Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Ontwerp bestemmingsplan Vogelhorst, Almere Hout (189 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Vogelhorst een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juli 2015). Inloopavond Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 17 juni 2015 een inloopavond gehouden in het Pannenkoekenrestaurant Dubbel-op “De Kemphaan” aan het Kemphaanpad 8. U kunt vrij inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden

05-06-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld (169 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Buitenhout en Buitenveld (gebied tussen de A6, Tussenring, Buitenring en Lage Vaart) een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 11 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 22 juni). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op maandag 18 mei een inloopavond gehouden in het bowlingcentrum aan de Trekweg 31. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de avond kunt u ook informatie krijgen over de inrichting van het sportpark Buitenhout dat overigens buiten het bestemmingsplangebied valt.

08-05-2015 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost, Almere Haven (178 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2015 het bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost heeft vastgesteld. Bij de vaststelling is een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 4 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 15 juni 2015).

01-05-2015 | Ruimtelijke plannen

Het geheel intrekken van een omgevingsvergunning (156 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat zij op 26 maart 2015 de aanvraag voor het geheel intrekken van een omgevingsvergunning voor een kinderdagverblijf op het perceel Zonnebloemweg 78 in Almere, met kenmerk 112106, hebben ontvangen.

20-04-2015 | Ruimtelijke plannen

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en voornemen MER voor Almere Centrum Weerwater, Almere Stad (160 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de Floriade en omgeving. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsplan Almere Centrum Weerwater’ ligt met ingang van maandag 30 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 mei 2015).

27-03-2015 | Ruimtelijke plannen

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Oosterwold en voornemen PlanMER voor Oosterwold, Almere (156 kB)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een nieuw bestemmingsplan – Chw omgevingsplan – wordt voorbereid voor het plangebied van de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold. Tevens maken zij bekend dat overeenkomstig artikel 7.9 Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapport, een zgn. PlanMER (Plan Milieueffectrapportage), moet worden opgesteld. Het PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie dat de basis is voor het PlanMER voor het bestemmingsplan, ligt met ingang van maandag 23 maart 2015 gedurende drie weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 13 april).

20-03-2015 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: