Juli - augustus 2014

Gemeenteblad nummer 101, 29 augustus 2014

Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied De Marken en Sportvelden Oost een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 1 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 13 oktober).
Klik voor de volledige tekst van de bekendmaking in de bijlage

Exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang verklaard

De gemeenteraad van Almere heeft in zijn vergadering van 28 augustus 2014 besloten de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Toelichting:In de Wet Markt en Overheid (als aanvulling op de Mededingingswet) is een aantal spelregels vastgelegd die overheidsinstanties in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten, die mogelijk als concurrerend kunnen worden gezien door de private sector. Een belangrijke spelregel is dat de gemeente dergelijke activiteiten wel mag aanbieden als aan de afnemers van goederen of diensten tenminste de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht.Deze spelregel is echter niet van toepassing indien de gemeenteraad heeft bepaald dat deze activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet. De gemeenteraad heeft besloten de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, sportzalen, buitensportcomplexen) van algemeen belang te verklaren omdat doorberekening van integrale kosten voor sportverenigingen en –afnemers aanleiding zou kunnen zijn om te stoppen met sporten. Door dit besluit blijft het mogelijk dat bewoners van Almere laagdrempelig, tegen aanvaardbare kosten, gebruik kunnen blijven maken van de Almeerse gemeentelijke sportaccommodaties, zonder dat hierdoor extra kosten aan de sportverenigingen worden doorbelast.Informatie over dit besluit kan worden verkregen bij de heer R. Voogd van de afdeling sport van de gemeente Almere. Zijn telefoonnummer is 036-5277565.BezwaarTegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan de Gemeenteraad van Almere (ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie), Postbus 200, 1300 AE Almere.

gemeenteblad nummer 100, 28 augustus 2014

Aanvragen en of besluiten: Prostitutie, Evenementen.

gemeenteblad nummer 99, 25 augustus 2014

Omgevingsvergunning Loetbos 22 ingetrokken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel 1P1-91 Loetbos 22 in Almere met kenmerk 81960 ingetrokken.

Gemeenteblad nummer 98, 22 augustus 2014

Ontwerp bestemmingsplan Wegaanpassingen dreven, Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan Wegaanpassingen dreven is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 25 augustus 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 6 oktober 2014).
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer. 97 21 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend, dat het ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het inkuilen van het scheepswrak op de percelen met kadastrale aanduiding: Almere C483, 484 (Rijksmonumentnummer 528012 / Locatie Paradijsvogelweg) te Almere ter inzage gelegd wordt, krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Tijdelijk cameratoezicht station Almere Parkwijk en directe omgeving

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 1 juli 2014 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde cameratoezicht in te stellen op en in de directe omgeving van het station Almere Parkwijk, meer specifiek het gebied dat begrensd wordt door de Parkwijklaan, Haagbeukweg, Verzetslaan, Kapitein de Langestraat, Elzenstraat en Gleditsiastraat (straten niet inbegrepen). Dit besluit is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:66 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 en treedt op 22 augustus 2014 in werking. Het cameratoezicht eindigt op 2 januari 2015.  

Vaststelling Verordening Startersleningen Almere 2014

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 juli 2014 de Verordening Startersleningen Almere 2014 heeft vastgesteld. Tegelijk heeft de raad besloten het SVN-fonds startersleningen Almere opnieuw open te stellen en hiervoor een gemeentelijk budget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. Aanvragen voor startersleningen kunnen worden ingediend bij de gemeentelijke kavelwinkel. In de Verordening Startersleningen Almere 2014 is vastgelegd hoe deze aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan.

Gemeenteblad nummer 96, 20 augustus 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

In de lijst Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW) van 20 augustus 2014 staan de namen van personen die niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Bent u of kent u een of meer personen op deze lijst, neem dan contact op met de gemeente Almere via tel. 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl

APV Collecte en donateurswerving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een vergunning is verleend volgens de APV voor een collecte en donateurswerving van 12 t/m 18 oktober 2014 aan Pepperminds voor het werven van donateurs.
Informatie aanvragen
De vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak of nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere, bereikbaar via telefoonnummer 14 036.
Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://www.almere.nl.
Meer informatie? http://www.almere.nl

Besluit intrekken omgevingsvergunning Carel Vogesgracht 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op het perceel Carel Vogesgracht 13 in Almere met kenmerk 90776 ingetrokken.Bezwaar is mogelijk van 20 augustus tot en met 1 oktober 2014. In de bijlage vindt u het officiële besluit en de manier waarop u bezwaar kunt maken.

Gemeenteblad nummer 95, 15 augustus 2014

Naamgeving Olympiakwartier Oost

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:
- in het Olympiakwartier Oost te Almere Poort de naam Eugenio Montistraat vast te stellen.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht: aan het college van B en W, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.
Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Als die wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Gemeenteblad nummer 94, 11 augustus 2014

Aanwijzen en inrichten oplaadpunten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om de volgende locaties een parkeergelegenheid t.b.v. het parkeren en laden van elektrische auto’s aan te wijzen en in te richten:

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 93, 7 augustus 2014

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 92, 5 augustus 2014

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 91, 1 augustus 2014

Besluit intrekking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het vergroten van een kinderspeelgelegenheid met horeca op het perceel Scoutingpad 1 in Almere met kenmerk 70522 ingetrokken.

Gemeenteblad nummer 90, 29 juli 2014

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 89, 25 juli 2014

APV & bijzondere wetten: Collecte en donateurswerving

Gemeenteblad nummer 88, 24 juli 2014

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 87, 23 juli 2014

Mandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering van de gemeente Almere heeft op 1 juli 2014 een nieuw ondermandaatbesluit voor zijn stafdienst vastgesteld. Dit besluit regelt de bevoegdheden van leidinggevenden en medewerkers van de Stafdienst Bedrijfsvoering. 

Het ondermandaatbesluit treedt inwerking op de dag na deze bekendmaking en vindt u in de bijlage Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering.

Gemeenteblad nummer 86, 22 juli 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 85, 16 juli 2014

Naamgevingsbesluit Meerveldplein

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in het bestemmingsplangebied 'de Laren' in Almere Haven de naam Meerveldplein vast te stellen.

U kunt hiertegen bezwaar maken. In het Naamgevingsbesluit Meerveldplein in de bijlage staat hoe u dit kunt doen.

Gemeenteblad nummer 84, 15 juli 2014

Vaststelling Evaluatie Toezicht en Handhaving 2013

Het college van B en W heeft de Evaluatie Toezicht en Handhaving 2013 vastgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de in het Werkplan 2013 voor afgelopen jaar geplande toezicht en handhavingsactiviteiten zijn uitgevoerd en dat deze in voldoende mate hebben bijgedragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen.

De resultaten van de evaluatie gaven hierdoor geen aanleiding om het meerjarig handhavingsbeleid (vastgelegd in de Nota Integraal handhavingsbeleid Almere 2012-2014) of het Werkplan Toezicht en Handhaving 2014 aan te passen. 

Niet alleen wat en hoeveel, maar ook hoe

Nieuw aan de evaluatie van 2013 is dat ze in nauwe samenwerking met toezichthouders tot stand is gekomen en niet alleen gebaseerd is op kwantitatieve informatie, maar ook op praktijkverhalen van toezichthouders. Hierdoor geeft de evaluatie niet alleen inzicht in wat en hoeveel, maar ook in hoe er gewerkt wordt aan een schoon, heel en veilig Almere. Bijvoorbeeld met het project ‘zelfcontroles brandveiligheid’ als instrument om het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven te stimuleren. Of het geven van voorlichting over veilig wonen en reanimeren aan Almeerders.

De bestanden van de Evaluatie Toezicht en Handhaving en het collegevoorstel vindt u in de bijlagen. De evaluatie is binnenkort ook te raadplegen via bis.almere.nl. 

Bijlagen

140715 Evaluatie Toezicht en Handhaving.pdf

140715 Evaluatie Toezicht en Handhaving - Collegevoorstel.pdf

 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst 'Vertrokken onbekend waarheen' of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 83, 10 juli 2014

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 82, 8 juli 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen: Aangewezen: 

Opgeheven: 

  • Verzamelbesluit
  • Kerseboomstraat 68
  • Peperstraat 15
  • Runmolenstraat 5
  • Tjeukemeerstraat 3.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Thorstraat. 

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Tarieven tabel parkeerbelastingverordening 2014 aangepast

Op 3 juli 2014 heeft de Gemeenteraad de eerste wijziging van de parkeerbelastingverordening 2014 vastgesteld. De wijziging treedt in werking op 1 augustus 2014 en houdt verband met de verlaging van het maximale dagtarief voor het parkeren in Almere Buiten van € 5,- naar € 2,-.

Met de eerste wijziging van de parkeerbelastingverordening 2014 wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord. U kunt de verordening ook raadplegen via www.almere.nl.

Gemeenteblad nummer 81, 4 juli 2014

Ontwerp uitwerkingsplan Olympiakwartier 1e fase, Almere Poort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Olympiakwartier een uitwerkingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 18 augustus 2014).

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 80, 3 juli 2014

Ondermandaatbesluit Dienst Sociaal Domein 2014

Op 3 juli 2014 is de eerste wijziging van het Ondermandaatbesluit directeur Dienst Sociaal Domein 2014 vastgesteld door de directeur van de Dienst Sociaal Domein. Dit besluit regelt de bevoegdheden van leidinggevenden en medewerkers van de Dienst Sociaal Domein. Hierbij behoort ook de ondermandateringslijst Dienst Sociaal Domein 2014, eerste wijziging waarin is opgenomen welke bevoegdheden aan de betrokken functionarissen zijn toebedeeld. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.
Het nieuwe ondermandaatbesluit kunt u hier nalezen. De aangepaste ondermandateringslijst kunt u hier nalezen.

Gemeenteblad nummer 79, 1 juli 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl