Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Lofotenweg (1 MB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Lofotenweg.

09-10-2017 | Overig

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Okapistraat (335 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Okapistraat.

09-10-2017 | Overig

Aanwijzen locatie opladen elektrische auto's Tuinderswerf (701 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto’s aan de Tuinderswerf.

09-10-2017 | Overig

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (63 kB)

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

06-10-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (63 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

06-10-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (50 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

02-10-2017 | Overig

Verleende ontheffing reguliere werktijden artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (74 kB)

Ontheffing reguliere werktijden op grond van artikel 8.3, derde lid, Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van damwanden, hei- en sloop- werkzaamheden op diverse locaties ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding van de rijksweg A6 tussen de Havendreef en de aansluiting met Almere-Buiten Oost (km 49.500 - 63.100)

14-09-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 (3 MB)

Het college heeft op 12 september het aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 vastgesteld. Met dit besluit regelt de gemeente dat fietsen in daarvoor bestemde rekken of stallingen moeten worden geplaatst, in de volgende gebieden: • Centrum Almere stad; • Stationsgebieden Almere. De gebieden zijn nader aangeduid in het aanwijzingsbesluit zelf. Met het besluit is ook geregeld dat fietsen in deze gebieden niet langer dan 21 dagen in een stalling of rek mogen staan. Dit besluit is nodig om het beleidskader fietsparkeren te handhaven, dat door het college op 8 september 2016 is vastgesteld. Dit kader is vastgesteld om toenemende problematiek rondom het fietsparkeren terug te dringen in de genoemde gebieden. Het aanwijzingsbesluit en de daarbij horende kaarten zijn binnenkort te raadplegen via de gemeentelijke website. De volledige tekst van het aanwijzingsbesluit is hierna in deze bekend making opgenomen.

14-09-2017 | Overig

Uitschrijven uit Basisregistratie Personen (65 kB)

Staat uw naam in de lijst uitschrijven uit Basisregistratie Personen genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

06-09-2017 | Overig

Besluit algemeen belang opleidingen OFGV (65 kB)

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) besluit op basis van Artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet de bestaande economische activiteiten inzake het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en cursussen aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang.

31-08-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: