Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Hogere waarden omgevingsvergunning (65 kB)

Ontwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ᵒ Wabo voor appartementengebouw “Aanmere” op het terrein gelegen op hoek Filipijnenstraat en Guamstraat in de Eilandenbuurt te Almere-Buiten.

08-12-2017 | Overig

Uitschrijving uit basisregistratie personen (69 kB)

Beschikking ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen. Staat uw naam hier genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

01-12-2017 | Overig

Instellen parkeerverbod Betjakstraat (177 kB)

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Betjakstraat Almere Buiten

01-12-2017 | Overig

Veranderen voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en Leeghwatersluis (190 kB)

Verkeersbesluit veranderen van een voetpad in fietspad tussen Snoekstraat en de Leeghwatersluis te Almere Stad.

01-12-2017 | Overig

Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 (73 kB)

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

27-11-2017 | Overig

Aanpassen verkeersborden (779 kB)

Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen van scholen Olivijn en Aventurijn aan de Marathonlaan te Almere Stad

24-11-2017 | Overig

Instelling bomencommissie (88 kB)

Het college heeft het besluit genomen om een Bomencommissie in te stellen. De Bomencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert op verzoek van het college als er sprake is van een geschil over het wel of niet verwijderen van bomen uit de openbare ruimte. Het uitgangspunt van het college is het advies van de Bomencommissie zo veel mogelijk te volgen. De leden van de Bomencommissie bezitten kennis over bomen en hebben ervaring met bewonersparticipatie. Twee van de drie commissieleden zijn woonachtig in Almere. Voor de werving wordt binnenkort een advertentie geplaatst op de Stadhuis-aan-huis-pagina.

20-11-2017 | Overig

Commissie Van werk naar werk (66 kB)

Het college heeft 14 november 2017 op grond van artikel 10d:24 van de rechtspositieregeling van de gemeente (de CAR-UWO) het reglement voor de “commissie Van werk naar werk” vastgesteld. Op basis van dit reglement is een paritaire commissie ingesteld die zich uitsluitend richt op eventuele geschillen tussen werkgever gemeente Almere en ambtenaren van gemeente Almere die vanuit boventalligheid van werk naar werk begeleid worden. De commissie brengt in voorkomende gevallen desgevraagd advies uit aan het college over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract. De commissie verricht haar werkzaamheden op basis van het door college vastgestelde reglement.

16-11-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden (63 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

16-11-2017 | Overig

Naamgeving (339 kB)

In Almere Poort, Olympiakwartier West, hernoeming van de naam Abebe Bekilastraat in Abebe Bikilastraat.

14-11-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

Andere info over...