Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Uitschrijven uit basisregistratie personen (53 kB)

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

25-07-2017 | Overig

Kennisgeving EU Omgevingslawaai 2017 (58 kB)

Het college van de gemeente Almere maken bekend dat op 4 juli 2017 de geluidsbelastingskaart is vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 Wet milieubeheer.

21-07-2017 | Overig

Besluit Wet markt en overheid over ligplaatsen (67 kB)

De raad heeft op 20 juli 2017 besloten om in het kader van artikel 25h van de Mededingingswet (Wet markt en overheid) vast te stellen dat het door de gemeente exploiteren van binnen de gemeentegrenzen gelegen ligplaatsen in eigendom van de gemeente voor recreatieve vaartuigen voor een periode van 9 jaar plaatsvindt in het algemeen belang.

21-07-2017 | Overig

Ondermandaat Dienst Stedelijke Ontwikkeling (129 kB)

Besluitvorming B en W ondermandaat Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De adjunct-directeur heeft volmacht om het mandaat van de directeur uit te voeren. De adjunct-afdelingsmanager heeft volmacht om het mandaat van diens afdelingsmanager uit te voeren.De door de directeur gemandateerde functionarissen zijn niet gerechtigd tot het verlenen van ondermandaat.

19-07-2017 | Overig

Mandaat wethouders tijdens zomerreces college (56 kB)

Machtiging van de tijdens het zomerreces aanwezige leden van het college van Almere om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen.

13-07-2017 | Overig

Verordening eerste wijziging legesverordening 2017 (63 kB)

B en W van Almere maken bekend dat de raad in haar vergadering van 30 maart 2017 de eerste wijziging van de Legesverordening 2017 heeft vastgesteld. Met deze wijziging worden de leges voor bouwactiviteiten voor grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 verlaagd, ter stimulering van de ontwikkeling van dergelijke projecten in Almere.

12-07-2017 | Overig

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (75 kB)

Staat uw naam genoemd in de lijst of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

11-07-2017 | Overig

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (65 kB)

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

06-07-2017 | Overig

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (69 kB)

Staat uw naam in de lijst genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

06-07-2017 | Overig

Programmaorganisatie Floriade wijziging mandaatbesluit (42 kB)

Programmaorganisatie Floriade wijziging mandaatbesluit

06-07-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: