November-december 2014

Gemeenteblad nummer 131, 24 december 2014

Vaststelling Preventie- en Handhavingsplan alcohol

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2014 het Preventie- en Handhavingsplan alcohol heeft vastgesteld (zie bijlage).
Het vaststellen van het plan is een wettelijke plicht volgens de Drank- en Horecawet en bevat doelstellingen om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14036.

Gemeenteblad nummer 130, 23 december 2014

Wijziging Marktverordening Almere 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 oktober 2014 de Verordening tot eerste wijziging van de Marktverordening Almere 2012 en de toelichting daarop heeft vastgesteld. 
Door deze verordening wordt in de Marktverordening Almere 2012 uitdrukkelijk bepaald dat de toewijzing van een vaste standplaats op de markt geschied door het verlenen van een vergunning. Het gaat om een technische aanpassing waarbij geen inhoudelijke wijziging is beoogd.
De Verordening tot eerste wijziging van de Marktverordening Almere 2012 treedt in werking één dag na plaatsing van deze publicatie in het gemeenteblad Almere. 
U vindt het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Marktverordening Almere 2012 en de tekst van de Verordening tot eerste wijziging van de Marktverordening Almere 2012 met toelichting in de bijlage.

Vertrokken met onbekende bestemming 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van de personen genoemd in de bijlage te wijzigen dan wel deze personen uit te schrijven, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Staat uw naam genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

Gemeenteblad nummer 129, 19 december 2014

Subsidieplafond 2015

Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de directeur Dienst Sociaal Domein op 17 december 2014 de subsidieplafonds voor het jaar 2015 vastgesteld. 
De verdeelsleutel van de vermelde categorieën van subsidies is 'wie het eerst komt, die het eerst maalt', met uitzondering van de categorie Jeugd en Vrije Tijd, onderdeel Scouting (14.000 euro), waarvoor 'pondsgewijze verdeling' naar evenredigheid van het aantal leden geldt, met peildatum 1 oktober 2013.
Alle subsidieaanvragen die het subsidieplafond overschrijden, zullen worden geweigerd.
Het besluit subsidieplafond 2015 vindt u in de bijlage.

Wijziging mandateringslijst bij Mandaatbesluit 2005

Op 16 december 2014 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de mandateringslijst behorend bij het Mandaatbesluit 2005 herzien. In deze mandateringslijst zijn de bevoegdheden die zijn toebedeeld aan de gemeentesecretaris opgenomen. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Dit besluit kunt u nalezen in de bijlage.

Wijziging mandateringslijst bij het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005

Per 1 januari 2015 worden een aantal taken bij gemeenten ondergebracht. Om deze nieuwe taken te kunnen uitoefenen worden de bevoegdheden voor de functionarissen van de Dienst Sociaal Domein aangepast. De gemeentesecretaris heeft hiertoe op 18 december 2014 de 23e wijziging van de mandateringslijst behorend bij het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005 vastgesteld. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Dit besluit kunt u nalezen in de bijlage.

Ondermandaatbesluit Dienst Sociaal Domein 2014

Op 19 december 2014 is het Ondermandaatbesluit met bijbehorende ondermandateringslijst directeur Dienst Sociaal Domein 2014, tweede wijziging vastgesteld door de directeur. Dit besluit regelt de bevoegdheden van leidinggevenden en medewerkers van de Dienst Sociaal Domein.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.Het nieuwe ondermandaatbesluit en de aangepaste ondermandateringslijst kunt u nalezen in de bijlagen.

Gemeenteblad nummer 128, 18 december 2014

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: evenementen

Voor het organiseren van de volgende evenementen is een vergunning aangevraagd (volgens artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011)):
Op het evenemententerrein in Almere Buiten: Circus Werona 
Aan de Pierre de Coubertinlaan 7 (Topsportcentrum) HardClassics Dance event voor de doelgroep 18-45 jaar. 
U vindt de complete publicatie in de bijlage. 

Verordening maatregelen Wet werk en bijstand 

De raad heeft op 11 december 2014 de onderstaande verordeningen vastgesteld:
1. De Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Almere 2015
2. De Maatregelen- en handhavingsverordening Gemeente Almere 2015
3. De Verordening Tegenprestatie Gemeente Almere 2015
4. De Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Almere 2015
5. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Almere 2015

Het vaststellen van deze verordeningen vloeit voort uit de inwerkingtreding van de Wet maatregelen WWB per 1 januari 2015. De individuele inkomenstoeslag is de vervanger van de langdurigheidstoeslag. Dit is een tegemoetkoming voor mensen die langer dan vijf jaar een inkomen ontvangen dat maximaal 100% van een bijstandsuitkering is. Dit is vastgelegd in de Verordening Individuele Inkomenstoeslag.
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hebben rechten en verplichtingen. De rijksoverheid heeft een aantal verplichtingen opgelegd ten aanzien van het verkrijgen van werk die op een uniforme wijze door alle gemeenten in Nederland gehandhaafd dienen te worden. Dit is vastgelegd in de Maatregelen- en handhavingsverordening. 
Aan bijstandsgerechtigden kan worden opgedragen werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. Dit is een verplichting die is opgelegd door de rijksoverheid en geregeld in de Verordening Tegenprestatie.
De wijzigingen in de verordening verrekening bestuurlijke boete en de verordening Adviesraad Sociaal Domein zijn redactioneel van aard. 
Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2015.
Nadere informatie over bovengenoemde verordeningen kunt u verkrijgen bij mevrouw A. de Graaff, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon: 14036.
In de bijlage vindt u de complete verordeningen.

Gemeentelijke belastingverordeningen (tarievennota)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2014 de gemeentelijke belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen heeft vastgesteld. Het betreft de volgende verordeningen: 

De privaatrechtelijke tarieven, zoals tarieven sportaccommodaties, haven- en sluisgelden, de privaatrechtelijke parkeertarieven, en de aanwijzingsbesluiten plaatsen betaald parkeren 2015 zijn door het college al eerder vastgesteld.De tarieven 2015 voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, paspoorten, rijbewijzen en uittreksels GBA zijn: I. Het tarief van de onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ- waarde en is voor 2015 als volgt vastgesteld:

a. de gebruikersbelasting voor niet-woningen: 0,2238%

b. de eigenarenbelasting voor woningen: 0,1513 %

c. de eigenarenbelasting voor niet-woningen: 0,2785 %

II. De tarieven 2015 voor:

Afvalstoffenheffing: 311,55 euro

Rioolheffing: 132,57 euro

Hondenbelasting: 104,75 euro

Paspoort voor een persoon ouder dan 18 jaar: 66,95 euro

Paspoort voor een persoon onder de 18 jaar: 51,05 euro 

Rijbewijs: 38,45 euro

Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens via de balie: 12,85 euro

Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens via internet: 10,65 euro

In de bijlagen vind u de verordeningen en aanwijzingsbesluiten. 

Bovengenoemde verordeningen en tarieven kunt u vanaf 2 januari 2015 raadplegen op http://gemeenteblad.almere.nl. Met vragen kunt u contact opnemen met Belastingen op telefoonnummer 14 036 of per e-mail viainfo@almere.nl.

Gemeenteblad nummer 127, 15 december 2014

Ter inzage legging, evenementenvergunningen

Verkeersbesluiten

Parkeerverbod Stadhuispromenade

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen voor de Stadhuispromenade.

Parkeerverbod Randstad 22

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om een parkeerverbod in te stellen op het bedrijventerrein Randstad 22 ter hoogte van huisnummer 1. De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.  

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:info@almere.nl. De volledige tekst van de bekendmaking kunt u vinden in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 126, 5 december 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 november 2014 het bestemmingsplan Wegaanpassingen dreven ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 december 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 19 januari 2015). 

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking. 

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:info@almere.nl. De volledige tekst van de bekendmaking kunt u vinden in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 125, 21 november 2014

Ontwerp bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen, Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied De Hoven, De Werven en De Gouwen een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 24 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 5 januari 2015).
Kijk in de bijlage voor de volledige tekst van de bekendmaking. 

Verleende ontheffing geluidhinder artikel 4:5 APV

Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor frees- en asfalteerwerkzaamheden voor de bypass op de Hogering, kruising Audiodreef en Elementendreef.

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam genoemd in de lijst Vertrokken met onbekende bestemming (zie bijlage) of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl.

Aanvragen: Evenementen 

Gemeenteblad nummer 124, 20 november 2014

Verordening jeugdhulp gemeente Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 oktober 2014 heeft besloten de Verordening jeugdhulp gemeente Almere vast te stellen.
De Verordening jeugdhulp gemeente Almere regelt dat de inwoners van Almere weten langs welke weg en op grond van welke criteria zij een beroep kunnen doen op ondersteuning in het kader van de nieuwe Jeugdwet. 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
U kunt de verordening nalezen in de bijlage.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 oktober 2014 heeft besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2015 vast te stellen.De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2015 regelt onder meer de criteria op grond waarvan aanspraak mogelijk is op maatschappelijke ondersteuning in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2015 worden de Verordening voorzieningen Wmo Almere en de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Almere 2014 ingetrokken per 1 januari 2015. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.U kunt de verordening nalezen in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 123, 18 november 2014

Naamgeving 

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om:
- de namen Hollandsekade en De Gaullestraat in te trekken.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht: aan het college van B en W, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. 
Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Als die wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Gemeenteblad nummer 122, 14 november 2014

AANVRAGEN EN/OF BESLUITEN: Evenementen.

Gemeenteblad nummer 121, 7 november 2014

Bestuurlijke lus bestemmingsplan Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark, Almere Buiten 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 oktober 2014 het bestemmingsplan Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark opnieuw heeft vastgesteld. Dit besluit volgt uit de tussenuitspraak van 30 juli 2014 met nummer 201402470/1/R6 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van 9 januari 2014 met betrekking tot dit bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 10 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 22 december 2014).  

Aangevraagde evenementenvergunningen

Zie bijlage evenementenvergunningen