Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Namenlijst ondermandaatbesluit (408 kB)

Vanwege een interne doorstroming van mevrouw M.van der Plas is de functie Programmamanager Almere Buiten per 1-9-2016 vacant gekomen. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is mevrouw W.I. Eijgendaal als meest geschikte kandidaat voor deze functie bevonden. Mevrouw W.I. Eijgendaal is per 1-1-2017 begonnen bij Programmabureau Stad (PBS). Naar aanleiding van deze wijziging is de namenlijst van de budgethouders van PBS aangepast. Het ondermandaatsbesluit is ongewijzigd gebleven, deze is reeds eerder gepubliceerd.

09-02-2017 | Overig

Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Saffraanplein en Lavendelplantsoen (419 kB)

Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Saffraanplein en Lavendelplantsoen De burgemeester van Almere maakt bekend dat hij op 31 januari 2017 besloten heeft om ter handhaving van de openbare orde het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van het Saffraanplein en het Lavendelplantsoen te verlengen. Het cameratoezicht is ingesteld voor de periode van 1 februari 2017 tot 1 september 2017 . Dit besluit is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011. Het besluit treedt in werking per 1 februari 2017. In de bijlage bij deze openbare bekendmaking treft u het aanwijzingsbesluit aan. Het cameratoezicht rondom het Walt Disneyplantsoen wordt niet verlengd en is per 1 februari 2017 beëindigd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend door de indiener ervan en bevat ten minste: a. De naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift. b. De dagtekening. c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. d. De gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van Almere, t.a.v. Stafdienst Bestuurszaken en Control, afdeling Juridische Zaken, Postbus 200, 1300 AE te Almere.

02-02-2017 | Overig

Verruiming openingstijden (87 kB)

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):

02-02-2017 | Overig

Gemeentelijke Visie Werklocaties Almere vastgesteld (60 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Almere in de vergadering van 15 december 2016 heeft besloten tot vaststelling van de de Gemeentelijke Visie Werklocaties Almere.

27-01-2017 | Overig

Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2017 (336 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 15 november 2016 de Nadere regels subsidies Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie 2017 vastgesteld. Deze nadere regels hebben als doelstelling het mogelijk maken van de uitvoering van gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk, inclusief VVE, voor het jaar 2017. In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, te weten een bedrag van maximaal € 3.400.000,-. Alleen tijdig ingediende en complete subsidieaanvragen, inclusief alle gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en blijven gelden voor zover dat voor de uitvoering van deze nadere regels nodig is.

25-01-2017 | Overig

Naamgeving (57 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: In Almere Hout, de namen Titus Brandsmalaan, David Humeweg, Baron van Keverbergweg en Platoweg vast te stellen.

23-01-2017 | Overig

Naamgevingsbesluiten Almere Poort en Almere Hout (59 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Poort, Olympiakwartier Oost, de naam Jasper Warnerstraat vast te stellen - In Almere Hout, Nobelhorst, de namen Robert Millikanstraat, William Braggstraat, William Bragghof en Erwin Schrödingerstraat vast te stellen onder gelijktijdige verlenging van Kamerlingh Onnesstraat en Nobelstraat.

03-01-2017 | Overig

Uitschrijving uit basisregistratie personen (135 kB)

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen. Staat uw naam hierin genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

03-01-2017 | Overig

Verkeersbesluit Rembrandtweg (272 kB)

Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Rembrandtweg.

20-12-2016 | Overig

Verkeersbesluit Makelaarsstraat (393 kB)

Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Makelaarstraat.

20-12-2016 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: