September - oktober 2014

Gemeenteblad nummer 120,31 oktober 2014

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Almere Stad, Almere Stad 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan ‘Centrum Almere Stad’ heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 15 december 2014). Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

 

Vastgesteld uitwerkingsplan Almere Poort - Olympiakwartier 1e fase

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 21 oktober 2014 het uitwerkingsplan ‘Almere Poort - Olympiakwartier 1e fase’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 3 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 15 december 2014). Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

 

Gemeenteblad nummer 119,30 oktober 2014

Verlenging tijdelijk cameratoezicht Haarlemplein, Raaltepad en Vanillestraat 

De burgemeester van Almere maakt bekend dat zij op 29 oktober 2014 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde de inzet van het tijdelijke cameratoezicht op en in de omgeving van het Haarlemplein, het Raaltepad en de Vanillestraat te verlengen tot 1 mei 2015.

Gemeenteblad nummer 118, 29 oktober 2014

Bekendmaking vaststelling Wegsleepverordening 2014 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 oktober 2014 de Wegsleepverordening Almere 2014 heeft vastgesteld. De Wegsleepverordening treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. U kunt de verordening raadplegen via www.overheid.nl. Ook is de verordening in de bijlage bij deze bekendmaking te raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14036. 

Inspraak concept standplaatsenbeleid gemeente Almere

Op 21 oktober jl. heeft het college van B en W ingestemd met het concept Standplaatsenbeleid gemeente Almere 2014. Het standplaatsenbeleid is verbeterd naar aanleiding van opgedane ervaringen met het huidige beleid.
Het concept Standplaatsenbeleid gemeente Almere 2014 moet het standplaatsenbeleid uit de nota straathandel van 2004 en het handboek Ruimtelijke Kwaliteit voor het centrum uit 2009 vervangen. Voordat het beleid definitief wordt vastgesteld, wordt dit eerst ter inzage gelegd voor de inspraak. Als belanghebbende kunt u tot zes weken na de bekendmaking van dit concept beleid uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u sturen naar: Gemeente Almere, Afdeling VTH, t.a.v. de heer R. de Bie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Standplaatsen in Almere Centrum vindt u in de bijlage

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om op de volgende locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen en op te heffen:Aangewezen: 

Opgeheven:
Verzamelbesluit:

  • Boxtelplein 2;
  • Buntgrasstraat 6
  • Koolzaadweg 25;
  • Multatuliweg 77;
  • Nieuwstraat 13;
  • Pastinaakstraat 18;
  • Poeziestraat 340;
  • Walmolenstraat 102;

De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 117, 24 oktober 2014

 

De raad heeft op 2 oktober 2014 de Verordening Woonlastenfonds Almere 2014 vastgesteld. Op grond van deze verordening is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de woonlasten indien zij heel hoog zijn in relatie tot het inkomen. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2014. Nadere informatie over de Verordening Woonlastenfonds Almere 2014 kan worden verkregen bij mevrouw S. Westerink, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon: 14036.

 

Vaststelling richtlijn koopkrachttegemoetkoming 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Almere hebben op 16 oktober 2014 besloten om de Richtlijn koopkrachttegemoetkoming 2014 Almere vast te stellen

Gemeenteblad nummer 116, 17 oktober 2014

Verordening basisregistratie personen gemeente Almere 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 2 oktober 2014 de gemeenteraad de Verordening basisregistratie personen gemeente Almere heeft vastgesteld. Deze verordening regelt aan wie de gemeente Almere gegevens verstrekt uit de Basisregistratie personen en onder welke voorwaarden. De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 6 januari 2014 (de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen).

Reglement Basisregistratie personen gemeente Almere

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 9 september 2014 het Reglement basisregistratie personen gemeente Almere vastgesteld. Het reglement regelt aan wie de gemeente Almere gegevens verstrekt uit de Basisregistratie personen en onder welke voorwaarden. Het Reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 6 januari 2014 (de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen).

 

Uitsluitend recht aan HVC

Op 16 september 2014 heeft het college aan de Huisvuilcentrale (HVC) een uitsluitend recht verleend per 1 januari 2015 voor het verwerken van kunststofverpakkingen, inclusief drankenkartons en blik. Het verlenen van het uitsluitend recht zorgt ervoor dat de gemeente Almere niet zelf de verwerking en vermarkting van deze afvalsoorten hoeft aan te besteden. Tegelijkertijd met die voor de kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik, wordt ook een uitsluitend recht verleend voor het verwerken van het brandbaar restafval en grof huishoudelijke afval. Een uitsluitend recht legt een juridisch sterkere basis onder deze samenwerking. Aanbesteden is om verschillende redenen niet interessant.

 

Gemeenteblad nummer 115, 13 oktober 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat de personen op de lijst Vertrokken met onbekende bestemming (zie bijlagen) niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Is uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl 

Gemeenteblad nummer 114, 10 oktober 2014

Vastgesteld bestemmingsplan Villapark Overgooi, Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 augustus 2014 het bestemmingsplan Villapark Overgooi heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 13 oktober 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 24 november 2014).
Kijk in de bijlage voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Vastgesteld bestemmingsplan Randstad, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan Randstad ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 13 oktober 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 24 november 2014). 
Kijk voor de volledige tekst van de bekendmaking in de bijlage.

Vastgesteld bestemmingsplan Indische Buurt, 3e partiële herziening, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 augustus 2014 het bestemmingsplan Indische Buurt, 3e partiële herziening heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 13 oktober 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 24 november 2014). 
Kijk in de bijlage voor de volledige tekst van de bekendmaking.

Meldingen, aanvragen en/of besluiten: evenementen

Aanvragen voor een vergunning volgens artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:* Sinterklaasintocht Havenkom Almere Haven 2014 * Sinterklaasintocht Stadscentrum Almere Stad 2014De ter inzage liggende aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak of nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Almere, bereikbaar via telefoonnummer 14 036. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://www.almere.nl.Kijk voor het de volledige bekendmaking in de bijlage.

 

Gemeenteblad nummer 113, 8 oktober 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 30 september 2014 de Nadere regels subsidie kleine veiligheidsprojecten in de directe woonomgeving Almere 2014-2015 vastgesteld. De subsidie is bedoeld voor fysieke aanpassingen in de directe woonomgeving, die bijdragen aan de bevordering van de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de wijk. De preventieadviseur van de gemeente geeft hierover advies aan de bewoners. Het college wil met het verstrekken van subsidie voor kleine veiligheidsprojecten het aantal woninginbraken nog verder terugdringen en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners verbeteren.

Per veiligheidsproject kan een subsidie worden aangevraagd, waarvan 50% van de gemaakte kosten worden gesubsidieerd met een maximum van € 1000,-. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag in behandeling genomen. In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, dat is vastgesteld op € 30.000,-. Deze nadere regels gelden tot en met 31 december 2015. Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2014. U kunt de nadere regels hier nalezen.

Gemeenteblad nummer 112, 7 oktober 2014

intrekking omgevingsvergunning Hebridenstraat 54

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het herindelen van een praktijkruimte op het perceel Hebridenstraat 54 in Almere met kenmerk 93923 ingetrokken.

Gemeenteblad nummer 111, 30 september 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt hierbij bekend dat het in zijn vergadering van 16 september 2014 het Reglement tot eerste wijziging van het Marktreglement Almere 2012 met toelichting heeft vastgesteld. Daarbij is onder meer de toewijzing van vaste standplaatsen gewijzigd. Ook zijn de standplaatsindeling van de donderdagmarkt (Almere Buiten) en de clusterindeling van de woensdagmarkt (Almere Stad) aangepast, is de sluitingstijd voor de donderdagmarkt in Almere Buiten vervroegd van 16.00 uur naar 14.00 uur en zijn de bij het Marktreglement Almere 2012 behorende kaartbijlagen geactualiseerd. 

Het Reglement tot eerste wijziging van het Marktreglement Almere 2012 treedt in werking één dag na plaatsing van deze publicatie in het gemeenteblad Almere. 

Publicatie omzetten besluiten omgevingsvergunning 1e fase naaromgevingsvergunning, inzake Csmart met intern kenmerk 141564respectievelijk 141578.

Betreft:
Omgevingsvergunning 141564 Besluit omzetten omgevingsvergunning 1e fase met de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” naar omgevingsvergunning met de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” kenmerk 141564-24-01 ten behoeve voor het bouwen van een hotel en opleidingscentrum op de locatie 4G3 in gebied Duin en zoals aangegeven op de overgelegde stukken. Een ieder kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere. 

Vertrokken met onbekende bestemming 

Uit onderzoek is gebleken dat de personen op de lijst Vertrokken met onbekende bestemming (zie bijlage) niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Is uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

 

Gemeenteblad nummer 110: 25 september 2014

Uitbreiding van de parkeerschijfzone in Almere Stad 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat onlangs is besloten om de parkeerschijfzone uit te breiden in Almere Stad. De uitbreiding zal plaatsvinden voor een gedeelte van de Filmwijk, de Hengelostraat en ter hoogte van de sporthal aan de Kampenweg. De besluiten zijn te raadplegen via de Staatscourant en gemeenteblad.almere.nl. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het - gemotiveerde - bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 200, 1300 AE Almere.

Gemeenteblad nummer 109, 23 september 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat de personen op de lijst Vertrokken met onbekende bestemming (zie bijlage) niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Is uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: infoverberg dit@almere.nl

Gemeenteblad nummer 108, 19 september 2014

Aanvraag vergunning exploitatie sexinrichting

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel C.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 (APV 2005) voor het exploiteren van een seksinrichting

Vaststelling beleidsregel 'Artikel 35 Drank- en Horecawet' 

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat zij op 9 september 2014 de beleidsregel “artikel 35 Drank- en Horecawet” heeft vastgesteld. In de beleidsregel is bepaald dat de aanvrager om een ontheffing voor het verstrekken bij zwak-alcoholhoudende dranken bij evenementen moet voldoen aan de voorwaarden dat een leidinggevende moet voldoen aan eis van sociale hygiëne en dat in een alcoholverstrekkingplan wordt aangeven op welke wijze de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrekken van alcohol wordt nageleefd. 
De beleidsregel maakt deel uit van de aanpak van de gemeente Almere om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.
De beleidsregel treedt direct in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14036. Het aanvraagformulier staat hier. 

 

Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat de personen op de lijst Vertrokken Onbekend Waarheen (zie bijlage) niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Is uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

 

 

Gemeenteblad nummer 107, 12 september 2014Gemeenteblad nummer 107, 12 september 2014

Evenementenvergunning ter inzage legging aanvragen najaarskermis Esplanade.

Gemeenteblad nummer 106, 9 september 2014

Handhavingstrategie Besluit Risico's Zware Ongevallen 

Het college van B en W heeft de landelijke handhavingstrategie BRZO 1999 vastgesteld. Deze strategie geeft een uitvoeringskader voor de handhaving van bedrijven met de grootste milieurisico’s en die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999). Het toezicht op deze bedrijven is belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied. 
Met het vaststellen van de handhavingstrategie wordt bevorderd dat de Omgevingsdienst eenduidig kan opereren in haar gehele werkgebied. De landelijke handhavingstrategie is te raadplegen via www.rijksoverheid.nl. Het collegebesluit is binnenkort te raadplegen via www.bis.almere.nl.  

Vertrokken Onbekend Waarheen

Uit onderzoek is gebleken dat de personen op de lijst Vertrokken Onbekend Waarheen (zie bijlage) niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere staan ingeschreven. Is uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl

Gemeenteblad nummer 105, 5 september 2014

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven

Burgemeester en wethouders hebben in gemeenteblad 101, 29 augustus 2014, bekend gemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost met ingang van maandag 1 september 2014 tot en met maandag 13 oktober ter inzage zou worden gelegd. 
Rectificatie datum ter inzage legging Gebleken is dat de daadwerkelijke publicatie op gemeenteblad.almere.nl niet op 29 augustus heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de gerectificeerde termijn van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost: maandag 8 september 2014 tot en met maandag 20 oktober. Klik voor de volledige tekst van de bekendmaking in de bijlage.

Gemeenteblad nummer 104, 4 september 2014

Vaststelling beleidsregel BIBOB bijzondere situaties gemeente Almere 2014 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Almere maken hierbij bekend dat zij op 19 augustus 2014 de beleidsregel 'Bijzondere situaties wet BIBOB gemeente Almere 2014' hebben vastgesteld (zie bijlage). 
De beleidsregel houdt verband met de uitbreiding van de Wet BIBOB waarbij het nu ook mogelijk is om de vastgoedsector, de vergunningen voor de Huisvestingswet en alle vergunningen op grond van een gemeentelijke verordening aan de Wet BIBOB te toetsen. De beleidsregel geeft aan in welke gevallen de Wet BIBOB wordt toegepast. De bevoegdheid voor het vaststellen van deze beleidsregel is ontleend aan de Wet BIBOB. De beleidsregel treedt direct in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14 036. 

Gemeenteblad nummer 103, 3 september 2014

Vertrokken met onbekende bestemming

Staat uw naam genoemd in de lijst 'Vertrokken Onbekend Waarheen' in de bijlage of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail:infoverberg dit@almere.nl 

Collecte en donateurswerving

APV en bijzondere wetten: voor diverse data in de maand december 2014 is aan Streetwise een vergunning voor het werven van donateurs voor Care Nederland op de Grote Markt. 

Bijlage(n)

Gemeenteblad nummer 102, 2 september 2014

Wijziging Afvalstoffenverordening Almere 2010

De gemeenteraad heeft op 28 augustus 2014 besloten om de Afvalstoffenverordening Almere 2010 te wijzigen. De wijziging heeft te maken met het benutten van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet 2012 biedt. Bij het inzamelen en verwerken van (huishoudelijk) afval geldt de Europese en landelijke aanbestedingsregelgeving. Een uitzonderingsmogelijkheid binnen de aanbestedingsregelgeving is de verlening van een bijzonder recht of uitsluitend recht aan een of meer (overheids)bedrijven. Hiertoe is het noodzakelijk om de Afvalstoffenverordening Almere 2010 aan te vullen, waarbij de gemeenteraad aan het college de bevoegdheid geeft om per afvalsoort een bijzonder recht of uitsluitend recht te verlenen aan een of meer bedrijven.
Het besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. U vindt het complete besluit in de bijlage.