Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Ontwerp bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos (170 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ten noorden van Almere Stad en Almere Buiten tussen Noorderplassen Oost en West en de Oostvaardersplassen een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 12 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 23 november).

09-10-2015 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (143 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om: 1. Muziekwijk, Almere Stad 2. Stedenwijk en Weerwater-Noord, Almere Stad 3. Indische Buurt, Almere Buiten

18-09-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Tussen de Vaarten, Almere Stad (175 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Tussen de Vaarten een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 21 september 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 2 november 2015). Op 30 september 2015 wordt voor belangstellenden een inloopavond gehouden in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8.

18-09-2015 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen, Almere Haven (186 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 10 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 september 2015).

07-08-2015 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand, Almere Haven (224 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan De Grienden, De Meenten en Oostrand heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 3 augustus 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 14 september 2015).

31-07-2015 | Ruimtelijke plannen

Uitschrijving basisregistratie personen (278 kB)

Staat uw naam genoemd in de lijst (voornemen tot) uitschrijven basisregistratie personen of weet u waar deze personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: info@almere.nl.

06-07-2015 | Ruimtelijke plannen

Intrekking collegebesluit tot vaststelling uitwerkingsplan Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase, Almere Poort (169 kB)

Burgemeester en wethouders van Almere maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 10 juni 2015 het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Almere Poort-Olympiakwartier, 1e fase’ van 21 oktober 2014 hebben ingetrokken.

19-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit Almere Centrum Weerwater, Almere (155 kB)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft verklaard dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor het gebied Almere Centrum Weerwater. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 15 juni 2015 voor een ieder ter inzage.

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, Almere Hout (152 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli).

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Staatsliedenwijk, Almere Stad (155 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Staatsliedenwijk een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 juli). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 29 juni een inloopavond gehouden in buurtcentrum ’t Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om u een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

12-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: