Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Verkeersbesluit Pempastraat (324 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Pembastraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit W Bruinstraat (188 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de W. Bruinstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Verkeersbesluit Waalstraat (324 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Waalstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

20-04-2017 | Overig

Getekende Namenlijst PBS (122 kB)

13-04-2017 | Overig

Naamgeving Pim Mulierstraat (57 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Poort de naam Pim Mulierstraat vast te stellen, onder gelijktijdig gedeeltelijke intrekking van Pierre de Coubertinplein.

10-04-2017 | Overig

Naamgeving Odeonpad en Zeebodemkolonistenweg (57 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Stad de namen Odeonpad en Odeonbrug vast te stellen, onder gelijktijdige verlenging van Beeldhouwerpad, gedeeltelijke intrekking van Slapstickpad en intrekking van Slapstickbrug. En in Almere Hout, de naam Zeebodemkolonistenweg vast te stellen.

10-04-2017 | Overig

Het afsluiten van het Fontanapad in Almere Stad t.b.v. het aanbrengen van een voorbelasting (157 kB)

In het kader van de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de ‘Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere’ wordt op korte termijn begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden op het deeltraject op de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten Oost. Deze plannen zijn eerder door het Rijk uitgewerkt in een tracébesluit. De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater verlagen we de A6 naar maaiveldniveau en leggen we 2 nieuwe op- en afritten aan. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere in dat gebied. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het Fontanapad tussen de Mc Donalds en sauna La Mer vanaf eind maart 2017 tijdelijk uit het verkeer te nemen. Het Fontanapad is het fietspad dat een doorgaande verbinding vormt tussen Almere Haven en Almere Stad en de huidige A6 via een onderdoorgang kruist en onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute door Almere.

05-04-2017 | Overig

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Almere 2017 (119 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 21 maart 2017 de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet IOAW en IOAZ Almere 2017 vastgesteld. In 2013 werd met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving de bestuurlijke boete voor overtreding van de inlichtingenplicht door een uitkeringsgerechtigde geïntroduceerd. Op 1 januari 2017 is de herziene Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (de Fraudewet) in werking getreden. Met deze beleidsregels is onder meer vastgesteld onder welke een omstandigheden een waarschuwing wordt opgelegd in plaats van een boete en op welke wijze rekening wordt gehouden met het vermogen en de financiële draagkracht van betrokkene. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

05-04-2017 | Overig

Ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (60 kB)

Kennisgeving in verband met de ter inzagelegging van de Ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

30-03-2017 | Overig

Omgevingsvisie (80 kB)

De gemeente Almere stelt een nieuwe Omgevingsvisie op ter vervanging van haar geldende structuurvisie.

21-03-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: