Gemeenteblad Almere

Zoeken

U kunt alle bekendmakingen vanaf 1-2-2015 eenvoudig doorzoeken door hier te klikken.

NB: Zoeken in publicaties (Wabo-vergunningen) doet u via deze pagina zoeken in publicaties

Bekendmakingen op datum

923 publicaties

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (240 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

20-04-2015 | Overig

Gedoogbesluit werkzaamheden Almere Duin (144 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere hebben besloten onder voorwaarden niet op te treden tegen het uitvoeren van de in het besluit in het bijzonder genoemde werkzaamheden.

20-04-2015 | Overig

Het geheel intrekken van een omgevingsvergunning (156 kB)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat zij op 26 maart 2015 de aanvraag voor het geheel intrekken van een omgevingsvergunning voor een kinderdagverblijf op het perceel Zonnebloemweg 78 in Almere, met kenmerk 112106, hebben ontvangen.

20-04-2015 | Ruimtelijke plannen

Wijziging Gemeenschappelijke regeling OFGV (250 kB)

Voorgesteld is de in 2013 opgestelde Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), op een aantal punten, te wijzigen. Alle 17 deelnemers moeten met deze wijzigingen instemmen voordat deze van kracht wordt. Op 31 maart 2015 is de laatste deelnemende partij akkoord gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

20-04-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (361 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dit document is origineel op 9 april 2015 gepubliceerd.

20-04-2015 | Overig

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (327 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven.

02-04-2015 | Overig

Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening (595 kB)

Vaststelling regeling afvalstoffenverordening.

31-03-2015 | Verordeningen

Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen (330 kB)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

27-03-2015 | Overig

Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en voornemen MER voor Almere Centrum Weerwater, Almere Stad (160 kB)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de Floriade en omgeving. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsplan Almere Centrum Weerwater’ ligt met ingang van maandag 30 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 mei 2015).

27-03-2015 | Ruimtelijke plannen

Vaststelling nota Evenementen in Almere 2015 (142 kB)

Almere is een evenementenstad. Voorop staat dat evenementen goed en veilig georganiseerd worden. Daarnaast kunnen ook sociale, economische en promotionele belangen een rol spelen en moet rekening gehouden worden met de belangen van bedrijven en omwonenden die hinder kunnen ervaren van een evenement.

27-03-2015 | Evenementenvergunning

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten om een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben. 

Aanwijzingsbesluit messenverbod in het centrum van Almere Stad en Almere Stad Oost 2017-2019

De burgemeester van Almere heeft op 27 juni 2017 besloten heeft om, ter handhaving van de openbare orde, Almere Centrum en een gedeelte van Almere Stad Oost tot 1 juli 2019 aan te wijzen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. 

Horecavergunning en openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van een horecabedrijf. De

Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning(en) te verlenen

Ondermandaatbesluit Stafdienst Bedrijfsvoering

De waarnemend directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) van de gemeente Almere;

gelet op het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, d.d. 6 juli 2005, ( bijgewerkt t/m 3e wijziging) en de daarbij behorende Mandateringslijst (bijgewerkt t/m 24e wijziging);

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om: 

-          In Almere Hout de naam Vuursteenhof vast te stellen.

Drank en horecawet, openingstijden

Aanvra(a)g(en) met bijlagen ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawetvoor de uitoefening van een horecabedrijf.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

  • In Almere Haven en Almere Stad de kunstwerken Haventraverse, Ouroboros West, Ouroboros Oost, Steigerpoort, Sallandsepoort, Buitenhouttraverse West, Buitenhouttraverse Oost, Spectrumtraverse, 1e Ibispoort, 2e Ibispoort vast te stellen en de namen Kraanvogelpoort en Kolibribrug te wijzigen in Tussenringpoort en Kolibripoort.
  • In Almere Hout Ubuntulaan te verlengen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout de naam Goethelaan vast te stellen.

Naamgevingsbesluit

Met het mandaat van het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de afdelingsmanager Gebouwen en Gegevensmanagement besloten om:

- In Almere Hout Buitenplaats Oosterwold te verlengen en gelijktijdig de naam Bostuin vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Op de hoogte blijven

Wilt u geinformeerd blijven over bekendmakingen en vergunningen? Dat kan ook zo: 

  • Via een mailabonnement (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo).
  • Via Twitter (nog geen omgevingsvergunningen)