Januari-februari 2015

Gemeenteblad nummer 13, 3 februari 2015

Staat uw naam genoemd in de lijst 'Vertrokken met onbekende bestemming' in de bijlage of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl
De volledige tekst van de bekendmakingen kunt u vinden in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 12, 2 februari 2015

Nieuw ondermandaatbesluit Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De directeur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere heeft op 15 januari 2015 een gewijzigd ondermandaatbesluit vastgesteld.

Gemeenteblad nummer 11, 26 januari 2015

gedoogbesluit zandzakken-follie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben een gedoogbesluit genomen om, voor het realiseren en in gebruik nemen van de zandzakken-follie in het Cascadepark in Almere zonder omgevingsvergunning, af te zien van handhaving.

Gemeenteblad nummer 10, 22 januari 2015

Nadere regels participatie schoolgaande kinderen

Als gevolg van het van rechtswege vervallen van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012 met ingang van 1 januari 2015 heeft het College besloten tot het intrekken van de op die Verordening gebaseerde Nadere regels subsidies participatie schoolgaande kinderen 2012 met terugwerkende kracht per diezelfde datum.
Nadere informatie over het intrekkingsbesluit kunt u verkrijgen bij mevrouw W. Hoepel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon: 14 036.

Aanvragen vergunning evenementen

De gemeente Almere heeft de volgende aanvragen voor evenementenvergunningen binnengekregen:* Jetski Challenge 2015 Open Nederlands Kampioenschap, Atlantisstrand en Weerwater Almere West, 15 tot en met 17 mei 2015;* Powerboatracing Jeugdkampioenschap T-250 en GT-30, Weerwater en Esplanade, 19 september 2015;* Libelle Zomerweek 2015, Almeerderstrand, 18 tot en met 24 mei 2015;* Challenge Almere Amsterdam 2015, Almere en buitengebieden, 11 tot en met 13 september 2015;* Familiecircus Belly Wien, Manifestatieveld Almere Haven, 23 tot en met 29 maart 2015.De complete bekendmaking vindt u in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 9, 21 januari 2015

Bedelverbod centrum Almere Stad

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat zij op 13 januari 2015 een aanwijzingsbesluit heeft vastgesteld waarbij het verboden is om te bedelen om geld of andere zaken in het centrum van Almere Stad. In de bijlage van dit besluit is een kaart gevoegd van het gebied waar het bedelverbod van toepassing is.
Het college ontleent de bevoegdheid om dit besluit te nemen aan artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011).
Uit bevindingen van de politie en team Stadstoezicht van de gemeente is gebleken dat er in toenemende mate overlast wordt ervaren van het bedelen.
Naast dit verbod heeft het college ook ingestemd om vergunningen voor collectes, standplaatsen en colporteren beter te reguleren en effectiever te handhaven. Ook van deze activiteiten wordt in toenemende mate overlast ervaren in het centrum van Almere Stad.

Gemeenteblad nummer 8, 20 januari 2015

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:infoverberg dit@almere.nl. De volledige tekst van de bekendmakingen kunt u vinden in de bijlage. 

Naamgeving 

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: 

  • In Nobelhorst de namen Frits Zernikestraat en Frits Zernikeplein vast te stellen en daarnaast de Hendrik Lorentzweg en de Nobelstraat te verlengen.
  • In Noorderplassen de namen Torenzeil, Loggerzeil, Boomzeil en Bramzeil vast te stellen.
  • In Duin de namen Duintopstraat, Duinvalleiweg, IJmeerboulevard en Zeeduinweg vast te stellen, onder gelijktijdige verlegging van de Marinaweg, Muiderzandpad en Muiderzandweg en gedeeltelijke intrekking van de IJmeerdijk.
  • In de Laren de namen Sprenglaar, Woudlaar, Esselaar en Beemdlaar vast te stellen.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht: aan het college van B en W, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. 
Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorzieningen', Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Als die wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Gemeenteblad nummer 7, 19 januari 2015

Ontheffing reguliere werktijden Hogering-A6

Ontheffing reguliere werktijden Hogering-A6
Op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 is er een ontheffing reguliere werktijden verleend voor het intrillen en naheien van heipalen voor het verbindingsviaduct Hogering-A6 in Almere.
Dit geldt voor de werkzaamheden tijdens:
• nachten van 6-7 februari, 13-14 februari en van 6-7 maart 2015, van 23.00 uur – 04.00 uur,
• nachten van 7-9 februari en nachten 14-16 februari 2015, van 23.00 - 04.00 uur,
• reservenachten voor heiwerkzaamheden, nachten van 9-11 februari en 16-18 februari 2015, van 23.00 – 04.00 uur,
• Betonstorten en betonwerkzaamheden in de nachten tot eind april 2015 (geen geluidontheffing voor benodigd, wel ontheffing werken in de nachtperiode)
U kunt hiertegen bezwaar maken. U vindt de complete bekendmaking in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 6, 16 januari 2015

Wijziging van het Algemeen delegatiebesluit Almere 2011 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 december 2014 heeft besloten het Algemeen delegatiebesluit Almere 2011 te wijzigen in verband met erkenning (water)bodemkwaliteitskaarten. 

Het Algemeen delegatiebesluit regelt welke raadsbevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders kunnen worden afgehandeld. Deze wijziging voegt aan artikel 1 een vijfde lid toe. 
De wijziging van het Algemeen delegatiebesluit Almere 2011 treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. U kunt het besluit tot wijziging nalezen in de bijlage

Vastgesteld bestemmingsplan Youri Egorovweg, Almere Stad 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 november 2014 het bestemmingsplan Youri Egorovweg gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 19 januari 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 2 maart 2015). Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.[titel aangepast van 16 november naar 16 januari i.v.m. per ongeluk verkeerde maand invoeren op 20 januari 2015]

Gemeenteblad nummer 5, 15 januari 2015

Verlenging handhavingsbeleid en vaststelling Werkplan Toezicht en Handhaving 2015

Het college van B en W heeft het huidige handhavingsbeleid verlengd, zoals dit is vastgelegd in de Nota Integraal Handhavingsbeleid Almere 2012-2014. Ook is het Werkplan Toezicht en Handhaving 2015 vastgesteld. 
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de handhaving van diverse regels in de leefomgeving zijn vastgelegd in het handhavingsbeleid. Dit beleid gaat over toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, slopen, brandveiligheid, bestemmingsplannen, milieu, drank- en horeca, afval, parkeren, marktbeheer, openbare orde en veiligheid.

Verlengen handhavingsbeleid

Sinds het begin van de huidige collegeperiode zijn eerst verschillende nota’s vernieuwd - waaronder die over het veiligheidsbeleid - die van invloed zijn op het toezicht- en handhavingsbeleid. Hierdoor was er geen ruimte meer om in 2014 de Nota Integraal Handhavingsbeleid Almere 2012-2014 aan te passen. Er is daarom besloten het in de Nota Integraal Handhavingsbeleid Almere 2012-2014 vastgelegde handhavingsbeleid te verlengen en in 2015 een nieuwe nota over het handhavingsbeleid te maken.

Vaststellen Werkplan 2015

De nota over het integrale handhavingsbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkplan waarin de inzet van toezichthouders en handhavers voor het komende jaar is omschreven. Het voor 2015 vastgestelde werkplan wijkt niet veel af van het werkplan voor 2014. Wel zijn een aantal voorlopige beleidsvoornemens aangegeven waarvoor de gemeente zich in 2015 zal gaan inzetten, zoals het verder verbeteren van informatie richting inwoners en bedrijven. Ook het onderzoeken van mogelijkheden die nieuwe handhavingsinstrumenten bieden is hier een voorbeeld van.
Meer informatie: 

Intrekking aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen bedrijventerrein Poldervlak

Het college van burgemeester en wethouder van Almere maakt hierbij bekend dat zij op 6 januari 2015 het aanwijzingsbesluit voor het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten heeft ingetrokken.

Dit besluit houdt in dat het op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011), verboden is om een voertuig dat een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,40 meter langer dan twee achtereenvolgende uren te parkeren op de weg.
De toename van klantgerichte activiteiten op dit bedrijventerrein de afgelopen jaren, de minder goede doorstroming van het autoverkeer en verkeersonveilige situaties door geparkeerde vrachtwagens op relatief smalle parkeerstroken leidde tot ongewenste situaties. Om die reden heeft het college besloten om het verbod van het parkeren van grote voertuigen op Poldervlak weer in te voeren. 
Het verbod wordt de komende periode met bebording aangegeven. Grote voertuigen kunnen geparkeerd worden op industrieterrein de Vaart of op één van andere aangewezen parkeerterreinen. Ook kunnen grote voertuigen op eigen terrein worden geparkeerd.
Het verbod treedt direct in werking. In de bijlage vindt u de complete bekendmaking. 

Inwerkingtreding Huisvestingsverordening Almere 2012

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend te hebben besloten dat de Huisvestingsverordening Almere 2012 met ingang van 19 januari 2015 in zijn geheel in werking treedt. 
Van de Huisvestingsverordening Almere 2012 was tot nu toe hoofdzakelijk alleen de urgentieregeling inwerking gesteld. Nu de verordening met ingang van 19 januari 2015 in zijn geheel in werking treedt, is voor het huren en verhuren van sociale huurwoningen vanaf dat moment een huisvestingsvergunning vereist. Daarnaast zal vrijkomende woonruimte dan voor de helft via inschrijving en voor de helft via loting worden verdeeld. 
Via de link is de integrale tekst van de Huisvestingsverordening Almere 2012 met toelichting te vinden.  

Vergunning evenement

De gemeente heeft een aanvraag gekregen voor het verlenen van een vergunning aan:
Circus Renz, op het evenemententerrein in Almere Buiten, van 18 tot 31 mei 2015.
U vindt de bekendmaking in de bijlage.  

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:info@almere.nl. De volledige bekendmaking kunt u vinden in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 4, 14 januari 2015

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Almere 2014 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2014 heeft besloten de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2014 vast te stellen. Met de komst van de Wet op het passend onderwijs, hebben ook wetswijzigingen plaatsgevonden binnen bestaande onderwijswetten. Deze wetswijzigingen maken het noodzakelijk de Verordening leerlingenvervoer aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2014 regelt onder meer de criteria op grond waarvan aanspraak mogelijk is op leerlingenvervoer. 

De belangrijkste wijzigingen zien op de invoering van een nieuw toets-criterium, waardoor ouders de mogelijkheid krijgen om een beroep te doen op ernstige benadeling. Verder komen leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij in staat zijn om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Met de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2014 wordt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere ingetrokken per 1 januari 2015. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. U kunt de verordening hier nalezen. 

4e Wijzigingsverordening APV 2011 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2014 de 4de wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011) heeft vastgesteld. De wijzigingsverordening treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking met uitzondering van het vervallen van afdeling 9, de bepalingen over grow-, head- en smartshops. Deze afdeling komt te vervallen per 1 maart 2015 of zoveel later als de nieuwe bepalingen in de Opiumwet omtrent de strafbaarstelling van alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen in werking treden. U kunt de verordening raadplegen via www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14036.

Gemeenteblad nummer 3, 9 januari 2015

Vergunningverlening evenementen

De volgende vergunningen voor evenementen zijn aangevraagd bij de gemeente Almere:
* Libelle Zomerweek, Almeerderstrand, 18 tot 24 mei 2015,
* Circus Sijm, Manifestatieveld Almere Haven, 15 tot 25 oktober 2015. 
U vindt de complete bekendmaking in de bijlage. 

Gemeenteblad nummer 2, 8 januari 2015

Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2014 de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld.
Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Almere 2015 en de Verordening jeugdhulp gemeente Almere en zijn een uitwerking van beide verordeningen. 
De Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 treden in werking op 1 januari 2015.
U kunt de nadere regels nalezen in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 1, 7 januari 2015

Intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een schuur op het perceel Cezannestraat 133 in Almere met kenmerk 94240 ingetrokken. 
U kunt bezwaar maken tot 18 februari 2015.
U vindt de complete bekendmaking in de bijlage.  

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:info@almere.nl. De volledige bekendmaking kunt u vinden in de bijlage.