Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Bestemmingsplan Hollandsekant vastgesteld (85 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Hollandsekant ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 februari 2017).

28-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Indische Buurt en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (102 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan Indische Buurt heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 februari 2017).

28-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder (74 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het centrum van Almere Buiten een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 8 februari 2017). Op 12 januari is er van 18.00 tot en met 20.00 uur een inloopavond in gebiedskantoor Almere buiten, Straat van Florida 12. Rectificatie Op 21 december 2016 heeft reeds een bekendmaking van voornoemd ontwerpbestemmingsplan in de Staatscourant gestaan. Per abuis is toen echter niet het ter inzage gaan van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor dit bestemmingsplan gepubliceerd.

28-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Invalidenparkeerplaats Vivaldipad 9 (292 kB)

Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van het Vivaldipad 9.

21-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Centrum Almere Buiten (83 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het centrum van Almere Buiten een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 22 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 2 februari 2017). Op 12 januari is er van 18.00 tot en met 20.00 uur een inloopavond in gebiedskantoor Almere buiten, Straat van Florida 12.

21-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Subsidieplafonds 2017 (71 kB)

Subsidieplafonds 2017 Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de directeur Dienst Sociaal Domein op 30 november 2016 de subsidieplafonds voor het jaar 2017 vastgesteld. De verdeelsleutel van de vermelde categorieën van subsidies is “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, met uitzondering van de categorie Jeugd en Vrije Tijd, onderdeel Scouting (€ 14.000,-), waarvoor “Pondsgewijze verdeling” naar evenredigheid van het aantal leden geldt, met peildatum 1 oktober 2016. Alle subsidieaanvragen die het subsidieplafond overschrijden, zullen worden geweigerd.

20-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord (88 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Stedenwijk en Weerwater-noord’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tot en met woensdag 18 januari 2017.

07-12-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Literatuurwijk en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder De Binderij (97 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Literatuurwijk een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Ten behoeve van dit bestemmingsplan wordt tevens een besluit Hogere Waarden op grond van de Wet Geluidhinder voor De Binderij voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp besluit hogere waarden, met ingang van donderdag 1 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 11 januari 2017).

30-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer (85 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 24 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 4 januari 2017). Op 1 december is er van 18:00 – 20:00 uur een inloopavond in het Gebiedskantoor Almere Poort van de gemeente, Najadenstraat 3 (in de Homerusmarkt).

23-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld Chw bestemmingsplan Oosterwold (137 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2016 het Chw bestemmingsplan Oosterwold heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 14 december 2016).

02-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: