Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

Ruimtelijke plannen | 106 publicaties

Aanbesteding busvervoer Almere 2018-2027 (272 kB)

Op 15 december 2015 heeft het college van B&W het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van het busvervoer in Almere in de periode 2018-2027 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

16-12-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Stichtsekant Noord, Almere Haven (152 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Stichtsekant Noord een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 14 december 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 25 januari 2016).

11-12-2015 | Ruimtelijke plannen

Ontwerp bestemmingsplan Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt (171 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de wijken Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 23 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 4 januari 2016). Er is een inloopavond op 1 december.

20-11-2015 | Ruimtelijke plannen

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (243 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).

13-11-2015 | Ruimtelijke plannen

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven (79 kB)

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven Burgemeester en wethouders hebben in gemeenteblad147, 06 november 2015, bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zou met ingang van 9 november 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen. Rectificatie datum ter inzage legging Gebleken is dat het bestemmingsplan door technische problemen niet raadpleegbaar was op ruimtelijkeplannen.nl en op almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hierdoor is de gerectificeerde termijn van de ter inzage legging van het vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet als volgt: maandag 16 november 2015 tot en met maandag 28 december 2015. De juiste tekst van de bekendmaking luidt daarom: Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 16 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 28 december 2015).

13-11-2015 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Onderliggend Wegennet, Almere Stad & Haven (182 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 9 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 21 december 2015).

06-11-2015 | Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit ondergrondse hoogspanningsleiding tracé Stichtsekant-Veluwsekant (151 kB)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 heeft verklaard dat twee bestemmingsplannen worden voorbereid voor het tracé van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsleiding tussen Stichtsekant en Veluwsekant. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 26 oktober 2015 voor een ieder ter inzage.

23-10-2015 | Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit Oosterwold (163 kB)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 heeft verklaard dat een omgevingsplan wordt voorbereid voor het gebied Oosterwold. Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 26 oktober 2015 voor een ieder ter inzage.

23-10-2015 | Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld, Almere Buiten (185 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2015 het bestemmingsplan Buitenhout en Buitenveld heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 26 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 7 december 2015).

23-10-2015 | Ruimtelijke plannen

Opschorten beslistermijn (139 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de behandeltermijn van een tweetal handhavingsverzoeken met 6 weken opgeschort

16-10-2015 | Ruimtelijke plannen

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: