Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Kennisgeving besluit tot opstellen van een structuurvisie ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (71 kB)

Burgemeester en wethouders van Almere geven op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van de voorbereiding van een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt een structuurvisie vast voor een goede ruimtelijke ordening en bevat de hoofdlijnen van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Het zal een integraal beleidskader zijn.

29-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Ondermandaatbesluit Dienst Sociaal Domein 2014, derde wijziging (2 MB)

Op 15 juni 2016 is het Ondermandaatbesluit met bijbehorende ondermandateringslijst directeur Dienst Sociaal Domein 2014, derde wijziging vastgesteld door de (waarnemend) directeur van de Dienst Sociaal Domein. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015.

22-06-2016 | Ruimtelijke plannen

DENKT U MEE over de actualisatie van het bestemmingsplan De Vaart 1, 2 en 3? (75 kB)

De gemeente Almere gaat het komende jaar het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Vaart 1, 2 en 3 actualiseren. Vanaf het begin van dit proces wil de gemeente de bewoners en bedrijven uit het gebied hierbij betrekken.

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

DENKT U MEE over de actualisatie van het bestemmingsplan Centrum Almere Haven, De Velden, Gooimeer en Kromslootpark? (68 kB)

De gemeente Almere gaat het komende jaar het bestemmingsplan voor de gebieden Centrum Almere Haven, De Velden, het Gooimeer en het Kromslootpark actualiseren. Vanaf het begin van dit proces wil de gemeente de bewoners en bedrijven uit het gebied hierbij betrekken.

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Inloopavond concept-ontwerp bestemmingplannen voor Hollandsekant, Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier (82 kB)

Op maandag 20 juni a.s. wordt een inloopbijeenkomst gehouden voor de nieuwe bestemmingsplannen voor de gebieden Hollandsekant, Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier, in het Van der Valkhotel op Veluwsekant, Veluwezoon 45. Vraag bij de balie naar de betreffende vergaderruimte. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook informatie verstrekt over het nieuwe vestigingsbeleid. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig voor nadere toelichting en het beantwoorden van vragen.

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij, Almere Stad (80 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Gooisekant en De Uitgeverij een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 16 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 27 juli 2016).

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Indische Buurt (96 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de Indische Buurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 16 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 27 juli 2016).

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Waterwijk 2016, Almere Stad (82 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Waterwijk een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 16 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 27 juli 2016).

15-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving besluit tot opstellen van nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (71 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om: • Centrum Almere Buiten; • Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt; • Almere Pampus en Markermeer; • Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark • Literatuurwijk

08-06-2016 | Ruimtelijke plannen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Almere Poort (83 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van Almere Poort. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Almere Poort’ ligt met ingang van maandag 23 mei 2016 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juni 2016).

19-05-2016 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: