldstraat 11

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Wim Sonneveldstraat 11.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats EF van den Banweg

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van E.F. van den Banweg 113


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Koninginneweg 36

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Koninginneweg 36


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Korenbloemweg 17

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Korenbloemweg 17


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Oldewierde 120

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Oldewierde 120


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Trilgrasstraat 12

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de Trilgrasstraat 12.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Vanillestraat 53

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de Vanillestraat 53


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Prozastraat 25

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Prozastraat 25.


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam genoemd in de lijst of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Eekhoornstraat 57

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Eekhoornstraat 57.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats G.A. Overdijkinkstraat 16

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van G.A. Overdijkinkstraat 16.


Verordening eerste wijziging legesverordening 2017

2017

B en W van Almere maken bekend dat de raad in haar vergadering van 30 maart 2017 de eerste wijziging van de Legesverordening 2017 heeft vastgesteld. Met deze wijziging worden de leges voor bouwactiviteiten voor grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 verlaagd, ter stimulering van de ontwikkeling van dergelijke projecten in Almere.


Naamgeving openbare ruimte Almere Hout

2017

Naamgevingsbesluit openbare ruimte in Almere Hout om de naam Tureluurdwarsstraat vast te stellen en het tracé Auguste Comteweg te verlengen.


Mandaat wethouders tijdens zomerreces college

2017

Machtiging van de tijdens het zomerreces aanwezige leden van het college van Almere om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Septemberstraat 16

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Septemberstraat 16.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pinksterbloemweg 34

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pinksterbloemweg 34.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Boterbloemweg 22

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Boterbloemweg 22.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Havenzicht 71

2017

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Havenzicht 71.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Globeplein 43

2017

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Globeplein 43.


Naamgeving openbare ruimte Gemberpad en Korianderhof Almere Stad

2017

Met het mandaat van het college van B en W van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Stad de namen Gemberpad en Korianderhof vast te stellen.


Ondermandaat Dienst Stedelijke Ontwikkeling

2017

Besluitvorming B en W ondermandaat Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De adjunct-directeur heeft volmacht om het mandaat van de directeur uit te voeren. De adjunct-afdelingsmanager heeft volmacht om het mandaat van diens afdelingsmanager uit te voeren.De door de directeur gemandateerde functionarissen zijn niet gerechtigd tot het verlenen van ondermandaat.


Ontheffing reguliere werktijden werkzaamheden A6

2017

Besluit ontheffing reguliere werktijden Artikel 8.3 bouwbesluit 2012.


Besluit Wet markt en overheid over ligplaatsen

2017

De raad heeft op 20 juli 2017 besloten om in het kader van artikel 25h van de Mededingingswet (Wet markt en overheid) vast te stellen dat het door de gemeente exploiteren van binnen de gemeentegrenzen gelegen ligplaatsen in eigendom van de gemeente voor recreatieve vaartuigen voor een periode van 9 jaar plaatsvindt in het algemeen belang.


Kennisgeving EU Omgevingslawaai 2017

2017

Het college van de gemeente Almere maken bekend dat op 4 juli 2017 de geluidsbelastingskaart is vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 Wet milieubeheer.


Uitschrijven uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Ontrekkeing Weg 1940-1945 aan het openbaar verkeer

2017

Het college van B en W van Almere besluit (volgens artikel 156 Gemeentewet en artikel 1, zesde lid Algemeen delegatiebesluit Almere 2011) de Weg 1940-1945 in het Bos der Onverzettelijken (kadaster nr. 7358, 7595) op grond van artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken.


Aanwijzingsbesluit verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Saffraanplein en Lavendelplantsoen

2017

De burgemeester van Almere heeft op 18 juli 2017 besloten om, ter handhaving van de openbare orde, het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van het Saffraanplein en het Lavendelplantsoen te verlengen. Het cameratoezicht is ingesteld voor 1 september 2017 tot 1 februari 2018. Dit besluit is gebaseerd op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de APV gemeente Almere 2011. Het besluit treedt in werking per 1 september 2017.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Junistraat 105

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Junistraat 105.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Kurt Schwittersplantsoen 23

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Kurt Schwittersplantsoen 23.


Besluit intrekken bouwvergunning Kemphaanpad 20

2017

Burgemeester en wethouder van de gemeente Almere hebben de bouwvergunningen met kenmerk 50551 en 70952 voor het bouwen van een landbouwschuur en bedrijfswoning, op het adres Kemphaanpad 20 te Almere ingetrokken.


Uitschrijven uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Naamgeving openbare ruimte Almere Poort en Hout

2017

Met het mandaat van het college van B en W van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Poort Duin en Olympiakwartier Oost de naamgeving te veranderen van een aantal tracés en in Almere Hout de naam Reimslaan vast te stellen en het tracé Kathedralenpad te verlengen.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Prozastraat 25

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Prozastraat 25.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Zandwierde 130

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Zandwierde 130.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Hyacintpad 3

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Hyacintpad 3.


Aanwijzen oplaadlocatie Wisselweg

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Wisselweg.


Aanwijzen oplaadlocatie Jan Wildschutstraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Jan Wildschutstraat.


Aanwijzen oplaadlocatie Hollywoodlaan

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Hollywoodlaan.


Aanwijzen oplaadlocatie Pythonstraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Pythonstraat.


Aanwijzen oplaadlocatie Hofmark

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Hofmark.


Aanwijzen oplaadlocatie Europalaan

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Europalaan.


Aanwijzen oplaadlocatie Middenhof

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan de Middenhof.


Aanwijzen oplaadlocatie Lavendelplantsoen

2017

Verkeersbesluit aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 (zie bijlage I van het RVV 1990), met het onderbord 'uitsluitend opladen van elektrische voertuigen', op de parkeerplaats aan het Lavendelplantsoen.


MELDINGEN, AANVRAGEN EN/OF BESLUITEN: Drank & Horecawet / Verordening openingstijden.

2017

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon.


Verleende ontheffing reguliere werktijden

2017

Aanvulling op ontheffing 17 juli 2017: gewijzigde data voor een drietal kunstwerken voor het intrillen van damwanden en heiwerkzaamheden


Verleende ontheffing reguliere werktijden

2017

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloopwerkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)Periode: 20 augustus 2017 tot en met 5 oktober 2017


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kweldergrasveld 63

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Kweldergrasveld 63.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Sprotstraat 24

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sprotstraat 24.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats John Coltranestraat 22

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de John Coltranestraat 22.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Charlotte van Pallandtlaan 42

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Charlotte van Pallandtlaan 42


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Struisgrasstraat 9

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Struisgrasstraat 9.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Danslaan 7

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Danslaan 7.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Oldenzaalstraat 4

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Oldenzaalstraat 4.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Oldenzaalstraat 2

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter plaatse van Oldenzaalstraat 2.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Nijmegenweg 18

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Nijmegenweg 18.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Nijmegenweg 18

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Nijmegenweg 18.


Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pereboomweg 35

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pereboomweg 35


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pereboomweg 35

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pereboomweg 35.


Aanpassen fietspad Amstelveenstraat 41-51

2017

Verkeersbesluit aanpassen fietspad in rijweg ter hoogte van Amstelveenstraat 41 t/m 51 in Almere Stad.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Messiaenplantsoen 70

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Messiaenplantsoen 70.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Messiaenplantsoen 100

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Messiaenplantsoen 100.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Waalstraat 135

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Waalstraat 135.


Vastgesteld Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 11 oktober 2017).


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Sprotstraat 24

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sprotstraat 24.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Salsastraat 156

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Salsastraat 156.


Besluit algemeen belang opleidingen OFGV

2017

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) besluit op basis van Artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet de bestaande economische activiteiten inzake het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en cursussen aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang.


Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Elementendreef

2017

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het verwijderen van de begroeiing en het ophogen van de bufferzone van het monument op het perceel met de kadastrale aanduiding: Almere W 53, W55 (Rijksmonumentnummer 528003 / Locatie Elementendreef te Almere).


Vastgesteld bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord, gemeente Almere

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.


Verandering Humberpad in fietsstraat in Bos der Onverzettelijken

2017

De verandering van een deel van het Humberpad in fietsstraat in het Bos der Onverzettelijken te Almere Stad


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Kimwierde 409

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Kimwierde 409


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Korenbloemweg 17

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Korenbloemweg 17.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Lotusbloemweg 63

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Lotusbloemweg 63


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pinksterbloemweg 93

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pinksterbloemweg 93.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Zandwierde 64

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zandwierde 64.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Schoolwerf 128

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Schoolwerf 128.


Uitschrijven uit Basisregistratie Personen

2017

Staat uw naam in de lijst uitschrijven uit Basisregistratie Personen genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 306

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 306


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 306

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 306


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Sesamstraat 6

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sesamstraat 6.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Pinksterbloemweg 95

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Pinksterbloemweg 95


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Karperweg 14

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Karperweg 14.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats David Leanstraat 27

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de David Leanstraat 27


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Amaryllishof 12

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Amaryllishof 12


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Seringstraat 21

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Seringstraat 21


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Jan Steenstraat 9

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Jan Steenstraat 9.


Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017

2017

"Het college heeft op 12 september het aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 vastgesteld. Met dit besluit regelt de gemeente dat fietsen in daarvoor bestemde rekken of stallingen moeten worden geplaatst, in de volgende gebieden:• Centrum Almere stad;• Stationsgebieden Almere.De gebieden zijn nader aangeduid in het aanwijzingsbesluit zelf.Met het besluit is ook geregeld dat fietsen in deze gebieden niet langer dan 21 dagen in een stalling of rek mogen staan.Dit besluit is nodig om het beleidskader fietsparkeren te handhaven, dat door het college op 8 september 2016 is vastgesteld. Dit kader is vastgesteld om toenemende problematiek rondom het fietsparkeren terug te dringen in de genoemde gebieden.Het aanwijzingsbesluit en de daarbij horende kaarten zijn binnenkort te raadplegen via de gemeentelijke website. De volledige tekst van het aanwijzingsbesluit is hierna in deze bekend making opgenomen."


Bekendmaking wet geluidhinder

2017

Er is een aanvraag ingediend (kenmerk 171712) voor de transformatie van kantoorruimten naar woningen. Het gaat om vier te realiseren woningen op de 2e en 3e verdieping van Schoutstraat 53-55. Ten gevolge van het wegverkeer op de Schoutstraat en de Spoordreef zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.


Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2017

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)


Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Wim Sonneveldstraat 31


Danslaan 81

2017

Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de supermarkt aan de Danslaan 81


Aagje Dekenstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Aagje Dekenstraat 64


Helena Kuipers-Rietbergstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Helena Kuipers-Rietbergstraat 61


Vijfde wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV)

2017

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 de vijfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) vastgesteld. Met deze wijziging wordt beoogd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit, zonder daarbij de noodzaak van regelgeving en het waar mogelijk dereguleren uit het oog te verliezen. Door hierbij de modelverordening van de VNG te volgen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar uniforme regels zodat het voor alle partijen, zoals team Stadstoezicht, de politie en het Openbaar Ministerie goed werkbaar blijft. De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht om waar nodig maatwerk te leveren voor de situatie in Almere. De APV wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Een aantal artikelen is inhoudelijk gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn de invoering van de Wet aanpak woonoverlast en de verduidelijking van de hondenregels.In tegenstelling tot hetgeen onder inwerkingtreding is vermeld treedt de wijziging in werking de eerste dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u door op de titel van de bekendmaking te klikken. De herziene versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.


Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2017

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)


Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Kraaiennest nr.2 Almere.

2017

Naar aanleiding van klachten over het ontbreken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Kraaiennest nr. 2 te Almere, is het verzoek ingediend om één algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. De aan te wijzen en in te richten algemene gehandicaptenparkeerplaats komt op het parkeerterrein gelegen t.h.v. Kraaiennest nr. 2 te Almere Stad.


Grondzeilerplantsoen

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Grondzeilerplantsoen 20.


Locatellistraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Locatellistraat 13


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Alkmaargracht 72

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Alkmaargracht 72.


Globeplein

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Globeplein 43.


Globeplein

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Globeplein 43 (oude locatie).


Peppengouw

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Peppengouw 66.


Zandwierd

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zandwierde 123.


Zonnebloemweg

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Zonnebloemweg 2.


Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

2017

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)


Tuinderswerf

2017

Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Tuinderswerf.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Leemwierde 133

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats apotheek De Wierden ter hoogte van Leemwierde 133 Almere.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fiep Westendorpstraat 11

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fiep Westendorpstraat 11.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Cinemadreef 477

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Cinemadreef 477.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Vosplantsoen 48

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Vosplantsoen 48.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Achterwerf 270

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Achterwerf 270.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Havenhoofd 88

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Havenhoofd 88.


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Tuinderswerf

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Tuinderswerf.


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Okapistraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Okapistraat.


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Lofotenweg

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Lofotenweg.


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Eeuwenweg

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Eeuwenweg.


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto’s Bergklaverpad

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan het Bergklaverpad.


Verordening Woonlastenfonds Almere 2017

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening Woonlastenfonds Almere 2017 vast te stellen. Uit het Woonlastenfonds worden bijdragen verstrekt aan minima voor wie een kwaliteitskorting op de huurtoeslag geldt. De Verordening Woonlastenfonds Almere 2017 treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Haydnplantsoen 108

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Haydnplantsoen 108.


Instellen zonaal parkeerverbod Cyclopenstraat, Centaurenstraat en Titanenstraat

2017

Verkeersbesluit over het instellen van een zonaal parkeerverbod in de Cyclopenstraat, Centaurenstraat en Titanenstraat in Almere Poort.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Atheneplantsoen 145

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Atheneplantsoen 145


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats C. Outshoornstraat 41

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de C. Outshoornstraat 41


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kerkgracht 33

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Kerkgracht 33


Tijdelijke coffeeshop Almere Buiten

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen over een tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten. Er is besloten om in principe een locatie in de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten te verhuren als tijdelijke locatie voor de vestiging van een coffeeshop voor maximaal 6 jaar. Het hiertoe genomen principebesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 16 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 november 2017).


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Nieuw-Caledoniestraat 42

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Nieuw-Caledoniestraat 42


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Septemberstraat 35

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Septemberstraat 35.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Jimi Hendrixstraat 60

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Jimi Hendrixstraat 60.


Ontwerp bestemmingsplan Schateiland

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Schateiland’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Hiermee wordt de verplaatsing van camping Waterhout, welke nu aan het Weerwater is gevestigd, mogelijk gemaakt. Het plan maakt verblijfsrecreatie mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 29 november 2017). Op 6 november is er van 19:00 – 21:00 uur een inloopavond in restaurant BoatHouse, Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere.


Aanmeldingsprocedure evenementen

2017

Voor het evenementenseizoen 2018 heeft u tot 1 november 2017 de tijd om uw evenement aan te melden voor een plek op de evenementenkalender. De evenementenkalender wordt naar verwachting uiterlijk 1 december 2017 vastgesteld.


Verruiming openingstijden Paragon Zaalverhuur

2017

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):


Aanwijzen locatie opladen elektrische auto’s Gran Canariastraat

2017

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Gran Canariastraat.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats J.J. Slauerhoffstraat 78

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de J.J. Slauerhoffstraat 78.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Bartokweg 21

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Bartokweg 21.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Hendrik Ijzerbrootlaan 32

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Hendrik IJzerbrootlaan 32.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Messiaenplantsoen 102

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Messiaenplantsoen 102.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Haasweg 172

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Haasweg 172.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Kokermolenpad 43

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Kokermolenpad 43.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Koraalstraat 18

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Koraalstraat 18.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 316

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Fellinilaan 316.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Atheneplantsoen 129

2017

Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Atheneplantsoen 129.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Watercipresstraat 66

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Watercipresstraat 66.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats El Grecostraat 11

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de El Grecostraat 11.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Augustusstraat 95

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Augustusstraat 95


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Februaristraat 51

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Februaristraat 51


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Laan der VOC 154

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Laan der V.O.C. 154


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Stellingmolenstraat 11

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Stellingmolenstraat 11


Bekendmaking Evaluatie Jaarrapportage 2016 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2017

Het college heeft de evaluatie van de taakuitoefening over 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgesteld en aan de gemeenteraad gezonden. Het betreft het Evaluatieverslag 2016 en de Jaarrapportage 2016 OFGV.


Ontwerp bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december 2017).


Ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout, MER Almere Poort en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Poort West en Pampushout’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan, het MER Almere Poort en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december).


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Rozenwerf 14

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Rozenwerf 14.


Ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout, MER Almere Poort en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Poort West en Pampushout’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan, het MER Almere Poort en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december).


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Ina Boudier-Bakkerhof 16

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Ina Boudier-Bakkerhof 16


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Juan Grisstraat 62

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Juan Grisstraat 62.


Concept kamerverhuurbeleid ter inzage

2017

Het College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid. Hiermee worden eisen gesteld aan het “verkameren” van woningen. Het concept beleid ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor belanghebbenden en ingezetenen van Almere ter inzage


Verruiming openingstijden

2017

"Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):Palmpolstraat 59, Naam inrichting Activiteiten Centrum Almere"


Naamgeving openbare ruimte

2017

"Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:- In Almere Hout tracé Frederik van Eedenweg te verlengen.Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening."


Ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt, Almere Buiten en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 13 december 2017).


Stopverbod Annie M.G. Schmidtweg 134-140

2017

Verkeersbesluit instellen stopverbod ter hoogte van Annie M.G. Schmidtweg 134-140 te Almere Stad


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Esplanade 77

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Esplanade 77.


Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Atheneplantsoen 141

2017

Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Atheneplantsoen 141.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Wightstraat 4

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Wightstraat 4.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Nova Zemblastraat 18

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Nova Zemblastraat 18


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Dolfijnpad 9

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Dolfijnpad 9.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Goyastraat 6

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Goyastraat 6.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Salsastraat 234

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Salsastraat 234.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaas Waalstraat 38

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Waalstraat 38.


Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen (Wet brp)

2017

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat hij in zijn vergadering van 7 november 2017 de allround medewerkers persoonsregistratie en gegevensbewerking en de medewerkers gegevensbewerking werkzaam bij het team Beheer & Uitvoering van afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP. Deze medewerkers zijn alleen aangewezen om de zogenaamde administratieve toezichthoudende bevoegdheden zoals genoemd in de artikelen 5:16, 5:16a en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht uit te oefenen. Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij alsnog bekend dat hij in zijn vergadering van 24 februari 2015 de specialisten werkzaam bij het team Basisregistratie personen, de specialisten werkzaam bij het team Burgerlijke stand Naturalisatie & Optie en de medewerkers handhaving werkzaam bij het team Gegevensbeheer & Handhaving van de afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP.


Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.


Bekendmaking beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing

2017

Op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad de vijfde wijziging van de APV 2011 vastgesteld. Hierin heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om een gedragsaanwijzing op te leggen bij ernstige en langdurige woonoverlast. Op 7 november 2017 heeft de burgemeester de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing vastgesteld. Deze beleidsregel is opgesteld om toe te lichten hoe de bevoegdheid van de burgemeester wordt uitgevoerd in Almere. In de beleidsregel wordt de huidige ketenaanpak van woonoverlast beschreven. De gedragsaanwijzing is een laatste redmiddel en is van toepassing op personen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geluidsoverlast, overlast van huisdieren, pestgedrag of overlast van vervuilde woningen. De beleidsregel treedt op de dag na bekendmaking in werking.


Naamgeving

2017

In Almere Poort, Olympiakwartier West, hernoeming van de naam Abebe Bekilastraat in Abebe Bikilastraat.


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Groenhof 121

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Groenhof 121.


Verleende ontheffing reguliere werktijden

2017

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)


Commissie Van werk naar werk

2017

Het college heeft 14 november 2017 op grond van artikel 10d:24 van de rechtspositieregeling van de gemeente (de CAR-UWO) het reglement voor de “commissie Van werk naar werk” vastgesteld. Op basis van dit reglement is een paritaire commissie ingesteld die zich uitsluitend richt op eventuele geschillen tussen werkgever gemeente Almere en ambtenaren van gemeente Almere die vanuit boventalligheid van werk naar werk begeleid worden. De commissie brengt in voorkomende gevallen desgevraagd advies uit aan het college over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract. De commissie verricht haar werkzaamheden op basis van het door college vastgestelde reglement.


Instelling bomencommissie

2017

"Het college heeft het besluit genomen om een Bomencommissie in te stellen. De Bomencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert op verzoek van het college als er sprake is van een geschil over het wel of niet verwijderen van bomen uit de openbare ruimte. Het uitgangspunt van het college is het advies van de Bomencommissie zo veel mogelijk te volgen. De leden van de Bomencommissie bezitten kennis over bomen en hebben ervaring met bewonersparticipatie. Twee van de drie commissieleden zijn woonachtig in Almere. Voor de werving wordt binnenkort een advertentie geplaatst op de Stadhuis-aan-huis-pagina. "


Fellinilaan

2017

Het verbreden van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 234


Fellinilaan

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 218


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Fellinilaan 216

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Fellinilaan 216


Jan Wiegersstraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Jan Wiegersstraat 63


Sluis

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Sluis 78


Paardebloemstraat

2017

Opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Paardebloemstraat 22


Jimi Hendrikxstraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover Jimi Hendrixstraat 58


Jimi Hendrixstraat

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover Jimi Hendrixstraat 58


Paukenstraat

2017

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Paukenstraat 79


Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2017 besloten om het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” te verlengen tot 31 december 2018. Hiertoe zijn nieuwe Nadere Regels vastgesteld. Via de regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor: • het uitvoeren van onderzoek naar verduurzaming van hun energiegebruik (tot een maximum van € 10.000,-). • het organiseren van draagvlak voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing (tot een maximum van €3.000,-). De regeling maakt deel uit van de stimuleringsmaatregelen van het programma Energie Werkt! waarmee gemeente Almere toewerkt naar een energieneutraal Almere. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn o.a. inwoners van een straat die een onderzoek willen laten doen hoe ze het beste hun woningen kunnen verduurzamen of sportverenigingen, bedrijven en scholen die de energierekening van hun vastgoed willen verlagen door het nemen van bepaalde maatregelen. De officiële bekenmaking van de nadere regels kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl. De nadere regels zijn samen met de subsidieaanvraagformulieren te vinden op de webpagina: www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/


Aanpassen verkeersborden

2017

Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen van scholen Olivijn en Aventurijn aan de Marathonlaan te Almere Stad


Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2017 besloten om het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” te verlengen tot 31 december 2018. Hiertoe zijn nieuwe Nadere Regels vastgesteld. Via de regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor: • het uitvoeren van onderzoek naar verduurzaming van hun energiegebruik (tot een maximum van € 10.000,-). • het organiseren van draagvlak voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing (tot een maximum van €3.000,-). De regeling maakt deel uit van de stimuleringsmaatregelen van het programma Energie Werkt! waarmee gemeente Almere toewerkt naar een energieneutraal Almere. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn o.a. inwoners van een straat die een onderzoek willen laten doen hoe ze het beste hun woningen kunnen verduurzamen of sportverenigingen, bedrijven en scholen die de energierekening van hun vastgoed willen verlagen door het nemen van bepaalde maatregelen. De officiële bekenmaking van de nadere regels kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl. De nadere regels zijn samen met de subsidieaanvraagformulieren te vinden op de webpagina: www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/


Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2017 besloten om het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” te verlengen tot 31 december 2018. Hiertoe zijn nieuwe Nadere Regels vastgesteld. Via de regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor: • het uitvoeren van onderzoek naar verduurzaming van hun energiegebruik (tot een maximum van € 10.000,-). • het organiseren van draagvlak voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing (tot een maximum van €3.000,-). De regeling maakt deel uit van de stimuleringsmaatregelen van het programma Energie Werkt! waarmee gemeente Almere toewerkt naar een energieneutraal Almere. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn o.a. inwoners van een straat die een onderzoek willen laten doen hoe ze het beste hun woningen kunnen verduurzamen of sportverenigingen, bedrijven en scholen die de energierekening van hun vastgoed willen verlagen door het nemen van bepaalde maatregelen. De officiële bekenmaking van de nadere regels kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl. De nadere regels zijn samen met de subsidieaanvraagformulieren te vinden op de webpagina: www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/


Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018


Strategisch evenementenbeleid 2017-2023

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2017 heeft ingestemd met de uitgangspunten van de nota “Beleef het in Almere”, Strategisch evenementenbeleid 2017-2023.


Mies Deinumplantsoen

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Mies Deinumplantsoen 13


Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2017 besloten om het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” te verlengen tot 31 december 2018. Hiertoe zijn nieuwe Nadere Regels vastgesteld. Via de regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor: • het uitvoeren van onderzoek naar verduurzaming van hun energiegebruik (tot een maximum van € 10.000,-). • het organiseren van draagvlak voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing (tot een maximum van €3.000,-). De regeling maakt deel uit van de stimuleringsmaatregelen van het programma Energie Werkt! waarmee gemeente Almere toewerkt naar een energieneutraal Almere. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn o.a. inwoners van een straat die een onderzoek willen laten doen hoe ze het beste hun woningen kunnen verduurzamen of sportverenigingen, bedrijven en scholen die de energierekening van hun vastgoed willen verlagen door het nemen van bepaalde maatregelen. De officiële bekenmaking van de nadere regels kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl. De nadere regels zijn samen met de subsidieaanvraagformulieren te vinden op de webpagina: www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/


Naamgeving openbare ruimte

2017

In Almere Hout wordt tracé Kathedralenpad ingekort en tracé Reimslaan gewijzigd en verlengd. In Almere Hout wordt tracé Zeebodemkolonistenweg verlengd


Naamgeving openbare ruimte

2017

"Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:- In Almere Hout tracé Kathedralenpad in te korten en tracé Reimslaan te wijzigen en te verlengen. - In Almere Hout tracé Zeebodemkolonistenweg te verlengen."


Veranderen voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en Leeghwatersluis

2017

Verkeersbesluit veranderen van een voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en de Leeghwatersluis te Almere Stad.


Instellen parkeerverbod Betjakstraat

2017

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Betjakstraat Almere Buiten


Uitschrijving uit basisregistratie personen

2017

Beschikking ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen. Staat uw naam hier genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.


Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Almere Poort Oost en Duin, ter inzage

2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Almere Poort Oost en Duin een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met donderdag 18 januari 2018).


Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Neerhof 18

2017

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Neerhof 18.


Hogere waarden omgevingsvergunning

2017

Ontwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ᵒ Wabo voor appartementengebouw “Aanmere” op het terrein gelegen op hoek Filipijnenstraat en Guamstraat in de Eilandenbuurt te Almere-Buiten.


Glenn Millerweg

2017

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Glenn Millerweg 107


Zesde wijzigingsverordening APV Almere

2017

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 de zesde wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn nodig voor de juridische borging van het strategisch evenementenbeleid. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u hier. De aangepaste versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.


Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018

2017

Het college van B en W maakt bekend dat de gemeenteraad op 7 december 2017 heeft besloten om de Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 vast te stellen en de oude verordening van 2013 in te trekken. De gemeente gaat een landelijke voorziening gebruiken voor het officieel bekendmaken van regelingen en andere besluiten. Deze vindt u op: officielebekendmakingen.nlDe Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 treedt, met uitzondering van artikel 2, lid 5 en 6, in werking op de dag na plaatsing in dit gemeenteblad. Laatstgenoemde artikelen treden in werking bij nader besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).