Mei - juni 2014

Gemeenteblad nummer 78, 27 juni 2014

Kennisgeving besluit tot opstellen van een bestemmingsplan ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden: 

Bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven

Dit bestemmingsplan is een actualisatieplan ter vervanging van de verouderde bestemmingsplannen voor de woonwijk De Marken, het bedrijventerrein Ambachtsmark, Sportpark De Marken en het Vliegerpark. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiksmogelijkheden. De bestemming van het perceel Ambachtsmark 3 wordt gewijzigd van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming, zodat hier nieuwbouw van woningen kan plaatsvinden. Op het bedrijventerrein Ambachtsmark kunnen meer functies een plek vinden, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen.

Het is nog niet mogelijk om te reageren. Er liggen op dit moment nog geen stukken ter inzage. Voor bovengenoemd plan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners. Na de zomervakantie zal op de Stadhuis-aan-huis pagina in Almere Dichtbij en op gemeenteblad.almere.nl worden gepubliceerd hoe en binnen welke periode u kunt reageren op het plan. 

In de bijlage vindt u de officiële pdf van dit plan.

Gemeenteblad nummer 77, 26 juni 2014

Prostitutie / Evenementen

Gemeenteblad nummer 76, 24 juni 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 75, 19 juni 2014

Verruiming openingstijden

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: verruiming openingstijden

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad op 15 mei 2014 heeft besloten, te verklaren dat meerdere bestemmingsplannen worden voorbereid voor diverse gebieden in Almere. Het voorbereidingsbesluit betreft globaal de volgende gebieden: Staatsliedenwijk, een deel van centrum Stad, Weerwater/Floriade-gebied, Oosterwold, Vogelhorst, Buitenhout, Buitenveld, Spittershoek/Vliegerpark en een perceel op De Steiger.

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van vrijdag 20 juni 2014 ter inzage.

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Gemeenteblad nummer 74, 17 juni 2014

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het boren van funderingspalen met een boorinstallatie die door middel van een dieselmotor wordt aangedreven ten behoeve van de fietstunnel Hogering.

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 73, 12 juni 2014

Evenementen

AANVRAGEN: Evenementen

Gemeenteblad nummer 72, 11 juni 2014

Openbare bekendmaking wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

Openbare bekendmaking wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 
Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juni 2014 heeft besloten om de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), inclusief bijbehorende toelichting, te wijzigen. Met dit wijzigingsbesluit is de APV 2011 geactualiseerd. Het besluit treedt de achtste dag na deze bekendmaking in werking. 
3e wijzigingsverordening APV 2011 + toelichting

Gemeenteblad nummer 71, 10 juni 2014

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 2 juni 2014 toezichthouders heeft aangewezen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet. Deze bevoegdheid komt haar toe op grond van artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet.
De aanwijzing is bijgevoegd bij deze bekendmaking en treedt in werking op de eerstvolgende dag na deze bekendmaking in het Gemeenteblad van de gemeente Almere

Gemeenteblad nummer 70, 6 juni 2014

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwandprofielen ten behoeve van het verbindingsviaduct Hogering –› A6 te Almere.

Gemeenteblad nummer 69, 5 juni 2014

Wijziging verleende ontheffing reguliere werktijden

Wijziging ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid,Bouwbesluit 2012 voor het plaatsen van liggers ten behoeve van het viaduct aan de Havendreef over de A6 te Almere.

Gemeenteblad nummer 68, 2 juni 2014

Vertrokken met onbekende bestemming 

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 67, 28 mei 2014

Instellen stopverboden Bakkenzuigerstraat 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om meerdere stopverboden in te stellen aan de Bakkenzuigerstraat. 
_________________________________

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een meerdere parkeerverboden in stellen voor de wijk Bouwmeesterbuurt. 
_________________________________ 

Aanwijzen en inrichting van een laad- en losplek Muziekwijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een laad- en losplek aan te wijzen en in te richten in de Muziekwijk.
_________________________________ 

Parkeerverbod Charlie Parkerstraat – Louis Armstrongweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van het kruispunt Charlie Parkerstraat – Louis Armstrongweg.
_________________________________

Parkeerverbod C. Outshoornstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen aan de C. Outshoornstraat. 
De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 66, 26 mei 2014

Beleidsregel WK-voetbal 2014 

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 22 mei 2014 de ‘Beleidsregel WK-voetbal 2014’ heeft vastgesteld. Het WK-voetbal, en dan ook het in groepsverband bekijken van de wedstrijden van het Nederlands Elftal, is een evenement met een feestelijk, verbroederend en saamhorig karakter. Maar de festiviteiten leveren ook hier en daar openbare ordeproblemen op. Ter voorkoming van die problemen, overlast en/of gevaarlijke situaties tijdens het komende WK-voetbaltoernooi, heeft de burgemeester besloten om het kijken van wedstrijden op (grote) tv-schermen toe te staan, maar hieraan wel nadere eisen en voorwaarden te stellen. Belangrijke elementen uit de Beleidsregel zijn:

  • Voor het plaatsen van schermen in binnenlocaties geldt geen vergunningplicht. Wel dient de activiteit te passen binnen de geldende gebruiksvergunning.
  • Voor het plaatsen van tv-schermen op gevelterrassen is eveneens geen vergunningnodig. Deze tv-schermen dienen wel vanaf de straatzijde naar het terras en de betreffende horeca-inrichting te worden gericht.
  • Voor kleinschalige, niet-commerciële, wijk-/buurtgerichte, zelfregulerende evenementen, waaraan maximaal 100 personen deelnemen en waarbij de wedstrijden in de openbare ruimte op een of meerdere tv-schermen worden getoond (de zogenaamde straatfeesten), hoeft geen vergunning aangevraagd te worden. Wel dient het evenement veertien dagen voor het plaatsvinden ervan bij de gemeente te worden gemeld.
  • Voor het plaatsen van schermen in de openbare ruimte is een vergunning nodig. Aan die vergunning worden voorwaarden verbonden. Enkele voorwaarden zijn in de beleidsregel opgenomen. Daarnaast geldt dat voor iedere aanvraag maatwerk wordt toegepast en aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld.

Het besluit van de burgemeester is gebaseerd op artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011. Het treedt op de dag na publicatie in werking. Tegen het vaststellen van de ‘Beleidsregel WK-voetbal 2014’ staat geen bezwaar of beroep open. Deze rechtsmiddelen kunnen belanghebbenden wel aanwenden tegen de te verlenen evenementenvergunning(en). 
<Vanaf heden ligt het volledige besluit zes weken ter inzage tijdens kantooruren op het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 Almere. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. F.T.M. Vermeulen, telefoonnummer 036-548 43 83.

 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 65, 23 mei 2014

Realisatie oplaadpalen in de gemeentelijke parkeergarages

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de minister van Infrastructuur & Milieu haar goedkeuring op 30-12-2013 heeft verleend om het project ‘Realisatie oplaadpalen in openbare parkeergarages gemeente Almere’ als maatregel in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) aan te merken. 

 

Stimulering elektrische mobiliteit

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de minister van Infrastructuur & Milieu haar goedkeuring op 3 maart 2014 heeft verleend om het project ‘Stimulering elektrische mobiliteit’ als maatregel in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) aan te merken. 

Gemeenteblad nummer 64, 22 mei 2014

Parkeerverordening 2014 Almere

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2013 vastgestelde parkeerverordening 2014.

Gemeenteblad nummer 63, 21 mei 2014

Ontheffing geluidshinder 

Verleende ontheffing geluidhinder, maximale blootstellingsduur op grond van artikel 8.4, tweede lid, Bouwbesluit 2012 voor het heien van de funderingspalen ten behoeve van de nieuwe brug ten zuiden van de bestaande Hollandse Brug te Almere, met kenmerk 133449.

Gemeenteblad nummer 62, 16 mei 2014

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Almere

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2014 de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Almere vastgesteld, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft. Tevens maakt het college bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2014 de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Almere heeft vastgesteld, voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft.

De Verordening regelt dat er een Adviesraad Sociaal Domein wordt ingesteld. De Adviesraad heeft tot taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein, te weten de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (2015), de Wet werk en bijstand, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. De Adviesraad staat in verbinding met het Breed Overleg+.

De Wmo-raad en het Cliëntenberaad Almere zijn met de komst van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Almere opgeheven om plaats te maken voor de Adviesraad Sociaal Domein. 
Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u contact opnemen met mw. Jet van den Biggelaar, via het e-mailadres: hevdbiggelaar-deraad@almere.nl
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.
U kunt de verordening hier nalezen.

Mandaat en machtigingenbesluit BRZO Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft bij besluit van 25 maart 2014 de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mandaat verleend om namens het college de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren. De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ingestemd met de mandaatverlening.

De gemandateerde bevoegdheden kunnen door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in ondermandaat worden opdragen aan medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
Vanaf 1 januari 2014 verricht de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied specifieke milieutaken bij bedrijven in Almere die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), namens het college van burgemeester en wethouders van Almere. Deze taken hebben betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Om de taken met betrekking tot het toezicht en de handhaving goed uit te kunnen voeren heeft het college van burgemeester en wethouders de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemandateerd.

Klik hier voor het volledige instemmingsbesluit 

Nadere regels subsidies VVE doet er toe! 2014-2015

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 25 maart 2014 de eerste wijziging van de nadere regels subsidies VVE doet er toe! vastgesteld. 
Deze nadere regels vormen het kader voor de subsidies die de gemeente Almere in 2014 en 2015 verstrekt voor activiteiten die de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) helpen verbeteren. De wijziging betreft een uitbreiding van de nadere regels door naast alleen het kalenderjaar 2014 ook het kalenderjaar 2015 toe te voegen, waardoor scholen meer tijd hebben om de activiteiten uit hun ontwikkelplan uit te voeren. Een VVE-combinatie kan tot 1 maart 2015 een subsidieaanvraag indienen. 
Deze eerste wijziging van de nadere regels subsidies VVE doet er toe! 2014-2015 treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
U kunt de wijziging hier nalezen.

Evenementen

MELDINGEN, AANVRAGEN EN/OF BESLUITEN: Evenementen / Standplaatsen

Gemeenteblad nummer 61, 14 mei 2014

Beleidsregel proceskostenvergoedingen bezwaarfase Almere

De Afdelingsmanager Basisregistratie Personen en Belastingen heeft een beleidsregel vastgesteld voor het vergoeden van proceskosten in de bezwaarfase bij belastingzaken.

Gemeenteblad nummer 60, 12 mei 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 59, 7 mei 2014

Brasiliaplaats: Parkeren markt en instellen onverplicht fietspad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om twee verkeersmaatregelen te treffen ter hoogte van de Brasiliaplaats. De maatregelen omvatten: 
1. Het omvormen van het voetpad naar een onverplicht fietspad;
2. Het instellen van een parkeerterrein, met venstertijden, ten behoeve van de markt.

Parkeerverbod Odysseestraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen voor de Odysseestraat. 

Gemeenteblad nummer 57, 30 april 2014

Indiening Wob-verzoeken per e-mail en/of fax ook niet langer mogelijk in Almere

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken hierbij bekend dat zij, ieder voor wat betreft zijn/haar bevoegdheid, op 22 april 2014 hebben besloten om de mogelijkheid om een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per e-mail of fax bij hen in te dienen niet langer open te stellen. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. Daarnaast hebben de burgemeester en het college besloten om voor eind 2014 een webformulier open te stellen voor het digitaal indienen van een Wob-verzoek door middel van DigiD. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om een Wob-verzoek niet digitaal schriftelijk per brief of mondeling in te dienen.

De laatste tijd wordt een groot aantal Wob-verzoeken per e-mail of fax ingediend. Hierbij gaat het vaak om “oneigenlijke” Wob-verzoeken. Dit zijn verzoeken waarbij het vermoeden bestaat dat deze niet daadwerkelijk gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar waarbij gespeculeerd wordt op een termijnoverschrijding bij de behandeling van het verzoek en daarmee op het incasseren van een dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen of het verkrijgen van proceskostenvergoeding na het indienen van een bezwaarschrift.

De e-mail en de fax bieden deze verzoekers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een (bijna) identiek Wob-verzoek tegelijkertijd bij een groot aantal overheidsinstellingen in te dienen. Behandeling van deze verzoeken kost veel tijd en ambtelijke capaciteit. Daarom vindt het college het, zolang de Wob niet wordt vervangen, niet gewenst om de mogelijkheid tot het indienen van een Wob-verzoek per e-mail en fax nog langer open te stellen. Daarnaast is besloten om voor het indienen van een Wob-verzoek een -minder misbruikgevoelig- webformulier met DigiD identificatie voor eind 2014 open te stellen om het elektronisch indienen van Wob-verzoeken weer mogelijk te maken, naast de bestaande mogelijkheid om schriftelijk per brief of mondeling een Wob- verzoek in te dienen.

Gemeenteblad nummer 58, 6 mei 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam in de lijst vertrokken onbekend waarheen genoemd of weet u waar de genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl