Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Bekendmaking beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing (1 MB)

Op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad de vijfde wijziging van de APV 2011 vastgesteld. Hierin heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om een gedragsaanwijzing op te leggen bij ernstige en langdurige woonoverlast. Op 7 november 2017 heeft de burgemeester de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast – bestuurlijke gedragsaanwijzing vastgesteld. Deze beleidsregel is opgesteld om toe te lichten hoe de bevoegdheid van de burgemeester wordt uitgevoerd in Almere. In de beleidsregel wordt de huidige ketenaanpak van woonoverlast beschreven. De gedragsaanwijzing is een laatste redmiddel en is van toepassing op personen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geluidsoverlast, overlast van huisdieren, pestgedrag of overlast van vervuilde woningen. De beleidsregel treedt op de dag na bekendmaking in werking.

14-11-2017 | Overig

Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen (Wet brp) (65 kB)

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend dat hij in zijn vergadering van 7 november 2017 de allround medewerkers persoonsregistratie en gegevensbewerking en de medewerkers gegevensbewerking werkzaam bij het team Beheer & Uitvoering van afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP. Deze medewerkers zijn alleen aangewezen om de zogenaamde administratieve toezichthoudende bevoegdheden zoals genoemd in de artikelen 5:16, 5:16a en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht uit te oefenen. Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij alsnog bekend dat hij in zijn vergadering van 24 februari 2015 de specialisten werkzaam bij het team Basisregistratie personen, de specialisten werkzaam bij het team Burgerlijke stand Naturalisatie & Optie en de medewerkers handhaving werkzaam bij het team Gegevensbeheer & Handhaving van de afdeling Burgerzaken heeft aangewezen als toezichthouders BRP.

14-11-2017 | Overig

Stopverbod Annie M.G. Schmidtweg 134-140 (160 kB)

Verkeersbesluit instellen stopverbod ter hoogte van Annie M.G. Schmidtweg 134-140 te Almere Stad

02-11-2017 | Overig

Verruiming openingstijden (53 kB)

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):Palmpolstraat 59, Naam inrichting Activiteiten Centrum Almere

27-10-2017 | Overig

Concept kamerverhuurbeleid ter inzage (63 kB)

Het College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid. Hiermee worden eisen gesteld aan het “verkameren” van woningen. Het concept beleid ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor belanghebbenden en ingezetenen van Almere ter inzage

27-10-2017 | Overig

Bekendmaking Evaluatie Jaarrapportage 2016 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (51 kB)

Het college heeft de evaluatie van de taakuitoefening over 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgesteld en aan de gemeenteraad gezonden. Het betreft het Evaluatieverslag 2016 en de Jaarrapportage 2016 OFGV.

24-10-2017 | Overig

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Gran Canariastraat (854 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Gran Canariastraat.

19-10-2017 | Overig

Verruiming openingstijden Paragon Zaalverhuur (53 kB)

Ontheffing ter verkrijging van verruiming van de openingstijden voor een horeca-inrichting, ingevolge artikel 2:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011):

19-10-2017 | Overig

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Bergklaverpad (215 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan het Bergklaverpad.

09-10-2017 | Overig

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Eeuwenweg (825 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Eeuwenweg.

09-10-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: