Maart - april 2014

Gemeenteblad nummer 56, 29 april 2014

Verplaatsing begin 30 km/uur zone Chagallweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om de 30 km/uur zonering te verplaatsen aan de Chagallweg.

Stopverbod Metropolestraat – Stationsplein

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een stopverbod in te stellen voor het kruispunt Metropolestraat – Stationsplein.

Gemeenteblad nummer 55, 28 april 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 54, 25 april 2014

Vastgesteld bestemmingsplan De Realiteit, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 april 2014 het bestemmingsplan De Realiteit ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 28 april 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 9 juni 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 53, 24 april 2014

Publicatie ontheffing reguliere werktijden

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het
plaatsen van liggers ten behoeve van het viaduct aan de Havendreef over de A6 te Almere. 

Besluiten: Verruiming openingstijden

De Burgemeester / Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend: APV & Bijzondere wetten 

Nota Kleur aan groen vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Almere in de vergadering van 6 februari 2014 heeft besloten tot vaststelling van de Nota Kleur aan groen.

Gemeenteblad nummer 52, 23 april 2014

Nadere regels subsidies Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2014 de nadere regels subsidies Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt 2014 vastgesteld. Deze nadere regels vormen het kader voor subsidies die de gemeente Almere in 2014 verstrekt voor activiteiten die de relatie tussen het MBO-onderwijs en de arbeidsmarkt in de stad helpen verbeteren.
Voor het verbeteren en versterken van de relatie tussen het MBO-onderwijs en de arbeidsmarkt is € 600.000 beschikbaar. Dat bedrag wordt onder meer uitgegeven via subsidies.De subsidieplafonds voor de afzonderlijke categorieënzijn als volgt vastgesteld:

 • Actielijn 1: Techniek en ICT (incl. ICT in de wolken project) € 250.000
 • Actielijn 2: Duurzame aanpak Entree opleiding € 150.000 
 • Actielijn 3: Leren ondernemen en beroepsoriëntatie € 75.000
 • Actielijn 4: Doelmatigheid en samenwerking € 60.000
 • Actielijn 5: Onderzoek en advies (waaronder IFA) € 15.000

Volledige aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst en beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Een (volledige) aanvraag om subsidie kan tot 1 oktober 2014 worden ingediend.
Deze nadere regels gelden tot 1 januari 2015 en treden in werking op de dag na bekendmaking op gemeenteblad.almere.nl.
U kunt de nadere regels hier nalezen.
Klik hier voor de MBO-kwaliteitsagenda 2014/2015

 

Openbare bekendmaking beleidsregel terrassen Grote Markt en aangrenzende straten 

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 25 maart 2014 de beleidsregel “terrassen Grote Markt en aangrenzende straten” heeft vastgesteld.
Ook heeft zij de beleidsregel “horecaterrassen Grote Markt in Almere en de daarop aansluitende wegen en weggedeelten”, zoals vastgesteld op 8 september 2009 ingetrokken.
Het college heeft kennis genomen van dit besluit.
Deze regels treden met directe ingang in werking.
Klik hier voor een overzicht van de terassen op Grote Markt en in de aangrenzende straten.

Gemeenteblad nummer 51, 17 april 2014

Ontwerp bestemmingsplan Randstad, Almere Stad ter inzage 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het bedrijventerrein Randstad een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van dinsdag 22 april 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 2 juni 2014).
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 50, 15 april 2014

Besluit omgevingsvergunning voor de aanpassing van drie kruisingen

Besluit omgevingsvergunning voor de aanpassing van drie kruisingen op de Stedendreef te Almere Stad (kruisingen met Amersfoortweg-Mozartweg, Hollandsedreef-Havendreef en Middelburgweg-Andriessenweg).

Gemeenteblad nummer 49, 14 april 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 48, 12 april 2014

Besluit omgevingsvergunning 1e fase voor de nieuwbouw van 59 koopappartementen aan de Monteverdistraat 9 te Almere (voorheen Alméérplant), met kenmerk 134160 

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Besluit vaststelling hogere grenswaarden op grond van Wet geluidhinder ten behoeve van de omgevingsvergunning 1e fase voor de nieuwbouw van 59 koopappartementen aan de Monteverdistraat 9 te Almere (voorheen Alméérplant), met kenmerk 134160.

 

Gemeenteblad nummer 47, 10 april 2014

Inspraakprocedure Welstandsbeleid

In de Stadhuis-aan-huis van 5 april j.l. is uitgebreid stilgestaan bij de voorgenomen wijzigingen van het Welstandsbeleid. Daarbij is ook aangegeven dat per 7 april de zienswijzeperiode is gestart.
Van 7 april 2014 tot en met 19 mei 2014 ligt de concept Welstandsnota Almere 2014 ter inzage op het stadhuis van Almere. Belanghebbenden en ingezetenen, in de eerste plaats de bewoners en ondernemers van Almere, kunnen kennisnemen van het voorgenomen beleid en daarop reageren. U kunt uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen naar: Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Stedenbouw en Verkeer, Postbus 200, 1300 AE Almere onder vermelding van “Welstandsnota 2014”. Het concept van de nieuwe beleidsnota kunt u downloaden van de gemeentelijke website: www.almere.nl/welstand

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 46, 7 april 2014

Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis op het perceel Polluxstraat 4 in Almere met kenmerk 104923, verleend op 6 april 2011 geheel ingetrokken.

Gemeenteblad nummer 45, 4 april 2014

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen 

Openbare bekendmaking regels uitstallingen, terrassen en standplaatsen Almere Buiten

Het college van burgemeester en wethouders van Almere hebben op 25 maart 2014 de volgende regels vastgesteld.- Het aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameobjecten en speeltoestellen Almere Buiten. - De beleidsregel uitstallingen, reclameobjecten, speeltoestellen en commerciële vlaggen Almere Buiten. - De beleidsregel standplaatsen Almere Buiten. De burgemeester heeft op 25 maart 2014 de beleidsregel terrassen Almere Buiten vastgesteld.Deze regels treden met directe ingang in werking.

Het centrum van Almere Buiten is de afgelopen jaren en wordt de aankomende jaren uitgebreid en opgeknapt. Om het centrum zijn kwaliteit te laten houden is in samenwerking met eigenaren winkeliers, bewoners en gemeente het project “Ons Buiten Thuis” gestart. Vanuit dit project worden plannen gemaakt om het centrum van Almere Buiten de sfeer en uitstraling te geven die bij dit centrum past. De regels over uitstallingen, reclameborden, standplaatsen en terrassen zijn daar een voorbeeld van. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 44, 1 april 2014

Mandaatbesluit stadsbeheer

De directeur Stadsbeheer heeft besloten bepaalde ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving eveneens te mandateren aan de afdelingsmanager en teamleider Parkeerbedrijf van de afdeling Gebouwen- en Gegevensmanagement.

Gemeenteblad nummer 43, 31 maart 2014

Openbare kennisgeving 'stemmen bij volmacht'

De burgemeester van Almere maakt bekend, dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Openbare kennisgeving 'stemmen in een stembureau naar keuze'

De burgemeester van Almere maakt bekend, dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 42, 28 maart 2014

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:
Aangewezen:

Opgeheven:

 • Verzamelbesluit
 • Grondzeilerplantsoen 72
 • Hofmark 9
 • Kabeljauwstraat 41
 • Kathleen Ferrierstraat 14
 • Kolkplein 22
 • Wipmolenweg 143

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en http://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 41, 27 maart 2014

Openbare kennisgeving 'schrappen politieke partijen'

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 7 d, van de Kieswet bekend dat de volgende politieke groeperingen uit het register van aanduidingen van politieke groeperingen zijn geschrapt:

 • Nummer 10: Almere Voor Iedereen Partij (A-VIP)
 • Nummer 11: Nationale Democratische Partij NDP

_________________________________
Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen

Gemeenteblad nummer 40, 25 maart 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 39, 21 maart 2014

Openbare bekendmaking van de naamgevingsbesluiten 

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:

 • in de Indischebuurt te Almere Buiten de naam Makassarhof en Makassarpad vast te stellen, onder gelijktijdige gedeeltelijke intrekking van de Makassarweg en om een gedeelte van de Borneostraat in te trekken.
 • in de Indischebuurt te Almere Buiten de Pasar Malamstraat te verlengen

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking. 

Vastgesteld bestemmingsplan Almere Hout Noord, Almere Hout

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2014 het bestemmingsplan Almere Hout Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 24 maart 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met dinsdag en 6 mei 2014). 
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 38, 18 maart 2014

Besluit tot intrekking archeologievergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben besloten de intrekking van de archeologievergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte/tuinbouwkas op het perceel H.Heukelsweg 28 in Almere met kenmerk SB 2009/5107, te herzien.

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 37, 13 maart 2014

 

Nieuwe Detailhandelsvisie Almere 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 6 maart 2014 heeft ingestemd met de nieuwe 'Detailhandelsvisie Almere 2014'.

Evenementen

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen / Standplaatsen (wijziging / intrekking) 

Ontheffing geluidshinder

Ontheffing geluidhinder op grond van artikel 8.4, tweede lid, Bouwbesluit 2012 voor het heien van 20 palen ter plaatse van de bouw van 21 appartementen op de adressen Ierlandstraat 2 t/m 40 (even) en Scandinaviëkade 149 te Almere.  

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:Aangewezen: 

Opgeheven:

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant enhttp://gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 36, 12 maart 2014

Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast op het perceel Fiep Westendorpstraat 1 in Almere met kenmerk 112919, verleend op 29 september 2011 geheel ingetrokken. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 35, 7 maart 2014

Eerste wijziging legesverordening Almere 2014

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 6 maart 2014 de Gemeenteraad de 1ste wijziging van de legesverordening 2014 heeft vastgesteld. De wijziging was nodig om uitvoering te geven aan de wijzingen in de Paspoortwet. De 1ste wijziging van de legesverordening 2014 treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 34, 6 maart 2014

Gedoogbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben besloten onder voorwaarden - af te zien van handhaving bij het zonder de benodigde omgevingsvergunning bouwen van het bouwwerk en het in verband daarmee gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan 'Almere West en Oost'.
Bezwaar mogelijk? Ja
Startdatum bezwaarperiode: 6 maart 2014
Einddatum bezwaarperiode: 17 april 2014
Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 33, 1 maart 2014

Besluit verlenen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat zij van de hierna genoemde inrichting een verzoek om maatwerkvoorschriften hebben ontvangen voor het wijzigen van een inrichting voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk.