Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Sappemeerstraat (231 kB)

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Sappemeerstraat ter hoogte van huisnummer 22.

01-11-2016 | Ruimtelijke plannen

Jozef Israelslaan (176 kB)

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere heeft vanuit Servicepunt Z een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag voor de gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en getoetst bij servicepunt Z. Na het toetsen van het recht op een gehandicaptenparkeerplaats heeft de desbetreffende wijkregisseur een plek aangewezen.

14-09-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan 'Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier' (91 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de bedrijventerreinen Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 18 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 28 september 2016).

17-08-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan 'Hollandsekant' (87 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor bedrijventerrein Hollandsekant een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 18 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 28 september 2016).

17-08-2016 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving besluit tot opstellen van twee nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (74 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere twee nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om: • Kruidenwijk en het Beatrixpark, Almere Stad. Het plangebied ligt ingesloten tussen de Hogering aan de noordzijde, Muziekdreef aan de westzijde, de Waddendreef aan de Zuidzijde en het bedrijventerrein Markerkant en de Staatsliedenwijk aan de oostzijde. • Bedrijventerrein De Vaart I, II, III. Dit plangebied ligt ingesloten tussen de Groene Kadeweg aan de noordzijde, de Lage Vaart aan de westzijde, de Hoge Ring aan de zuidzijde en het Jaap Edenpad en het Wout Wagtmanspad aan de oostzijde.

27-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Naamgevingsbesluit Almere Buiten (58 kB)

Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om in Almere Buiten, de namen bruggen vast te stellen en de naam Bosrandpoort te wijzigen in Bosrandbrug.

26-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Beschikking ambtshalve uitschrijven uit basisregistratie personen (45 kB)

Staat uw naam genoemd of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

25-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Tussen de Vaarten, Almere Stad (77 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 mei 2016 het bestemmingsplan Tussen de Vaarten heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 21 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 31 augustus 2016).

20-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant, Almere Hout (69 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Parapluplan ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant’ heeft vastgesteld. Bij de vaststelling is een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 21 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 31 augustus 2016).

20-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Stichtsekant Noord, Almere Haven (68 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 mei 2016 het bestemmingsplan Stichtsekant Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 7 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 17 augustus 2016).

06-07-2016 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: