Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Overig | 370 publicaties

Verkeersbesluit oplaadlocatie Diadeemstraat (152 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Diadeemstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

07-03-2017 | Overig

Verkeersbesluit oplaadlocatie Mahlerstraat (156 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Mahlerstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

07-03-2017 | Overig

Verkeersbesluit oplaadlocatie Chet Bakerstraat (140 kB)

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om: 1. door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met het onderbord “uitsluitend opladen van elektrische voertuigen”, een parkeerplaats aan te wijzen voor elektrische voertuigen aan de Chet Bakerstraat; 2. een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

07-03-2017 | Overig

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (55 kB)

Het college heeft op 24 januari 2017 besloten de in het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) gemaakte afspraken op te nemen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Almere (CAR-UWO).

06-03-2017 | Overig

Beleidsregel Sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen (164 kB)

De burgemeester van Almere maakt hierbij bekend dat hij op 28 februari 2017 de beleidsregel ‘sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen’, op grond van artikel 2:43a, eerste lid, en artikel 2:19, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 (APV 2011), heeft vastgesteld. De beleidsregel is bedoeld voor de aanpak van zeer ernstige en acute verstoringen van de openbare orde en voor de aanpak van ernstige overtredingen en overlast in de hiervoor genoemde inrichtingen. De beleidsregel betreft een actualisering van het sanctiebeleid ‘sluiting van voor publiek openstaande gebouwen en sluiting openbare inrichtingen’, dat bij voornoemd besluit van 28 februari 2017 is ingetrokken. Het beleid treedt met directe ingang in werking.

02-03-2017 | Overig

Aanstelling belastingdeurwaarder (69 kB)

met ingang van 1 maart 2017 aan te wijzen als belastingdeurwaarder voor de periode van tien maanden...

01-03-2017 | Overig

Afwijkende openingstijden stembureaus (74 kB)

De burgemeester van Almere maakt bekend, dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 voor onderstaande stembureaus afwijkende openingstijden gelden:

01-03-2017 | Overig

Naamgevingsbesluit Almere Hout (61 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om in Almere Hout, de namen Emmanuel Levinaslaan, Rumilaan, John Lockeweg, Spinozalaan, Karl Marxweg en Vrije Vogellaan vast te stellen.

20-02-2017 | Overig

Uitsluitend recht houtafval (72 kB)

HVC een uitsluitend recht te verlenen als bedoeld in artikel 1.1 en 2.24 sub a Aanbestedingswet voor de op- en overslag, het transport en de verdere be- en verwerking van houtafval;

16-02-2017 | Overig

Machtiging collegeleden (71 kB)

Machtiging aan de tijdens de voorjaarsvakantie 2017 aanwezige leden van het college om namens het college alle besluiten te nemen en te ondertekenen (ondertekening conform volgorde van de vervangingsregeling)

14-02-2017 | Overig

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: