Januari - februari 2014

Gemeenteblad nummer 32, 28 februari 2014

Vastgesteld bestemmingsplan De Wierden, Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 januari 2013 het bestemmingsplan De Wierden heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 maart 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 14 april 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking

Vastgesteld bestemmingsplan Weguitbreiding rijksweg A6 traject Havendreef-Buitenring, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 januari 2014 het bestemmingsplan ?Weguitbreiding rijksweg A6 traject Havendreef-Buitenring? heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 maart 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 14 april 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking

Gemeenteblad nummer 31, 27 februari 2014

Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Wierwinde

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 18 februari 2014 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van de Wierwinde te Almere, meer specifiek het gebied dat begrensd wordt door de Kornwierde, Leemwierde, Westerdreef, en Oldewierde, te verlengen tot 18 augustus 2014. 

Verlenging tijdelijk cameratoezicht Haarlemplein e.o. en Raaltepad e.o

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 18 februari 2014 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van het Haarlemplein te Almere (het gebied dat begrensd wordt door de Hoornstraat, Alkmaargracht, Amsterdamweg en de openbaar vervoerbaan) en in de omgeving van het Raaltepad (het gebied dat begrensd wordt door de Almelostraat, Enschedepad, Oldenzaalstraat, Hengelostraat en het Hilversumpad) te verlengen tot 1 november 2014.

Gemeenteblad nummer 30, 25 februari 2014

Openbare kennisgeving afwijkende openingstijden stembureaus

De burgemeester van Almere maakt bekend dat voor onderstaande stembureaus afwijkende openingstijden gelden:

 • Stembureau 97, Station NS Almere Muziekwijk, Strawinskypad 100, open van 6.00 uur tot 21.00 uur.
 • Stembureau 84, Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, open van 7.30 uur tot 20.00 uur.
  De stemopneming van dit bureau vindt plaats in het stadhuis in het vergadercentrum vanaf 21.00 uur.
 • Stembureau 98, portocabin Station NS Almere Centrum, Stationsplein, open van 6.00 uur tot 20.00 uur.
  De stemopneming van dit bureau vindt plaats in het stadhuis in het vergadercentrum vanaf 21.00 uur.
 • Stembureau 104, portocabin Station NS Almere Centrum, Mandelaplein, open van 6.00 uur tot 20.00 uur.
  De stemopneming van dit bureau vindt plaats in het stadhuis in het vergadercentrum vanaf 21.00 uur.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:

Opgeheven:

 • Verzamelbesluit
 • Amstelveenstraat 33
 • Danny Kayestraat 20
 • Evenaar 40
 • Moskoustraat 46
 • Victoria Regiastraat 12

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere. 

Besluit geheel intrekken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal, kapschuur en een bedrijfswoning op het perceel Michauxpad 32, met kenmerk 70948, geheel ingetrokken. Ook is de omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame pylon op het perceel De Strubbenweg 8, met kenmerk 111360, geheel ingetrokken

Gemeenteblad nummer 29, 22 februari 2014

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning voor de aanpassing van drie kruisingen op de Stedendreef te Almere Stad (kruisingen met Amersfoortweg-Mozartweg, Hollandsedreef- Havendreef en Middelburgweg-Andriessenweg).

Gemeenteblad nummer 28, 21 februari 2014

Meldingen activiteitenbesluiten

 

Vastgesteld bestemmingsplan Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark en vastgesteld exploitatieplan De Havenkom, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 januari 2014 het bestemmingsplan Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is eveneens een exploitatieplan opgesteld. Dit exploitatieplan De Havenkom is gelijkertijd met het bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde exploitatieplan liggen met bijbehorende stukken met ingang van maandag 24 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 7 april 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Ontwerp 3e Partiële herziening bestemmingsplan Indische buurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Archeologische vindplaatsen Zenit, Indische Buurt een 3e Partiële herziening van het bestemmingsplan ?Indische Buurt? wordt voorbereid. Het ontwerp ervan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 24 februari 2014 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage (tot en met 7 april 2014).
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 27, 20 februari 2014

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 26, 19 februari 2014

Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

De burgemeester van Almere maakt dat zij op 21 januari 2014 toezichthouders heeft aangewezen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet. Deze bevoegdheid komt haar toe op grond van artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet. De aanwijzing is bijgevoegd bij deze bekendmaking en treedt in werking op de eerstvolgende dag na deze bekendmaking in het Gemeenteblad van de gemeente Almere

Gemeenteblad nummer 25, 18 februari 2014

Besluit geheel intrekken van de omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het plaatsen van afdakjes op het perceel Renoirstraat 198 t/m 238 (even) (flatgebouw Renoirstraat 198 t/m 238) in Almere met kenmerk 113470, verleend op 23 december 2011 geheel ingetrokken. 

Nadere regels tegemoetkoming verletkosten taalscholing pedagogisch medewerkers VVE 2014-2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 17 december 2013 de Nadere regels tegemoetkoming verletkosten taalscholing pedagogisch medewerkers VVE 2014-2015 vastgesteld. 
Het college wil met deze nadere regels voorschoolse organisaties tegemoet komen in de verletkosten die zij maken voor pedagogisch medewerkers die taalscholing volgen.
Deze nadere regels gelden tot en met 31 december 2015, maar blijven van toepassing voor zover nodig voor de uitvoering ervan. In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, dat is vastgesteld op 400.000 euro, waarbij de verdeelsleutel is opgenomen in artikel 4 van deze nadere regels.
Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2014.
U kunt de nadere regels hier nalezen.

Nadere regels subsidies VVE doet er toe! 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 17 december 2013 de nadere regels subsidies VVE doet er toe! 2014 vastgesteld, met inbegrip van de bijlage VVE-combinaties die in aanmerking komen voor subsidie VVE doet ertoe!
De nadere regels zijn van toepassing voor de VVE-combinaties die deelnemen aan het traject VVE doet ertoe! Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in Almere structureel verbetert middels het stimuleren van de uitvoering van opbrengstgericht werken.
Een VVE-combinatie kan tot 1 juni 2014 een subsidieaanvraag indienen. In de nadere regels is het subsidieplafonds opgenomen, dat is vastgesteld op 110.000 euro. Per VVE-combinatie is maximaal 10.000 euro beschikbaar. 
Deze nadere regels treden in werking op per 1 januari 2014. 
U kunt de nadere regels hier nalezen.

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 17 december 2013 de nadere regels Onderwijsimpuls 2014 vastgesteld, met inbegrip van de daarbij behorende bijlage Subsidiabele kosten en toedeling Onderwijsimpuls 2014.
Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat de kwaliteit van het onderwijs in Almere structureel verbetert middels het stimuleren van de uitvoering van de actielijnen uit het plan Onderwijsimpuls 2014.
Deze nadere regels gelden tot 1 januari 2015. In de nadere regels zijn ook opgenomen de subsidieplafonds voor de afzonderlijke categorieën, waarbij volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking op gemeenteblad.almere.nl.
U kunt de nadere regels hier nalezen. 

Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Almere 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2013 heeft besloten de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Almere 2014 vast te stellen.
De Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Almere 2014 regelt dat er een eigen bijdrage verschuldigd is indien een cliënt van 18 jaar of ouder langer dan één etmaal verblijft in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of begeleid wonen (niet zelfstandig).
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.
U kunt de verordening hier nalezen.

Gemeenteblad nummer 24, 17 februari 2014

Invoering tijdelijk cameratoezicht omgeving Vanillestraat

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 11 februari 2014 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde het gebied dat wordt begrensd door Spoordreef, Kummelstraat, Sojastraat, Water ten westen van de Sojastraat en Kamillestraat, achterpaden van de huizen aan de Basilicumweg en het Melissepad, Vanillestraat en Melissepad aan te wijzen als gebied waar camera?s worden geplaatst tot 1 november 2014.

Gemeenteblad nummer 23, 14 februari 2014

Vastgesteld bestemmingsplan Noorderplassen Oost en West, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 januari 2014 het bestemmingsplan ?Noorderplassen Oost en West? heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 17 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 31 maart 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

 

Vastgesteld bestemmingsplan Sportpark Buitenhout, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 januari 2014 het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout heeft vastgesteld. Bij de vaststelling is één wijziging ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 17 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 31 maart 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 21, 12 februari 2014

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:

Opgeheven:

 • Verzamelbesluit
 • Coevordensingel 25;
 • Kathleen Ferrierstraat 121;
 • Marktmeesterstraat 135;
 • Messiaenplantsoen 92;
 • Messiaenplantsoen 115;
 • Parkwijklaan 167;
 • Weteringkade 20.

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 20, 12 februari 2014

Verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Zitting van het centraal stembureau inzake vaststelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing.
Voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, wordt in een openbare zitting op 21 maart 2014 om 10.00 uur in kamer D234 (Stadhuis), door het centraal stembureau:

 • de definitieve uitslag vastgesteld van de verkiezing; 
 • bekendgemaakt de gekozen kandidaten.

De door de stembureaus opgemaakte processen-verbaal (N10) op 19 maart 2014, worden voor alle kiezers ter inzage gelegd op het stadhuis tot beslist is over de toelating van de gekozenen.

Gemeenteblad nummer 19, 11 februari 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 18, 10 februari 2014

Laad en losplek Europalaan 905

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een laad- en losplek aan te wijzen en in te richten aan de Europalaan ter hoogte van huisnummer 905.

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 17, 7 februari 2014

Bestuurlijke lus bestemmingsplan De Laren, Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 januari 2014 het bestemmingsplan De Laren opnieuw heeft vastgesteld. 
Dit besluit volgt uit de tussenuitspraak van 23 oktober 2013 met nummer 201304239/1/R6 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van 28 februari 2013 met betrekking tot dit bestemmingsplan. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 10 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 24 maart 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 16, 7 februari 2014

Openbare bekendmaking van de naamgevingsbesluiten

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:

 • - in Muziekwijk te Almere Stad de naam J.G. Waltherhof vast te stellen
 • - in Homeruskwartier te Almere Poort de Tantalusstraat te verlengen
 • - In Europakwartier te Almere Poort de naam Spanjehof vast te stellen

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 15, 6 februari 2014

Evenementen

De meldingen, aanvragen en/of besluiten van evenementen liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een belanghebbende, naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Gemeenteblad nummer 14, 6 februari 2014

Ontwerpbesluit 'Vaststelling hogere grenswaarden'

Ontwerpbesluit 'Vaststelling hogere grenswaarden' ten behoeve van de ontwerp omgevingsvergunning 1e fase voor de nieuwbouw van 59 koopappartementen op de plek van het voormalig tuincentrum Alméérplant, aan de Monteverdistraat 9, 1323AE te Almere met kenmerk 134160-10-01.

Gemeenteblad nummer 13, 4 februari 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 11, 27 januari 2014

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Almere maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 is toegestaan bij volmacht te stemmen. Dat kan met een machtiging door schriftelijke aanvraag of door overdracht van de stempas. Het besluit staat in de bepaling Stemmen bij volmacht.

Vertrokken onbekend waarheen

Staat uw naam in de lijst Vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Aanwijzen oplaadpunt elektrische auto's

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een oplaadpunt aan de Maldivenweg op te heffen en deze te verplaatsen naar de Simon van Collemstraat ter hoogte van huisnummer 14.
De besluiten over deze oplaadpunten zijn ook te raadplegen via de Staatscourant. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:
Cees Buddinghstraat 15;
Hofmark 269;
Kornwierde 2;
Stan Laurelstraat 28.
Opgeheven:
Blauwe Druifjesstraat 22;
Deltastraat 24;
Dwangmolenstraat 111;
Hennahof 46;
Naardenstraat 5;
Waagstraat 4.
De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2013 deGemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 heeft vastgesteld.

Gemeenteblad nummer 12, 28 januari 2014

Vaststelling Verordening Starterslening gemeente Almere 2013

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli 2013 de Verordening Starterslening gemeente Almere 2013 heeft vastgesteld.

Gemeenteblad nummer 11, 27 januari 2014

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Almere maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 is toegestaan bij volmacht te stemmen. Dat kan met een machtiging door schriftelijke aanvraag of door overdracht van de stempas. Het besluit staat in de bepaling Stemmen bij volmacht.

Vertrokken onbekend waarheen

Staat uw naam in de lijst Vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Aanwijzen oplaadpunt elektrische auto's

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een oplaadpunt aan de Maldivenweg op te heffen en deze te verplaatsen naar de Simon van Collemstraat ter hoogte van huisnummer 14.
De besluiten over deze oplaadpunten zijn ook te raadplegen via de Staatscourant. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:
Cees Buddinghstraat 15;
Hofmark 269;
Kornwierde 2;
Stan Laurelstraat 28.
Opgeheven:
Blauwe Druifjesstraat 22;
Deltastraat 24;
Dwangmolenstraat 111;
Hennahof 46;
Naardenstraat 5;
Waagstraat 4.
De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant enhttp://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2013 de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 heeft vastgesteld.

Gemeenteblad nummer 10, 24 januari 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 januari 2014 het bestemmingsplan Markerkant 2009 heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 27 januari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 10 maart 2014).

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.
__________________________________________________
Het college van B en W maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 48 en 83 van de wet BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. 
Staat uw naam in dit document genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 9, 23 januari 2014

Evenementen en Intrekking Archeologievergunning

De aanvra(a)g(en) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een belanghebbende, naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan: de Burgemeester / Burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, onder vermelding van het kenmerk, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 8, 22 januari 2014

Intrekken archeologievergunning 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de archeologievergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte/tuinbouwkas op het perceel H.Heukelsweg 28 in Almere met kenmerk SB 2009/5107, verleend op 29 augustus 2011 geheel ingetrokken.

Gemeenteblad nummer 7, 20 januari 2014

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:

Opgeheven:

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant enhttp://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 6, 16 januari 2014

Evenementen

De aanvra(a)g(en) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een belanghebbende, naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Gemeenteblad nummer 5, 16 januari 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Eindsplits 11 in Almere, met kenmerk 111445, verleend op 15 september 2011, ingetrokken.

Het college van B en W maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 48 en 83 van de wet BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. 
Staat uw naam in dit document genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 4, 13 januari 2014

Inzagelegging kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, houdt het centraal stembureau op 4 februari 2014 om 16.00 uur, een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten.
De door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten worden direct na de zitting, ingevolge artikel I3-1 van de Kieswet, voor alle kiezers ter inzage gelegd op het stadhuis.

Gemeenteblad nummer 3, 11 januari 2014

Meldingen activiteitenbesluiten

Activiteitenbesluit Saturnussingel 
Activiteitenbesluit Caissonweg 2
Activiteitenbesluit Kemphaanlaan 4
Activiteitenbesluit Markerkant 12-29
Activiteitenbesluit Muiderzandweg 1 

Verkeersbesluiten

Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een eenrichtingsweg in te stellen voor het parkeerterrein aan de Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt.
Aanwijzen en inrichten van een IPA aan de Monacostraat 50.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om algemene invalidenparkeerplaats aan te wijzen en in te richten aan de Monacostraat ter hoogte van huisnummer 50.
Instellen parkeerverboden singels Homeruskwartier.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om parkeerverboden in te stellen voor de singels in Homeruskwartier. Het gaat hier om de volgende singels: 

 • Poseidonsingel;
 • Zeussingel;
 • Neptunessingel;
 • Jupitersingel.

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 2, 9 januari 2014

APV Drank- en Horecawet en Evenementen

Terinzagelegging aanvragen van de Almeerse Schaatsvereniging en de Ultimate City Challenge.
De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het stadhuis van Almere.