Skip to content

Gemeenteblad Almere

Let op: bekendmakingen zijn verplaatst!

Via overheid.nl kunt u zich abonneren op publicaties per e-mail.

Publicaties van kennisgevingen van aanvragen betreffende Milieu en de bekendmakingen van beslissingen op aanvragen en de Milieumeldingen activiteitenbesluit worden door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt op haar website.

U vindt alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. 

Bekendmakingen bekijken

Archief bekendmakingen op datum (t/m 12-12-2017)

947 publicaties

Ontwerp bestemmingsplan 'Onderliggend Wegennet', Almere Stad en Haven (177 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied 'Onderliggend Wegennet' een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 20 juli 2015). Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 23 juni 2015 een inloopavond gehouden in Het Eksternest aan de Muiderweg 10 in Almere Haven. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om u een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

05-06-2015 | Overig

Ophogen grond bij archeologisch monument (221 kB)

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend, dat het ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument voor het verwijderen van wortels van wilgen en het ophogen met aarde op het perceel met kadastrale aanduiding: AMR04 W 00108 (Rijksmonumentnummer 528008 / de Slagzij Europakwartier te Almere ter inzage gelegd wordt

04-06-2015 | Overig

Aanvraag vergunning mini-triatlon (149 kB)

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) voor organiseren van een evenement:

04-06-2015 | Evenementenvergunning

Gemeente Almere is op 1 mei 2015 gestopt met verstrekken Starterslening (246 kB)

De gemeente Almere stopt met ingang van 1 mei 2015 met het verstrekken van Startersleningen. Dit heeft de gemeenteraad besloten. De gelden die vanuit het Rijk in het fonds voor de Starterslening zijn gestort, zijn uitgeput. De gemeenteraad heeft bij het begin van de regeling vastgelegd dat Almere alleen meedoet zolang er een verdubbeling vanuit het Rijk is. Per 1 mei hebben ongeveer 470 starters een lening, of een offerte, of een nog lopende aanvraag. Inclusief deze pijplijn met ruim 100 goedgekeurde aanvragen en offertes, gaat het om een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro. Hiermee heeft de huizenmarkt in de afgelopen twee jaar een forse impuls gehad. Juist in de prijsklassen tot twee ton, is de markt merkbaar opgeveerd. Dit is ook het marktsegment waar de starters actief zijn. Verdere stimulering in de huidige vorm is niet meer noodzakelijk. Alle aanvragen die voor of op 1 mei 2015 bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten zijn ingediend, worden nog volledig afgehandeld. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het team Wonen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, telefoon: 14 036 Het complete raadsvoorstel en –besluit vindt u in de bijlage

29-05-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (294 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

29-05-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (241 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

22-05-2015 | Overig

Nadere regels subsidies Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015 (355 kB)

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft op 28 april 2015 de Nadere regels subsidies Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt 2015 vastgesteld, met inbegrip van de daarbij behorende bijlage Aanjaaggelden 2015. Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat het onderwijs in Almere en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd. Daarom stelt het college middelen ter beschikking voor activiteiten die betrekking hebben op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen (actielijn 1), uitbreiden stageplaatsen MBO (actielijn 2) en het stimuleren en uitbreiden van innovatieve werk- en leermogelijkheden (actielijn 3). Een schoolbestuur van een onderwijsinstelling met één of meerdere vestigingen in Almere en bedrijven en/of instellingen werkzaam in Almere kunnen tot 1 juli 2015 een subsidieaanvraag indienen. In de nadere regels is ook het subsidieplafond opgenomen, te weten een bedrag van maximaal € 550.000,-, zijnde de hoogte van de som van de drie actielijnen. Aanvragen, mits compleet, worden integraal afgewogen en beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking op gemeenteblad.almere.nl.

20-05-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (280 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

13-05-2015 | Overig

Intrekken omgevingsvergunning Giek 45 (144 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben de omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Giek 45 in Almere met kenmerk 133656 ingetrokken.

13-05-2015 | Overig

Evenementen (149 kB)

Almeerderstrand 22 september. Nederlands Muziekfestival Zand

13-05-2015 | Evenementenvergunning

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Zoeken

Zoeken in de bekendmakingen gepubliceerd voor 12 december 2017 kan hieronder.

Zoek in bekendmakingen

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: