Gemeenteblad Almere

bekendmakingen en publicaties per soort

Zoeken

Zoeken in oude publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

U vindt alle bekendmakingen vanaf 13 december 2017 op officielebekendmakingen.nl. Uitzondering hierop zijn nog de publicaties (WABO), evenementen en APV). Deze worden in de loop van 2018 toegevoegd.

Bekendmakingen bekijken

Bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

52 publicaties

Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 (78 kB)

Het college van B en W maakt bekend dat de gemeenteraad op 7 december 2017 heeft besloten om de Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 vast te stellen en de oude verordening van 2013 in te trekken. De gemeente gaat een landelijke voorziening gebruiken voor het officieel bekendmaken van regelingen en andere besluiten. Deze vindt u op: https://officielebekendmakingen.nl De Verordening op de elektronische bekendmaking Almere 2018 treedt, met uitzondering van artikel 2, lid 5 en 6, in werking op de dag na plaatsing in dit gemeenteblad. Laatstgenoemde artikelen treden in werking bij nader besluit van het college van burgemeester en wethouders.

12-12-2017 |

Zesde wijzigingsverordening APV Almere (75 kB)

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 de zesde wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn nodig voor de juridische borging van het strategisch evenementenbeleid. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u hier. De aangepaste versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.

11-12-2017 |

Strategisch evenementenbeleid 2017-2023 (42 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2017 heeft ingestemd met de uitgangspunten van de nota “Beleef het in Almere”, Strategisch evenementenbeleid 2017-2023.

27-11-2017 |

Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie (48 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening tot wijziging van de Verordening Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

14-11-2017 |

Verordening Woonlastenfonds Almere 2017 (69 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 heeft besloten de Verordening Woonlastenfonds Almere 2017 vast te stellen. Uit het Woonlastenfonds worden bijdragen verstrekt aan minima voor wie een kwaliteitskorting op de huurtoeslag geldt. De Verordening Woonlastenfonds Almere 2017 treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad.

11-10-2017 |

Vijfde wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) (97 kB)

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 de vijfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) vastgesteld. Met deze wijziging wordt beoogd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit, zonder daarbij de noodzaak van regelgeving en het waar mogelijk dereguleren uit het oog te verliezen. Door hierbij de modelverordening van de VNG te volgen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar uniforme regels zodat het voor alle partijen, zoals team Stadstoezicht, de politie en het Openbaar Ministerie goed werkbaar blijft. De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht om waar nodig maatwerk te leveren voor de situatie in Almere. De APV wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Een aantal artikelen is inhoudelijk gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn de invoering van de Wet aanpak woonoverlast en de verduidelijking van de hondenregels. In tegenstelling tot hetgeen onder inwerkingtreding is vermeld treedt de wijziging in werking de eerste dag na bekendmaking. De volledige tekst van het besluit vindt u door op de titel van de bekendmaking te klikken. De herziene versie van de APV is binnenkort te zien via overheid.nl.

25-09-2017 |

VERORDENING tot wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2015 (80 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 juli 2017 de 2de wijziging van de huisvestigingsverordening heeft vastgesteld.

06-07-2017 |

Participatieverordening Almere 2017 (305 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 maart 2017 de Participatieverordening Almere 2017 heeft vastgesteld. Daarin wordt geregeld met welke instrumenten en voorzieningen de gemeente inwoners kan ondersteunen in de toeleiding naar werk. De Participatieverordening 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking. De Participatieverordening 2015 blijft gelden voor zover er sprake is van eerder ingezette voorzieningen zoals beschreven in artikel 22, Intrekken verordening en overgangsrecht.

12-04-2017 |

Monumentenverordening Almere 2016 (240 kB)

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2017 de Monumentenverordening Almere 2016 vastgesteld. De Monumentenverordening is het instrument dat het mogelijk maakt om waardevolle gebouwen en plekken wettelijk te beschermen. Hiermee wil de gemeente de identiteit van Almere benadrukken en de geschiedenis van de stad zichtbaar en herkenbaar maken. Omdat we nog een relatief jonge stad zijn wil de gemeente regelgeving en belemmeringen rond monumenten wel zoveel mogelijk beperken en bij vergunningverlening het belang van de monumentenzorg afwegen tegen andere belangen. De verordening treedt in werking op acht dagen na deze bekendmaking. De feitelijke aanwijzing van monumenten op basis van de monumentenverordening vereist een apart besluit en zal naar verwachting in 2017 of 2018 plaatsvinden.

22-03-2017 |

Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening (169 kB)

De huidige Afvalstoffenverordening dateert uit 2010. Eind 2015 is er vanuit de VNG een nieuw model voor de Afvalstoffenverordening beschikbaar gesteld waarin onder andere wetstechnische ontwikkelingen zijn verwerkt en het college meer ruimte krijgt om vorm te geven aan de regeling van gescheiden afvalinzameling (zoals omgekeerd inzamelen). Door dit model aan de basis van de nieuwe afvalstoffenverordening 2017 te leggen, beschikt Almere weer over een geactualiseerde versie. De nadere regeling is vastgesteld in de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening 2017. Deel 2: Uitvoeringsregeling

06-03-2017 |

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: